Jesteś tutaj

Zasady wynagradzania

Zasady wynagradzania obecnych Członków Zarządu Enea SA zostały wprowadzone na mocy uchwał Rady Nadzorczej Enea SA z 7 stycznia 2016 r. i 18 lutego 2016 r. Wszyscy Członkowie Zarządu zawarli ze Spółką Umowy o świadczenie usług – kontrakty menedżerskie, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm.). Zawarte przez Spółkę Umowy o świadczenie usług oraz stanowiące załączniki do ww. umów - umowy o zakazie konkurencji przewidują, że

a) w okresie obowiązywania Umowy o świadczenie usług Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie stałe miesięczne oraz wynikowa premia roczna w wysokości 40% wynagrodzenia całkowitego rocznego, obliczana na zasadach szczegółowo określonych w Umowie o świadczenie usług

b) w zamian za przestrzeganie przez Członków Zarządu zobowiązań wynikających z zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej w okresie zakazu konkurencji, Członkom Zarządu przysługuje odszkodowanie w łącznej wysokości równej iloczynowi: 1/12 wynagrodzenia całkowitego oraz liczby miesięcy obowiązywania okresu zakazu konkurencji

c) w przypadku wygaśnięcia Umowy o świadczenie usług na skutek wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu, Spółka ma prawo przez okres 1 miesiąca od daty wygaśnięcia Umowy, żądać od Członków Zarządu świadczenia usług dotyczących przekazania spraw związanych z prowadzeniem Spółki osobie wskazanej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Z tego tytułu Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie w wysokości równej wynagrodzeniu stałemu

d) Członkom Zarządu przysługuje odprawa w wysokości równej 3-krotności 1/12 wynagrodzenia całkowitego za wyjątkiem następujących sytuacji:

  • rozwiązanie Umowy o świadczenie usług przez Spółkę albo jej wygaśnięcie na skutek odwołania z funkcji Członka Zarządu z powodu zawinionego istotnego naruszenia postanowień Statutu lub w/w Umowy wyrządzającego Spółce szkodę
  • rozwiązanie Umowy o świadczenie usług przez Spółkę albo jej wygaśnięcie na skutek utraty prawa pełnienia funkcji Członka Zarządu w przypadku określonym w art. 18 ustawy – KSH
  • rozwiązanie Umowy o świadczenie usług przez Członka Zarządu albo jej wygaśnięcie na skutek złożenia rezygnacji z pełnienia tejże funkcji, chyba że rozwiązanie w/w Umowy albo złożenie rezygnacji nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Spółkę

Odprawa, o której mowa powyżej, ulega podwyższeniu – w przypadku, gdy Umowa o świadczenie usług wygaśnie wskutek wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu i nie ulegnie przedłużeniu na skutek powtórnego powołania tej samej osoby do pełnienia funkcji Członka Zarządu – o wartość 3-krotności 1/12 wynagrodzenia całkowitego tytułem ekwiwalentu związanego z brakiem okresu wypowiedzenia.

W przypadku naruszenia przez Członków Zarządu zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej, Członkowie Zarządu utracą prawo do otrzymania dalszych rat odszkodowania oraz zapłacą na rzecz Spółki karę umowną. Spółka ma prawo rozwiązać Umowę o zakazie konkurencji, jeżeli odpadną przesłanki obowiązywania zakazu konkurencji.

Osoby zarządzające na własny koszt ubezpieczyły się od odpowiedzialności cywilnej mogącej powstać z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zarządzania.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustalone jest na podstawie oświadczenia Ministra Skarbu Państwa z 20 czerwca 2000 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rad Nadzorczych w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa i ustalone jest w wysokości jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W roku 2014 wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie uległo zmianie.