Jesteś tutaj

Status prac przy kluczowych projektach inwestycyjnych

InwestycjaStatus projektuCAPEX 2015 [mln zł]Całkowity CAPEX [mln zł]Zaawansowanie prac (%)Planowany termin zakończenia
Budowa bloku energetycznego nr 11 o mocy 1.075 MW Zakończono następujące prace na terenie budowy:
  • Montaż konstrukcji głównej kotłowni 
  • Montaż obudowy budynku maszynowni 
  • Montaż pomp wody chłodzącej 
  • Montaż kotłów rozruchowych 
  • Montaż transformatorów blokowych, odczepowych i rezerwowego
  • Montaż konstrukcji wsporczej elektrofiltra
  • Wykonanie konstrukcji żelbetowej zbiorników popiołu
  • Wykonanie konstrukcji żelbetowej magazynu gipsu
  • Montaż stojana i wirnika generatora
1 752,2 5 922,0 78% 2017
Instalacja Odsiarczania Spalin IOS IV Włączono blok nr 1 do układu kanałów spalin rozruchowych oraz spalin surowych i rozruchowych do komina nr 3. Trwają testy w ramach Programu rozruchu. Zakończono prace związane z kominem nr 3 i przekazano komin do eksploatacji. 75,1 288,3 98% 2016
Modernizacja bloku nr 1 Zakończono prace modernizacyjne i przeprowadzono ruch próbny z wynikiem pozytywnym. 91,3 91,3 100% 2015
Modernizacja bloku nr 2 Zakończono prace modernizacyjne i przeprowadzono ruch próbny z wynikiem pozytywnym. 77,0 77,0 100% 2015
Zabudowa instalacji deNOx na kotle K8 Inwestycja została zakończona. Trwa rozliczanie projektu. 6,5 20,7 100% 2015
Budowa oczyszczalni ścieków deszczowo-przemysłowych Zakończono: budowę rozdzielni wraz z zabudową nowych transformatorów, budowę stacji zagęszczania osadów, 3 linię reaktorów wielokomorowych, przebudowę pompowni S01, prace na zbiorniku V800. 20,2 29,4 72% 2016
Zabudowa instalacji odazotowania spalin - SCR dla bloków nr 1 i 2 Przekazano do eksploatacji instalację SCR na bloku nr 2. Uzyskano gotowość bloku nr 1 do uruchomienia oraz przeprowadzono próby funkcjonalne z podaniem wody amoniakalnej do instalacji SCR na bloku nr 1. 79,7 97,9 87% 2016
Modernizacja bloku nr 9 w ramach Programu modernizacji bloków 2 x 500 MW W 2017 r. planowana jest modernizacja bloku nr 9. Aktualnie przygotowywane są zakresy rzeczowe i dokumenty przetargowe dotyczące prac związanych z modernizacją bloku nr 9. 0 130,2 1% 2017
Modernizacja ujęcia wody chłodzącej - próg stabilizujący na rzece Wiśle Projekt znajduje się w fazie przygotowania do realizacji. Obecnie trwa proces uzyskiwania decyzji środowiskowej. 8,0 32,0 2% 2017
Zabudowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin wraz z modernizacją elektrofiltrów dla kotłów AP - 1650 bloków nr 9 i 10 w ramach Programu modernizacji bloków 2 x 500 MW Przygotowywane są dokumenty potrzebne do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór Generalnego Wykonawcy, który zrealizuje zabudowę instalacji SCR na blokach nr 9 i 10 wraz z wymianą elektrofiltru na bloku nr 9 i modernizacją elektrofiltru na bloku nr 10. 1,3 302,1 6% 2017
Zabudowa instalacji odazotowania spalin - SCR dla bloków nr 4-8 Zakończono budowę instalacji odazotowania spalin SCR na blokach nr 6 i 7 oraz części wspólnej dla instalacji SCR dla bloków nr 4-8. Wykonano również część prac dotyczących instalacji SCR na bloku nr 4 i 8. Aktualnie wykonywana jest instalacja SCR na bloku nr 5. 21,4 203,7 67% 2017
Zabudowa instalacji odazotowania spalin - SNCR dla bloku nr 3 Opracowano "Analizę konieczności zabudowy instalacji odazotowania spalin na bloku 200 MW nr 3" w świetle aktualnych przepisów oraz pozostałych zainstalowanych instalacji odazotowania spalin w Enea Wytwarzanie lokalizacja Świerże Górne. 0 42,6 1% 2017
Zabudowa instalacji odsiarczania spalin kotłów K7 i K8 Wybrano Wykonawcę Instalacji odsiarczania Spalin kotłów K7 i K8. Obecnie trwa wykonywanie projektu podstawowego. Zawarto Umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie inwestycji w formie kredytu. Zatwierdzono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszono przetarg na Inżyniera Umowy. 0,2 85,6 11% 2017
Modernizacja bloku nr 10 w ramach Programu modernizacji bloków 2 x 500 MW W 2018 r. planowana jest modernizacja bloku nr 10. Aktualnie przygotowywane są zakresy rzeczowe i dokumenty przetargowe dotyczące prac związanych z modernizacją bloku nr 10. 0 122,6 1% 2018