Jesteś tutaj

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

  Na dzień
 Nota31.12.201531.12.2014 (dane przekształcone)*
AKTYWA        
Aktywa trwałe        
Rzeczowe aktywa trwałe  8 17 074 978 13 617 942
Użytkowanie wieczyste gruntów  9 74 160 77 281
Wartości niematerialne  10 272 116 389 961
Nieruchomości inwestycyjne  12 20 624 23 431
Inwestycje w jednostkach zależnych    13 748                            - 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  32 616 795 167 207
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży  17, 51 23 982 47 479
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy  24               -  99
Instrumenty pochodne    844  - 
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności  18 28 323 20 739
Środki zgromadzone w ramach Funduszu Likwidacji Kopalń    90 872  - 
    18 203 442 14 344 139
Aktywa obrotowe        
Prawa do emisji CO 20 307 521 208 720
Zapasy  21 649 509 508 163
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 18 1 732 744 1 764 128
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego    31 956 20
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności  17 479 189 789
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy  24 222 011 392 251
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  23 1 822 094 687 316
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży  16 19 240 13 514
    4 785 554 3 763 901
Aktywa razem   22 988 996 18 108 040

* - przekształcenie danych za okres porównawczy zostało przedstawione w nocie 3 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Na dzień
 Nota31.12.201531.12.2014
PASYWA      
Kapitał własny      
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej      
Kapitał zakładowy   588 018 588 018
Kapitał z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną   3 632 464 3 632 464
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych   814 34 777
Pozostałe kapitały   (45 883)  (45 883)
Kapitał rezerwowy z wyceny instrumentów zabezpieczających    3 980 -
Zyski zatrzymane    7 158 352   7 804 989
    11 337 745  12 014 365
Udziały niekontrolujące 15  784 858 49 648
Kapitał własny 25 12 122 603 12 064 013
       
ZOBOWIĄZANIA      
Zobowiązania długoterminowe      
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe 27 5 933 360 2 209 648
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 26 16 527 3 275
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 30 992 814
Rozliczenia dochodu z tytułu dotacji, opłat przyłączeniowych oraz pozostałe 28 674 682 637 357
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 32 388 117 255 374
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 33 818 772 618 092
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 31 - 917
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 34 625 388 464 720
    8 457 838 4 190 197
Zobowiązania krótkoterminowe      
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe 27 43 399 8 875
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 26 1 223 320 1 135 657
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 30 1 025 1 752
Rozliczenia dochodu z tytułu dotacji, opłat przyłączeniowych oraz pozostałe 28 83 666 72 698
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego   87 022 61 698
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 33 397 986 268 277
Zobowiązania z tytułu ekwiwalentu prawa do nieodpłatnego nabycia akcji   281 281
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 34 567 556 304 374
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży 16 4 300 218
    2 408 555 1 853 830
Zobowiązania razem   10 866 393 6 044 027
Razem kapitał własny i zobowiązania   22 988 996 18 108 040