Jesteś tutaj

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Rok 2015

      NotaKapitał zakładowy (wartość nominalna)Przeszacowanie kapitału zakładowegoKapitał zakładowy razemKapitał z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcjiKapitał z aktualizacji wyceny instrumentów finansowychPozostałe kapitałyKapitał rezerwowy z wyceny instrumentów zabezpieczającychZyski zatrzymaneKapitał przypadający na udziały niekontrolująceRazem kapitał własny
Stan na 01.01.2015 441 443 146 575 588 018   3 632 464 34 777 (45 883) - 7 804 989 49 648 12 064 013
(Strata)/zysk netto okresu sprawozdawczego               (434 857) 35 979 (398 878)
Inne całkowite dochody netto         (33 963)   3 980 (847)   (30 830)
Całkowite dochody nettorozpoznane w okresie         (33 963)   3 980 (435 704) 35 979 (429 708)
Dywidendy 42               (207 478) (5) (207 483)
Nabycie spółki zależnej                 699 236 699 236
Inne               (3 455)   (3 455)
Stan na 31.12.2015 441 443 146 575 588 018   3 632 464 814 (45 883) 3 980 7 158 352 784 858 12 122 603

Rok 2014

  Kapitał zakładowy (wartość nominalna)Przeszacowanie kapitału zakładowegoKapitał zakładowy razemKapitał z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcjiKapitał związany z płatnościami w formie akcjiKapitał z aktualizacji wyceny instrumentów finansowychPozostałe kapitałyZyski zatrzymaneKapitał przypadający na udziały niekontrolująceRazem kapitał własny
Stan na 01.01.2014 Nota 441 443 146 575 588 018 3 632 464 1 144 336 45 185 (20 664) 6 080 187 19 321 11 488 847
Zysk netto okresu sprawozdawczego             -   908 319 803 909 122
Inne całkowite dochody netto             (11 568)   (77 238)   (88 806)
Całkowite dochody netto rozpoznane w okresie             (11 568)   831 081 803 820 316
Rozliczenie programu płatności w formie akcji           (1 144 336)     1 144 336   -
Dywidendy 42               (251 622)   (251 622)
Wygaśnięcie opcji put dotyczącej wykupu udziałów niekontrolujących w spółkach zależnych               20 664     20 664
Opcja put dotycząca udziałów niekontrolujących w nabytej jednostce zależnej               (45 883)     (45 883)
Nabycie spółki zależnej                   29 524 29 524
Inne             1 160   1 007   2 167
Stan na 31.12.2014   441 443 146 575 588 018 3 632 464 - 34 777 (45 883) 7 804 989 49 648 12 064 013