Jesteś tutaj

Zatrudnienie

Informacja o zatrudnieniu

Na koniec 2015 r. w Grupie Kapitałowej Enea zatrudnione były 14.957 osoby. Dominującą grupę, stanowiącą 78% ogółu zatrudnionych, tworzyły osoby pomiędzy 26, a 55 rokiem życia. 77% pracowników Grupy to osoby ze średnim lub wyższym wykształceniem.

Szczegółowe informacje dot. zatrudnienia zaprezentowane zostały na poniższych wykresach.

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Enea - osoby

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Enea - osoby

1) Enea przejęła GK LW Bogdanka w IV kwartale 2015 r. - dane za 2014 r. przedstawione zostały poglądowo

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Enea wg stanu na 31 grudnia 2015 r. – płeć

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Enea wg stanu na 31 grudnia 2015 r. – płeć

Zmiany w stanie zatrudnienia w Grupie Kapitałowej Enea - osoby

Zmiany w stanie zatrudnienia w Grupie Kapitałowej Enea - osoby

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Enea wg stanu na 31 grudnia 2015 r. - wykształcenie

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Enea wg stanu na 31 grudnia 2015 r. - wykształcenie

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Enea wg stanu na 31 grudnia 2015 r. – wiek 

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Enea wg stanu na 31 grudnia 2015 r. – wiek

Realizacja Polityki HR w Grupie Kapitałowej Enea w 2015 r.

Atrakcyjność Grupy Kapitałowej jako pracodawcy jest zbudowana w oparciu o wartości firmowe:

 • świadome kształtowanie kultury organizacyjnej i pozytywnych postaw wśród pracowników
 • promowanie kultury dzielenia się wiedzą w organizacji
 • wspieranie zachowań, które budują satysfakcję Klienta zewnętrznego i wewnętrznego

Efektywne zarządzanie zasobami i kompetencjami w obszarze HR usprawnia działalność Grupy:

 • wdrożyliśmy nowy model organizacji HR w wybranych Spółkach Grupy. Jest on oparty na koncepcji Centrum Usług Wspólnych. Efektem tych działań jest standaryzacja procesów HR, co przekłada się na efektywność funkcjonowania całej Grupy
 • polityka szkoleniowa Grupy Enea umożliwia wzrost specjalizacji obsługiwanych procesów
 • celem polityki zarządzania zasobami ludzkimi jest poprawa jakości obsługi Klienta w Spółkach Grupy

Szkolenia pozwalają w pełni wykorzystać potencjał pracowników Grupy Enea:

 • kompetencyjne programy rozwojowe dla kadry menadżerskiej wspierają jej rozwój
 • wdrożyliśmy program mentoringu i coachingu wewnętrznego skierowanego do pracowników na stanowiskach związanych z core businessem
 • program rozwoju umiejętności osobistych i menedżerskich dla pracowników z obszaru sprzedaży był efektem badania kompetencji w Grupie
 • kontynuujemy politykę szkoleniową zapewniając pracownikom dostęp do specjalistycznych szkoleń podnoszących wiedzę zawodową, niezbędne uprawnienia i kwalifikacje

Dzięki edukacji Grupa Kapitałowa zmniejsza ryzyko powstania luki pokoleniowej:

 • współpracujemy z placówkami oświatowymi i organizujemy staże i praktyki
 • konsekwentnie budujemy wizerunek pożądanego pracodawcy i pozyskujemy najlepszych kandydatów

Grupa realizuje Programy Dobrowolnych Odejść (PDO), które traktuje jako narzędzie zabezpieczające niekontrolowany odpływ niezbędnych kompetencji.

Spory zbiorowe

W żadnej z kluczowych spółek wchodzących w skład GK Enea nie ma sporów zbiorowych. W celu wyeliminowania zagrożenia i ewentualnego powstania sporu zbiorowego zarządy spółek prowadzą systematycznie dialog ze stroną społeczną.