Jesteś tutaj

Kluczowe dane operacyjne i wskaźniki

 

 J.m.20142015ZmianaZmiana %IVQ 2014IVQ 2015ZmianaZmiana %
Przychody ze sprzedaży netto tys. zł 9 855 395 9 848 392 -7 003 -0,1% 2 628 223 2 698 079 69 856 2,7%
EBITDA tys. zł 1 945 439 2 129 871 184 432 9,5% 433 182 524 629 91 447 21,1%
EBIT tys. zł 1 186 475 - 162 125 -1 348 600 -113,7% 198 415 - 1 209 096 -1 407 511 -709,4%
Zysk / (strata) netto tys. zł 909 122 - 398 878 -1 308 000 -143,9% 75 634 - 1 236 716 -1 312 350 -1 735,1%
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej tys. zł 1 115 676 2 206 416 1 090 740 97,8% 462 064 860 817 398 753 86,3%
CAPEX tys. zł 2 762 875 3 051 456 288 581 10,4% 1 163 844 1 097 754 -66 090 -5,7%
Dług netto / EBITDA 1) - 0,5 1,8 1,3 260,0% 0,5 1,8 1,3 260,0%
Rentowność aktywów (ROA) 1) % 5,0% -1,7% -6,7 p.p. - 1,7% -21,5% -23,2 p.p. -
Rentowność kapitału własnego (ROE) 1) % 7,5% -3,3% -10,8 p.p. - 2,5% -40,8% -43,3 p.p. -
Obrót                  
Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym GWh 16 359 17 038 679 4,2% 4 385 4 542 157 3,6%
Liczba odbiorców (Punkty Poboru Energii) tys. 2 364 2 382 18 0,8% 2 364 2 382 18 0,8%
Dystrybucja                  
Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym GWh 17 621 17 936 315 1,8% 4 492 4 545 53 1,2%
Liczba klientów (stan na koniec okresu sprawozdawczego) tys. 2 461 2 487 26 1,1% 2 461 2 487 26 1,1%
Wytwarzanie                  
Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej, w tym: GWh 12 812 13 142 330 2,6% 3 357 3 444 87 2,6%
ze źródeł konwencjonalnych GWh 11 779 12 293 514 4,4% 3 099 3 228 129 4,2%
z odnawialnych źródeł energii GWh 1 033 849 -184 -17,8% 258 216 -42 -16,3%
Wytwarzanie ciepła brutto TJ 4 916 5 217 301 6,1% 1 911 1 616 -295 -15,4%
Sprzedaż energii elektrycznej, w tym: GWh 16 894 16 359 -535 -3,2% 4 362 4 331 -31 -0,7%
ze źródeł konwencjonalnych GWh 15 861 15 510 -351 -2,2% 4 104 4 115 11 0,3%
z odnawialnych źródeł energii GWh 1 033 849 -184 -17,8% 258 216 -42 -16,3%
Sprzedaż ciepła TJ 4 310 4 237 -73 -1,7% 1 567 1 436 -131 -8,4%
Wydobycie (XI – XII)                  
Wydobycie brutto tys. t - 2 640 835 2 640 835 100,0% - 2 640 835 2 640 835 100,0%
Produkcja netto tys. t - 1 701 466 1 701 466 100,0% - 1 701 466 1 701 466 100,0%
Roboty przygotowawcze m - 3 164 3 164 100,0% - 3 164 3 164 100,0%

2015:

 • Konsekwentny rozwój GK Enea: nakłady CAPEX na poziomie 3.051 mln zł przy niskiej wartości wskaźnika dług netto/EBITDA
 • Wzrost wytworzonej energii elektrycznej o 330 GWh
 • Wzrost wytworzonej energii cieplnej o 301 TJ
 • Rozszerzenie działalności w segmencie Obrotu w IVQ 2014 o obrót paliwem gazowym
 • Rozszerzenie działalności o segment Wydobycia

IVQ 2015:

 • Konsekwentny rozwój GK Enea: nakłady CAPEX na poziomie 1.098 mln zł przy niskiej wartości wskaźnika dług netto/EBITDA
 • Rozszerzenie działalności o segment Wydobycia

2015 / 2014:

 • EBITDA wyższa o 184 mln zł
 • Wzrost wytworzonej energii elektrycznej o 330 GWh

IVQ 2015 / IVQ 2014:

 • EBITDA wyższa o 91 mln zł

Testy na utratę wartości aktywów trwałych:

 • wpływ na EBIT -1.502 mln zł
 • wpływ na wynik netto -1.418 mln zł