Jesteś tutaj

9. Użytkowanie wieczyste gruntów

 

 31.12.201531.12.2014
Wartość brutto na początek okresu 81 577 71 330
Nabycie 427 5 616
Zbycie (wartość początkowa) (173) -
Rozliczenie nabycia spółek zależnych 5 349 4 370
Likwidacja (wartość początkowa) (2 721) (126)
Przekwalifikowanie do nieruchomości inwestycyjnej - 387
Pozostałe 6 755 -
Wartość brutto na koniec okresu 91 214 81 577
Wartość umorzenia na początek okresu (4 072) (2 835)
Zbycie (umorzenie) 141 -
Amortyzacja (991) (565)
Likwidacja (umorzenie) 54 (23)
Przekwalifikowanie do nieruchomości inwestycyjnej - (29)
Pozostałe (umorzenie) (76) (620)
Wartość umorzenia na koniec okresu (4 944) (4 072)
Odpis aktualizujący wartość na początek okresu (224) (64)
Odpis aktualizujący odpis wartość na koniec okresu* (12 110) (224)
Wartość netto na początek okresu 77 281 68 431
Wartość netto na koniec okresu 74 160 77 281

* Informacje dotyczące wyników przeprowadzonych w czwartym kwartale 2015 r. testów na utratę wartości użytkowania wieczystego gruntów oraz dokonanych odpisów aktualizujących przedstawione zostały w nocie 7. Odpis aktualizujący wartość użytkowania wieczystego gruntów został ujęty w pozycji „Odpis z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych” w zyskach i stratach.