Jesteś tutaj

40. Koszty finansowe

 31.12.201531.12.2014
Koszty odsetek (53 444) (39 426)
- koszty odsetek z tytułu kredytów i pożyczek (24 644) (24 405)
- koszty odsetek od obligacji (22 540) (2 619)
- koszty leasingu finansowego (118) (248)
- inne odsetki (6 142) (12 154)
Różnice kursowe (121) (499)
- różnice kursowe od kredytów i pożyczek - (748)
- różnice kursowe zrealizowane-operacje zabezpieczające - 184
- różnice kursowe niezrealizowane-operacje zabezpieczające - (662)
- pozostałe różnice kursowe (121) 727
Koszt dyskonta zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych i rezerw (17 317) (50 883)
Zmiana wartości godziwej instrumentów finansowych (8 629) (140)
Koszty niewykorzystanych obligacji - (25 422)
Inne koszty finansowe (2 240) (9 113)
Razem (81 751) (125 483)