Jesteś tutaj

Zawarte umowy

Umowy znaczące dla działalności Grupy Kapitałowej Enea

W 2015 r. spółki z Grupy Kapitałowej Enea nie zawierały umów znaczących tj. umów o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Enea, przy czym w okresie sprawozdawczym zawarty został aneks do umowy rocznej z 2014 r. na dostawy węgla energetycznego pomiędzy Enea Wytwarzanie a LW Bogdanka. Na mocy aneksu określone zostały szczegółowe ceny podstawowych dostaw węgla w 2015 r. dla Elektrowni Kozienice w wyniku czego, wartość ww. umowy rocznej na dostawy węgla w 2015 r. uległa zmianie i aktualnie wynosi 766 mln zł.

21 sierpnia Enea Wytwarzanie wysłała do LW Bogdanka oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Wieloletniej na dostawy węgla energetycznego zawartej 4 marca 2010 r. z zachowaniem dwuletniego okresu wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się 1 stycznia 2016 r. Wskutek złożonego przez Enea Wytwarzanie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Wieloletniej, umowa ta ulegnie rozwiązaniu 1 stycznia 2018 r. Przedmiotem Umowy Wieloletniej były dostawy węgla energetycznego z LW Bogdanka do Enea Wytwarzanie w okresie od 4 marca 2010 r. do 31 grudnia 2025 r. Umowa Wieloletnia została wypowiedziana przez Enea Wytwarzanie z uwagi na brak osiągnięcia porozumienia między stronami co do cen węgla na rok 2016 w przewidzianym w Umowie Wieloletniej terminie, a także z uwagi na niekorzystne z perspektywy Enea Wytwarzanie warunki Umowy Wieloletniej, które nie odpowiadają aktualnej sytuacji na rynku węgla energetycznego.

Kontynuacja działań w zakresie realizacji strategii korporacyjnej na lata 2014 -2020 oraz finansowania inwestycji

Data zawarciaStrony umowyOpis
21 września 2012 r. Enea Wytwarzanie sp. z o.o. Hitachi Power Europe GmbH i Polimex-Mostostal SA Umowa na budowę nowego bloku energetycznego w Kozienicach - planowane zakończenie inwestycji: lipiec 2017 r.
23 lipiec 2015 r. Enea SA PKO BP SA, Bank Pekao SA, Bank Zachodni WBK SA, Bank Handlowy w Warszawie SA Aneks do Umowy Programowej z 21 czerwca 2012 r. zmieniający warunki finansowania w wysokości do 3 mld zł
3 grudnia 2015 r. Enea SA Bank Gospodarstwa Krajowego Umowa Programowa w wysokości do 700 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie potrzeb inwestycyjnych
22 lipca 2014 r. Enea Wytwarzanie sp. z o.o. Mitsubishi Hitachi Power Systems Umowa na zabudowę instalacji odazotowania spalin dla 2 bloków w elektrowni w Kozienicach. Inwestycja pozwoli ograniczyć emisję tlenków azotu o 80%. Zakończenie inwestycji planowane jest w maju 2016 r.
29 maja 2015 r. Enea SA Europejski Bank Inwestycyjny Umowa finansowa na kwotę 946 mln zł

Umowy w zakresie dostaw oraz transportu węgla

Umowy zawarte przez Enea Wytwarzanie sp. z o.o

Data zawarciaStrona umowyOpis
4 marca 2010 r. LW Bogdanka SA  Umowa Wieloletnia – określa ogólne warunki dostaw węgla w latach 2010 - 2025
15 stycznia 2014 r. Umowa roczna na dostawę węgla energetycznego w roku 2015 - zrealizowana
3 grudnia 2014 r. Katowicki Holding Węglowy SA  Umowa Wieloletnia – określa ogólne warunki dostaw węgla w latach 2015 - 2017
3 grudnia 2014 r. Umowa roczna na dostawę węgla energetycznego w roku 2015
21 marca 2014 r. Jastrzębska Spółka Węglowa SA  Umowa dotyczy dostaw węgla w okresie 2014 - 2015
31 marca 2015 r. Umowa na dostawę węgla – określa warunki dostaw węgla w latach 2015 - 2017
12 stycznia 2015 r. Kompania Węglowa SA Umowa na dostawę węgla – określa szczegółowe warunki dostaw węgla w latach 2015 - 2016
17 czerwca 2015 r. PKP Cargo SA Wykonywanie usług przewozu węgla energetycznego dla Enea Wytwarzanie z LW Bogdanka SA w okresie do 31 lipca 2016 r. (lub do wyczerpania ilości 3.600.000 t)

Umowy ubezpieczenia

Umowy ubezpieczenia w Grupie Enea zawierane są zgodnie z korporacyjną Polityką Ubezpieczeniową. Dzięki wspólnej Polityce ujednolicono standardy ubezpieczeń w Grupie oraz konsolidowano zakupy ochrony ubezpieczeniowej uzyskując wymierne korzyści na składce i zakresie ubezpieczenia.

Spółki Grupy Enea transferują ryzyko poniesienia strat na skutek wystąpienia szkód w mieniu oraz roszczeń osób trzecich poprzez zawieranie umów ubezpieczenia z największymi na rynku zakładami ubezpieczeń takimi jak PZU SA, TUiR WARTA SA, STU Ergo Hestia SA, TU Allianz Polska SA.

Z uwagi na znaczą ekspozycję Spółek Grupy Enea na szkody i potencjalne roszczenia nie można wykluczyć, że zawarte ubezpieczenia będą niewystarczające. Poziom ochrony ubezpieczeniowej nie odbiega obecnie od standardów stosowanych w polskiej branży elektroenergetycznej i jest dostosowany do specyfiki działalności poszczególnych Spółek.

Umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami jednostki dominującej

Spółce nie są znane umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami Enea SA.

Umowy o współpracy lub kooperacji

List intencyjny w sprawie kooperacji w projektach badawczo-rozwojowych

Na podstawie listu intencyjnego z 2014 r. zawartego pomiędzy Enea SA, PGE Polska Grupa Energetyczna SA, ENERGA SA oraz TAURON Polska Energia SA., jego sygnatariusze kontynuowali w 2015 r. działania pod przewodnictwem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE), których celem jest utworzenie przy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) programu sektorowego dla elektroenergetyki (PS) - programu finansowania prac badawczo-rozwojowych.

Kontynuacja współpracy w projekcie przygotowania do budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej

3 września 2014 r. Enea, PGE, TAURON oraz KGHM zawarły Umowę Wspólników.

Zgodnie z Umową Enea, TAURON oraz KGHM, jako Partnerzy Biznesowi, mieli nabyć od PGE, na podstawie odrębnej Umowy Nabycia Udziałów łącznie 30% udziałów (każdy z Partnerów Biznesowych po 10% udziałów) w spółce celowej – PGE EJ 1.

15 kwietnia 2015 r. Enea, PGE, TAURON oraz KGHM zawarły Umowę Nabycia Udziałów w PGE EJ 1. Spółki nabyły od PGE po 10% udziałów (łącznie 30% udziałów) w PGE EJ 1. Enea zapłaciła za nabyte udziały 16 mln zł.

29 lipca 2015 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PGE EJ 1, na którym Wspólnicy postanowili podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o ok. 70 mln zł, poprzez utworzenie 496.450 nowych udziałów o wartości nominalnej 141 zł każdy, objąć nowo utworzone udziały i pokryć je wkładami pieniężnymi. Zgodnie z decyzją NZW, Enea objęła 49.645 udziałów o łącznej wartości nominalnej ok. 7 mln zł i pokryła je wkładem pieniężnym w wysokości ok. 7 mln zł.

Strony zobowiązały się zgodnie z Umową Wspólników wspólnie, proporcjonalnie do posiadanych udziałów, sfinansować działania w ramach Fazy Wstępnej projektu.

Faza Wstępna ma na celu określenie takich elementów, jak:

  • potencjalni partnerzy, w tym partner strategiczny
  • dostawcy technologii, wykonawcy EPC (Engineering, Procurement, Construction)
  • dostawcy paliwa jądrowego
  • pozyskanie finansowania dla projektu
  • organizacyjne i kompetencyjne przygotowanie PGE EJ 1 do roli przyszłego operatora elektrowni jądrowej, odpowiedzialnego za jej bezpieczną i efektywną eksploatację (Postępowanie Zintegrowane).

Zgodnie z Umową Wspólników, zaangażowanie finansowe Enea SA w okresie Fazy Wstępnej nie przekroczy kwoty ok. 107 mln zł i ma polegać na wnoszeniu wkładów, do wysokości tej kwoty, na podwyższony kapitał zakładowy PGE EJ 1.

Strony Umowy Wspólników kontynuują współpracę w przedsięwzięciu i przewidują, że decyzja dotycząca deklaracji dalszego uczestnictwa poszczególnych Stron w kolejnym etapie projektu zostanie podjęta po zakończeniu etapu rozwoju, bezpośrednio przed rozstrzygnięciem Postępowania Zintegrowanego.

Źródła finansowania programu inwestycyjnego

Enea SA finansuje program inwestycyjny wykorzystując nadwyżki finansowe z prowadzonej działalności gospodarczej oraz zadłużenie zewnętrzne. Grupa Kapitałowa Enea realizuje model finansowania inwestycji, w którym Enea SA pozyskuje zewnętrzne źródła finansowania i dystrybuuje je do spółek zależnych.

Umowa programowa w sprawie programu emisji obligacji do kwoty 3 mld zł

Enea SA posiada zawartą umowę programową dot. programu emisji obligacji do kwoty 3 mld zł z bankami pełniącymi funkcję Gwarantów emisji, tj.: PKO BP SA, Bankiem Pekao SA, BZ WBK SA oraz Bankiem Handlowym w Warszawie SA. Finansowanie jest niezabezpieczone na aktywach Grupy Kapitałowej Enea.

Środki pozyskane z tego programu są przeznaczone na realizację projektów inwestycyjnych w Grupie Enea, w tym m.in. na budowę opalanego węglem kamiennym bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne o mocy elektrycznej 1.075 MWe brutto, która jest realizowana w ramach działalności Enea Wytwarzanie.

23 lipca 2015 r. Enea SA zawarła aneks do Umowy, który zmienił warunki finansowania dostosowując je do aktualnej sytuacji rynkowej i zmienił podstawę prawną emisji kolejnych serii obligacji na Ustawę o obligacjach z 15 stycznia 2015 r.

18 grudnia 2015 r. Enea SA wyemitowała kolejną transzę obligacji pięcioletnich o zmiennym oprocentowaniu (WIBOR plus marża) na kwotę 341 mln zł z terminem wykupu po 5 latach.

Na 31 grudnia 2015 r. wartość wyemitowanych obligacji wynosiła łącznie w ramach ww. Programu 1.201 mln zł.

Umowa programowa w sprawie programu emisji obligacji do kwoty 5 mld zł

30 czerwca 2014 r. Enea SA zawarła umowę programową dotyczącą programu emisji obligacji do kwoty 5 mld zł z bankami pełniącymi rolę dealerów: ING Bankiem Śląskim SA, PKO BP SA, Bankiem Pekao SA i mBankiem SA. W ramach Programu Enea może emitować obligacje o okresie zapadalności do 10 lat, a Banki dealerzy zobowiązani są dochować należytej staranności przy oferowaniu nabycia obligacji inwestorom rynkowym. Pierwsza seria obligacji w wysokości 1 mld zł została przeprowadzona w lutym br. Obligacje pierwszej serii są zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i dopuszczone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst.

7 września 2015 r. został zawarty aneks do przedmiotowej Umowy, który zmienił podstawę prawną emisji kolejnych serii obligacji na Ustawę o obligacjach z 15 stycznia 2015 r.

16 września 2015 r. Enea SA przeprowadziła emisję obligacji 6-letnich w łącznej wysokości 500 mln zł skierowaną do jednego inwestora. Oprocentowanie oparte jest o zmienną stawkę WIBOR powiększoną o marżę.

Umowy programowe w sprawie programu emisji obligacji gwarantowane przez BGK

15 maja 2014 r. Enea SA zawarła umowę programową dotyczącą programu emisji obligacji do kwoty 1 mld zł gwarantowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Finansowanie jest niezabezpieczone na aktywach Grupy Kapitałowej Enea. Środki z tego programu są przeznaczone m.in. na realizacje inwestycji przez Enea SA i podmioty zależne.

1 września został zawarty aneks do przedmiotowej Umowy, który zmienił podstawę prawną emisji kolejnych serii obligacji na Ustawę o obligacjach z 15 stycznia 2015 r.

Na 31 grudnia 2015 r. Enea SA wyemitowała w ramach powyższego Programu obligacje w pełnej kwocie Programu tj. w wysokości 1 mld zł. Okres wykupu obligacji wynosi maksymalnie 12,5 roku od terminu ich emisji. Oprocentowanie oparte jest o zmienną stawkę WIBOR powiększoną o marżę.

3 grudnia 2015 r. Enea SA zawarła kolejną umowę programową dotyczącą programu emisji obligacji do kwoty 700 mln zł gwarantowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Środki z tego programu są przeznaczone m.in. na realizacje inwestycji i finansowanie bieżącej działalności przez Enea SA i podmioty zależne.

Kredyty inwestycyjne udzielone przez Europejski Bank Inwestycyjny

18 października 2012 r. Enea SA zawarła umowę finansową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), na mocy której Spółce został udzielony kredyt w kwocie 950 mln zł lub jej równowartości w euro (transza „A”). 19 czerwca 2013 r. została zawarta z EBI kolejna umowa kredytu (transza „B”) na kwotę 475 mln zł. Środki w łącznej kwocie 1.425 mln zł pozyskane z kredytu przeznaczone są na finansowanie wieloletniego planu inwestycyjnego dot. modernizacji i rozbudowy sieci energetycznych Enea Operator. Okres spłaty kredytu wynosi do 15 lat od planowanej daty wypłaty środków.

Na 31 grudnia w ramach transzy „A” i „B” Enea SA dokonała wypłaty środków z kredytu w całości tj. w wysokości 1.425 mln zł w 4 odrębnych kwotach uruchamianych od września 2013 r. do lipca 2015 r. Waluta uruchomionego kredytu to złoty polski, oprocentowanie zmienne, oparte na stawce WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych powiększone o marżę Banku. W przypadku jednego uruchomienia oprocentowanie zostało oparte na stałej stopie procentowej.

29 maja 2015 r. zawarta została kolejna umowa kredytu, na mocy której EBI udostępnił Spółce nowe finansowanie w wysokości 946 mln zł lub jej równowartości w euro (transza „C”). Środki pozyskane z kredytu będą przeznaczane na finansowanie wieloletniego planu inwestycyjnego w celu modernizacji i rozbudowy infrastruktury elektroenergetycznej Enea Operator. Finansowanie jest niezabezpieczone na aktywach Grupy Kapitałowej Enea. W lipcu 2015 r. miało miejsce zaciągnięcie pierwszej kwoty tego kredytu w wysokości 100 mln zł. Oprocentowanie jest zmienne oparte na stawce WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych powiększone o marżę Banku. Transze będą spłacane w ratach, a ostateczna spłata nastąpi w czerwcu 2030 r.

Umowy programowe w sprawie programu emisji obligacji LW Bogdanka SA

LW Bogdanka SA posiada dwa programy emisji obligacji do łącznej kwoty 900 mln zł. W ramach pierwszej Umowy Programowej zawartej z Bankiem Pekao SA LW Bogdanka SA wyemitowała obligacje o łącznej wartości 300 mln zł. Termin wykupu obligacji przypada w 2018 r. Oprocentowanie obligacji oparte jest o stawkę WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę. Druga Umowa Programowa została zawarta 30

czerwca 2014 r. z Bankiem Pekao SA oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego do maksymalnej kwoty 600 mln zł, która podzielona jest na 2 transze po 300 mln zł. Na 31 grudnia 2015 r. wyemitowano obligacje o łącznej wartości 400 mln zł z terminem wykupu 30 czerwca 2016 r. Program emisji przewiduje, iż LW Bogdanka SA ma prawo emitowania kolejnych serii obligacji w ramach danej transzy na refinansowanie poprzedniej emisji w danej transzy (rolowanie), co uzasadnia długoterminowy charakter Programu emisji obligacji. Okres obowiązywania Umowy Programowej kończy się: dla Transzy 1 - 31 grudnia 2019 r., dla Transzy 2 - 31 grudnia 2020 r. Oprocentowanie obligacji oparte jest o stawkę WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę.

W dalszych działaniach Enea SA będzie koncentrować się na zapewnieniu odpowiedniej dywersyfikacji zewnętrznych źródeł finansowania dla inwestycji zaplanowanych w Strategii Grupy Kapitałowej Enea w celu optymalizowania wysokości kosztów i terminów spłaty zadłużenia.

Emisja papierów wartościowych Enea SA w 2015 r.

Data emisjiRodzaj emisjiKwota emisji [mld zł]
10 luty 2015 r. Niepubliczna emisja rynkowa w ramach Umowy programowej dotyczącej programu emisji obligacji do kwoty 5 mld zł 1,00
9 września 2015 r. Niepubliczna emisja w ramach Umowy programowej dotyczącej programu emisji obligacji do kwoty 1 mld zł gwarantowanego przez BGK 0,74
16 września 2015 r. Niepubliczna emisja private placement w ramach Umowy programowej dotyczącej programu emisji obligacji do kwoty 5 mld zł 0,50
18 grudnia 2015 r. Niepubliczna emisja w ramach Umowy programowej w sprawie programu emisji obligacji do kwoty 3 mld zł gwarantowanego przez konsorcjum banków PKO BP SA, Pekao SA, BZ WBK SA oraz Bank Handlowy w Warszawie SA 0,341
RAZEM   2,581

Zadłużenie nominalne z tytułu wyemitowanych przez Enea SA obligacji na 31 grudnia 2015 r. wyniosło łącznie 3,701 mld zł.

Transakcje zabezpieczające ryzyko stopy procentowej w 2015 r.

W ramach realizacji Polityki Zarządzania Ryzykiem Stóp Procentowych, w 2015 r. Enea SA zawarła transakcje zabezpieczające ryzyko stopy procentowej (Interest Rate Swap) dla łącznej równowartości zadłużenia w kwocie 2.995 mln zł. Zawarte transakcje zabezpieczają poziom rozliczeń i płatności wynikających z zadłużenia poprzez zamianę zmiennych strumieni odsetkowych na stałe.

Wykorzystanie środków z emisji papierów wartościowych

Środki pieniężne pozyskane przez Enea SA z emisji obligacji są wykorzystywane przy realizacji inwestycji rzeczowych i kapitałowych prowadzonych przez Spółki zależne.

Enea Wytwarzanie prowadzi w Świerżach Górnych budowę najnowocześniejszego w Polsce bloku energetycznego. Wszystkie emisje przeprowadzone przez Enea Wytwarzanie w 2015 r. były przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z tym projektem.

Środki pieniężne pozyskane we wrześniu 2015 r. przez Enea SA z emisji obligacji w kwocie 500 mln zł i 740 mln zł zostały przeznaczone na zakup akcji LW Bogdanka SA.

Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych

Sytuacja finansowa Spółki tworzy silne podstawy do wykonania planów inwestycyjnych. Bilans, kapitały własne oraz saldo środków pieniężnych Grupy Kapitałowej Enea są solidnym fundamentem finansowania nakładów inwestycyjnych, tak ze środków własnych, jak i źródeł zewnętrznych. W celu efektywnego wykorzystania środków, Spółka w danych działaniach inwestycyjnych, w szczególności w zakresie akwizycji, zamierza wspomagać się finansowaniem dłużnym w celu wykorzystania efektu dźwigni finansowej.

Dystrybucja środków pieniężnych - programy emisji obligacji spółek zależnych

17 lutego 2015 r. pomiędzy Enea Wytwarzanie, Enea oraz PKO Bankiem Polskim została zawarta Umowa Programu Emisji Obligacji na kwotę 760 mln zł. Na podstawie umowy Emitent ma prawo emitować obligacje do 31 grudnia 2015 r. w nie więcej niż w 5 terminach do łącznej wysokości 760 mln zł. 3 czerwca 2015 r. został zawarty aneks do Umowy Programu Emisji Obligacji na kwotę 760 mln zł, na podstawie którego strony zwiększyły kwotę Programu do wysokości 1 mld zł oraz zmieniły zapisy Umowy w ten sposób, by umożliwić Enea Wytwarzanie emisję obligacji zarówno na zmiennej jak i na stałej stopie procentowej.

Na 31 grudnia 2015 r. Enea Wytwarzanie wyemitowała w ramach ww. Programu obligacje w łącznej wysokości 1 mld zł.


29 lipca Enea objęła emisję ostatniej serii obligacji emitowanych przez Enea Operator w ramach Umowy Programowej dotyczącej Programu Emisji Obligacji do kwoty 1.425 mln zł z dnia 20 czerwca 2013 r. Wysokość wyemitowanej serii wynosiła 375 mln zł. Oprocentowanie obligacji jest oparte na stałej stopie procentowej. Obligacje będą wykupywane w ratach, a ostateczny termin wykupu przypada na czerwiec 2030 r.


11 lutego 2015 r. pomiędzy Enea Wytwarzanie, Enea oraz PKO Bankiem Polskim został zawarty aneks do Umowy Programowej z 12 sierpnia 2014 r. dotyczący Programu Emisji Obligacji do kwoty 260 mln zł. Na podstawie aneksu strony zwiększyły kwotę Programu Emisji Obligacji do kwoty 1 mld zł i zwiększono możliwą ilość emisji obligacji na podstawie Programu do 8, a termin wygaśnięcia dostępności Programu ustalono na 31 grudnia 2016 r. Pozostałe warunki programu nie zostały zmienione. Zmiany jakie miały miejsce w innych programach emisji obligacji spowodowały, że 30 grudnia 2015 r. został zawarty kolejny aneks do Umowy programowej, który zmniejszył Kwotę programu ponownie do 260 mln zł.

Na 31 grudnia 2015 r. wartość wyemitowanych obligacji wynosiła łącznie w ramach ww. Programu 260 mln zł.


21 stycznia 2015 r. pomiędzy Enea Wytwarzanie, Enea a mBankiem zawarto aneks do umowy programowej dotyczącej Programu Emisji Obligacji z 8 września 2012 r., na mocy którego wartość Umowy Programowej obniżona została z 4 mld zł do 3 mld zł. Wraz z aneksem do ww. umowy programowej 21 stycznia 2015 r. pomiędzy Enea a Enea Wytwarzanie zawarty został aneks do umowy o gwarantowanie objęcia obligacji Enea Wytwarzanie przez Enea. Na mocy aneksu wartość obligacji Enea Wytwarzanie, których objęcie przez Spółkę jest gwarantowane, została dostosowana do aktualnej wartości Programu i obniżona do kwoty 3 mld zł. 18 września 2015r. zawarto kolejny aneks, na mocy którego zmieniono warunki finansowe dla nowo emitowanych obligacji. 18 grudnia 2015 r. Enea Wytwarzanie wyemitowała kolejną transzę obligacji pięcioletnich o zmiennym oprocentowaniu. Na 31 grudnia 2015 r. Enea Wytwarzanie wyemitowała w ramach ww. Programu obligacje w łącznej wysokości 1.201 mln zł.


15 lipca Enea Wytwarzanie wyemitowała kolejną serię obligacji o wartości nominalnej 936 mln zł. Emisja została opłacona poprzez kompensatę wierzytelności Enea względem Enea Wytwarzanie z tytułu wykupu obligacji wcześniejszych serii wyemitowanych przez Enea Wytwarzanie. Emisja miała na celu utrzymanie przez Enea Wytwarzanie dostępności środków pieniężnych wykorzystanych na realizację inwestycji, w tym na finansowanie budowy bloku energetycznego B-11 w Elektrowni Kozienice oraz innych potrzeb inwestycyjnych tej Spółki.


7 lipca została zawarta Wykonawcza Umowa Programu Emisji Obligacji na kwotę 946 mln zł pomiędzy Enea jako gwarantem, Enea Operator jako emitentem oraz PKO Bankiem Polskim jako agentem. W ramach umowy Enea Operator może przeprowadzić do 10 emisji obligacji w terminie do marca 2017 r. Termin wykupu obligacji – ratalny, jednak nie później niż 15 lat od daty emisji. Oprocentowanie obligacji może być stałe lub zmienne oparte o stawkę WIBOR powiększoną o marżę, z rewizją oprocentowania po 4 lub 5 latach.

Na 31 grudnia 2015 r. Enea Operator wyemitował w ramach ww. Programu obligacje w łącznej wysokości 100 mln zł. Oprocentowanie obligacji jest oparte na stałej stopie procentowej.


30 października 2015 r. pomiędzy MPEC Białystok jako emitentem, Enea jako gwarantem oraz PKO Bankiem Polskim jako agentem została zawarta Wykonawcza Umowa Programu Emisji Obligacji na kwotę 18 mln zł. Program emisji przewiduje jednokrotną emisję obligacji. 6 listopada 2015 r. MPEC Białystok wyemitował obligacje na kwotę 18 mln zł. Oprocentowanie oparte jest na zmiennej stopie procentowej.


Zaciągnięte i zakończone umowy kredytów i pożyczek

Enea SA według nominalnego stanu zadłużenia na 31 grudnia 2015 r. posiadała zaciągnięte kredyty w wysokości 1.525.000 tys. zł., w tym kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Enea SA w 2015 r.:

Data początkowaData zakończeniaKredytodawcaKwota udzielonego kredytu [tys. zł]Wysokość stopy procentowejZadłużenie z tyt. kredytów na 31 grudnia 2015 r. [tys. zł]Okres spłaty
29 maja 2015 r. 31 marca 2032 r. (C) Europejski Bank Inwestycyjny 946 000 stawka bazowa + marża 100 000 raty kapitału ustalane w momencie uruchomienia transzy kredytu
19 czerwca 2013 r. 31 grudnia 2030 r. (B) Europejski Bank Inwestycyjny 375 000 stawka bazowa + marża 375 000 raty kapitału ustalone w momencie uruchomienia transzy kredytu
RAZEM         475 000  

Kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2015 r. przez Spółki Grupy Enea w 2015 r.

W grudniu 2015 r. Enea Wytwarzanie sp. z o.o. zawarła umowę o dofinansowanie w formie pożyczki z NFOŚiGW na kwotę 60.075 tys. zł przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji odsiarczania spalin dla kotłów K7 i K8 w Elektrociepłowni Białystok”. Pożyczka została udzielona na okres od kwietnia 2016 r. do grudnia 2026 r., oprocentowanie WIBOR 3M, spłata w kwartalnych ratach. Pierwsze uruchomienie planowane jest na przełomie kwietnia/czerwca 2016 r. W październiku 2015 r. Miejska Energetyka Cieplna Piła sp. z o.o. zawarła umowę o dofinansowanie w formie pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 385 tys. zł na realizację inwestycji Spółki.

Łączna suma zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Enea SA i spółki z Grupy Kapitałowej Enea na 31 grudnia 2015 r. wyniosła nominalnie 1.586.773 tys. zł.

Udzielone pożyczki

W ramach udzielonych pożyczek przez Enea SA spółkom w ramach Grupy Kapitałowej Enea, łączny stan zadłużenia nominalnego na 31 grudnia 2015 r. wynosił 69.588 tys. zł.

Informacje nt. umów pożyczek zawartych w 2015 r. przez Enea SA oraz poziomu ich wykorzystania prezentuje poniższa tabela:

Data udzielenia / przyznaniaData całkowitej spłatySpółkaKwota udzielonej pożyczki [tys. zł]OprocentowanieZadłużenie z tyt. pożyczki na 31 grudnia 2015 r. [tys. zł]
19 stycznia 2015 r. 31 stycznia 2020 r. Enea Oświetlenie sp. z o.o. 10 000 WIBOR 1M + marża 8 174
12 lutego 2015 r. 31 lipca 2016 r. Szpital Uzdrowiskowy Energetyk sp. z o.o. 260 WIBOR 1M + marża 160
23 marca 2015 r. 31 grudnia 2015 r. Hotel Edison sp. z o.o. 150 WIBOR 1M + marża 0
22 grudnia 2015 r. 30 czerwca 2025 r. Enea Centrum sp. z o.o. 90 000 Brak 0
RAZEM     100 410   8 334

Udzielone i otrzymane poręczenia

Zestawienie poręczeń udzielonych przez Enea SA w 2015 r. przedstawia poniższa tabela:

Data udzielenia poręczenia / gwarancjiData obowiązywania poręczenia / gwarancjiPodmiot, za który udzielono poręczenia / gwarancjiPodmiot, na rzecz którego udzielono poręczenia / gwarancjiKwota poręczenia / gwarancji [tys. zł]Przeznaczenie kwot objętych poręczeniem / gwarancją
8 października 2015 r. 8 października 2018 r. Enea Trading sp. z. o.o. ČEZ a.s. 10 000 celem zabezpieczenia zobowiązań zaciągniętych przez Enea Trading wynikające z Umów Indywidualnych dotyczących sprzedaży i zakupu energii elektrycznej
26 października 2015 r. 26 października 2018 r. Enea Trading sp. z. o.o. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA 24 000 celem zabezpieczenia zobowiązań zaciągniętych przez Enea Trading wynikające z Umów Indywidualnych dotyczących sprzedaży i zakupu energii elektrycznej
26 października 2015 r. 26 października 2018 r. Enea Trading sp. z. o.o. Elektrownia Pątnów II sp. z o.o. 8 000 celem zabezpieczenia zobowiązań zaciągniętych przez Enea Trading wynikające z Umów Indywidualnych dotyczących sprzedaży i zakupu energii elektrycznej
27 października 2015 r. 27 października 2018 r. Enea Trading sp. z. o.o. PGE Polska Grupa Energetyczna SA 20 000 celem zabezpieczenia zobowiązań zaciągniętych przez Enea Trading wynikające z Umów Indywidualnych dotyczących sprzedaży i zakupu energii elektrycznej
28 grudnia 2015 r. 1 stycznia 2018 r. Enea Trading sp. z. o.o. PKN Orlen SA 15 000 celem zabezpieczenia zobowiązań zaciągniętych przez Enea Trading wynikające z Umów Indywidualnych dotyczących transakcji handlu hurtowego paliwa gazowego

Łączna wartość pozycji pozabilansowych z tytułu udzielonych poręczeń na 31 grudnia 2015 r. wynosiła 199.014,8 tys. zł

Udzielone i otrzymane gwarancje

Łączna wartość pozycji pozabilansowych z tytułu udzielonych gwarancji bankowych na zlecenie Enea SA na 31 grudnia 2015 r. wynosiła 38.676,2 tys. zł.

W 2015 r. na zlecenie Enea SA wystawiono gwarancje, których łączna wartość wynosiła 51.142 tys. zł. Poniżej zamieszczono informacje nt. największych gwarancji udzielonych w 2015 r.:

Data udzielenia zabezpieczeniaData obowiązywania zabezpieczeniaPodmiot ,na rzecz którego udzielono zabezpieczeniaCel zawarcia umowyForma zabezpieczeniaUdzielona kwota zabezpieczenia [tys. zł]
1 stycznia 2015 r. 31 grudnia 2015 r. Polskie Sieci Energetyczne SA zabezpieczenie zobowiązań dotyczących świadczenia usług przesyłu energii elektrycznej gwarancja bankowa udzielona w ramach linii gwarancji w kwocie 100 000 tys. zł 15 000
29 czerwca 2015 r. 31 maja 2018 r. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych wniesienie depozytu zabezpieczającego i transakcyjnego na rzecz IRGiT gwarancja bankowa udzielona w ramach linii gwarancji w kwocie 350 000 tys. zł 15 000