Jesteś tutaj

Informacje dodatkowe

Prognozy wyników finansowych

Zarząd Enea SA nie publikował prognoz wyników finansowych na 2015 r.

Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i podstawa publikacji

Niniejsze Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Enea za rok obrotowy 2015 zostało sporządzone zgodnie z § 92 ust. 1 pkt 4 oraz § 92 ust. 3 w związku z § 91 ust. 5-6 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z póź. zm.).

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej zawarte w ramach skonsolidowanego raportu Enea SA za rok obrotowy 2015 sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) zatwierdzonymi przez Unię Europejską.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę Kapitałową w dającej się przewidzieć przyszłości. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania skonsolidowanego sprawozdania istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania, bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności.

Dane finansowe zaprezentowane w sprawozdaniach, jeżeli nie wskazano inaczej, zostały wyrażone w tys. zł.

Enea SA realizuje strategię zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej, której głównym celem jest zabezpieczenie przepływów pieniężnych wynikających z zawartych umów o finansowanie. Przyjęta strategia zakłada ograniczenie zagrożenia wpływu na wynik finansowy, zmian w przepływach pieniężnych wynikających z ryzyka zmian stóp procentowych na rynku w określonym horyzoncie czasu. W 2015 r. w ramach zawartych umów transakcji rynku finansowego dokonano zabezpieczenia ryzyka stopynprocentowej na łączną kwotę 2.995.000 tys. zł. Zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej dokonano w oparciu o instrumenty Interest Rate Swap (IRS).

14 lipca 2015 r. w ramach przyjętej strategii Enea Centrum sp. z o.o. w imieniu Enea Wytwarzanie sp. z o.o. zawarła transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe, w celu zabezpieczenia płatności w walucie EUR na potrzeby realizacji zobowiązań wynikających z realizowane inwestycji Farmy Wiatrowej Baczyna. Wolumen aktywnych kontraktów z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 960 tys. EUR.

W okresie sprawozdawczym Enea Trading sp. z o.o. zawierała transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe (transakcje terminowe zakupu EUR) w celu zabezpieczenia płatności wynikających z zakupu uprawnień do emisji CO2 w ramach kontraktów terminowych. W grudniu 2015 r. rozliczone zostały kontrakty forward zabezpieczające ryzyko walutowe dotyczące kontraktów terminowych na CO2 z dostawą grudzień 2015 r. Wolumen aktywnych kontraktów forward na zakup EUR na 31 grudnia 2015 r. wyniósł 72.841 tys. EUR.

Zarządzanie zasobami finansowymi

W styczniu 2014 r. Spółki Grupy Kapitałowej Enea zawarły z bankiem PKO BP SA oraz z bankiem Pekao SA umowy na kompleksową obsługę bankową, w tym m.in. na świadczenie usługi Cash Poolingu. Celem zawarcia ww. umów było zapewnienie efektywnego zarządzania środkami pieniężnymi i poprawa płynności finansowej poszczególnych Spółek z Grupy. Usługa Cash Poolingu pozwala na konsolidację rachunków bankowych, w wyniku czego bilansowane są salda rachunków Spółek należących do Podatkowej Grupy Kapitałowej Enea poprzez pokrywanie przejściowych niedoborów finansowych nadwyżkami środków pieniężnych, którymi dysponują pozostałe Spółki należące do PGK Enea.

Bieżące zarządzanie płynnością Spółek koncentruje się na planowaniu przepływów pieniężnych oraz monitoringu bieżącej koncentracji środków pieniężnych na rachunkach bankowych. Powstałe nadwyżki finansowe Enea SA jako Pool Leader lokuje w aktywa obrotowe w postaci lokat terminowych lub przenosi do portfela inwestycyjnego zarządzanego przez podmioty zewnętrzne Asset Management. W celu ujednolicenia procesu zarządzania płynnością i ryzykiem płynności PGK Enea posiada wdrożone regulacje wewnątrzgrupowe obowiązujące Spółki: politykę i procedurę zarządzania płynnością i ryzykiem płynności. Jednocześnie, w celu ograniczenia ryzyka braku środków na terminowe regulowanie zobowiązań Spółki Grupy Kapitałowej Enea posiadają dostęp do limitów intraday w ramach

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej, o których mowa w tabeli poniżej, została wybrana KPMG Audyt sp. z o.o. sp. k. Umowa z w/w podmiotem została podpisana 6 maja 2015 r. Informacje nt. wynagrodzenia netto należnego podmiotowi dokonującemu czynności rewizji finansowej na rzecz Enea SA w latach 2014-2015 zaprezentowane są w tabeli poniżej:

Dane w tys. zł 2014 1)2015
Wynagrodzenie z tytułu badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Enea SA 183 139
Wynagrodzenie za pozostałe usługi - 41
RAZEM 183 180
  

Szczegółowe informacje dotyczące wyboru KPMG Audyt sp. z o.o. sp. k. oraz opis świadczonych usług opublikowany został raportem bieżącym nr 38/2014 z 18 grudnia 2014 r.

Rating

Istotne znaczenie dla realizacji zamierzeń inwestycyjnych Grupy ma podtrzymanie 29 października 2015 r. przez agencję Fitch Ratings długoterminowego ratingu Enei w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie „BBB” oraz długoterminowego ratingu krajowego na poziomie „A(pol)” w związku z przejęciem LW Bogdanka. Perspektywa ratingów jest stabilna. Fitch Ratings prowadzi ocenę ryzyka kredytowego Enei od 2012 r. 23 marca 2015 r. firma EuroRating nadała Spółce rating kredytowy na poziomie „BBB” z perspektywą stabilną. Rating, o którym mowa powyżej, przyznany został przez EuroRating z własnej inicjatywy, w odpowiedzi na potrzeby informacyjne uczestników rynku, a proces oceny ryzyka kredytowego oparty był na informacjach publicznie dostępnych. W związku z przejęciem kontroli nad spółką Lubelski Węgiel Bogdanka 21 października agencja EuroRating dokonała nadzwyczajnej weryfikacji oceny ryzyka kredytowego Enei. Rating Enei został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

Postępowania sądowe i administracyjne

Na dzień przekazania niniejszego raportu nie toczą się postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, których stroną byłaby Enea SA lub jednostka zależna, których pojedyncza lub łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Enea SA.

Szczegółowy opis postępowań zamieszczony jest w nocie 50 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Enea za 2015 r.

Przewidywana sytuacja finansowa

Duży udział regulowanego segmentu Dystrybucji w wyniku EBITDA GK Enea (w 2015 r. Dystrybucja odpowiadała za 55% EBITDA GK Enea) wpływa na przewidywalność przepływów pieniężnych i stabilizuje je w czasie. Jednak nie bez znaczenia dla tego segmentu pozostają dwa fakty: spadek średniego ważonego kosztu kapitału (WACC) o 1,522 p.p. (z 7,197% w 2015 r. do 5,675% w 2016 r.) oraz wprowadzenie przez Urząd Regulacji Energetyki od 2016 r. tzw. „taryfy jakościowej”. Wprowadzony mechanizm rozliczania dystrybutorów energii elektrycznej na podstawie zrealizowanych w roku wskaźników SAIDI i SAIFI może wpłynąć w sposób istotny na obniżenie poziomu EBITDA w segmencie Dystrybucji. Obniżenie WACC wpływa na obniżenie EBITDA w segmencie o ok. 58 mln zł w okresie roku.

Segment Wytwarzania pozostaje pod wpływem wymagającej sytuacji na rynku energii. Skoncentrowana na węglu kamiennym produkcja wiąże się z ekspozycją na ryzyko związane z kosztami emisji dwutlenku węgla.

W IV kwartale 2015 r. w wyniku akwizycji LW Bogdanka łańcuch wartości GK Enea został poszerzony o segment Wydobycia, którego wyniki konsolidowane są od 1 listopada 2015 r. W całym 2015 r. GK LW Bogdanka osiągnęła najlepsze wyniki finansowe w branży, jednak jej działalność w dalszym ciągu znajduje się pod presją niestabilnej sytuacji na rynku węgla. W 2016 r. prawdopodobnie nie uda się w pełni skompensować przewidywanego spadku cen węgla wyższym wolumenem jego sprzedaży. Priorytetem będzie utrzymanie kosztów jednostkowych na odpowiednim poziomie i ograniczenie wydatków inwestycyjnych w celu maksymalizacji osiąganych wyników.

W obszarze Obrotu zwiększamy sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego – dzięki atrakcyjnej ofercie produktowej pozyskiwani są nowi Klienci, zwiększa się również wolumen sprzedawanej energii. Negatywnie na wyniki finansowe tego segmentu wpływa wzrost kosztów związany z wejściem w życie od 30 kwietnia 2014 r. obowiązków kogeneracyjnych oraz istotne obniżenie cen rynkowych praw majątkowych.

Pomimo trudnych warunków rynkowych i prawnych, dzięki realizowanej restrukturyzacji kosztowej i obniżaniu kosztów operacyjnych GK Enea generuje wyniki finansowe na oczekiwanym poziomie. Wobec coraz bardziej wymagającej sytuacji na rynku energii Zarząd będzie podejmował kolejne działania w celu zoptymalizowania funkcjonowania każdego z segmentów biznesowych Grupy.

Pozycja finansowa Grupy jest bezpieczna, wsparta znaczną ilością środków pieniężnych, których stan na koniec grudnia 2015 r. wraz z krótkoterminowymi aktywami finansowymi utrzymywanymi do terminu wymagalności oraz aktywami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej przez wynik wyniósł 2,1 mld zł. Kwota ta obejmowała środki pieniężne na rachunkach Spółek, lokaty bankowe, a także środki pieniężne przekazane do zarządzania firmie zewnętrznej. Dzięki konsekwentnie utrzymywanej bardzo dobrej kondycji finansowej i budowaniu wiarygodności na rynku finansowym, Grupa ma zagwarantowany dostęp do atrakcyjnych i elastycznych źródeł finansowania dla opisanych w strategii korporacyjnej inwestycji dzięki zawartym umowom:

  • Umowie dotyczącej programu emisji obligacji do kwoty 3 mld zł zawartej z PKO BP, Bankiem Pekao, BZ WBK oraz Bankiem Handlowym w Warszawie
  • Umowie dotyczącej programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 5 mld zł zawartej z PKO BP, ING Bankiem Śląskim, Pekao i mBankiem
  • dwóm Umowom programowym dotyczącym emisji obligacji długoterminowych o łącznej wartości 1,7 mld zł zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
  • trzem Umowom kredytowym z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na łączną kwotę 2,371 mld zł

Oczekuje się, że w 2016 r. wskaźnik definiowany jako dług netto/EBITDA nie przekroczy poziomu 2,6. Wzrost wskaźnika jest spowodowany rozległym programem CAPEX (nakładów inwestycyjnych) obejmującym przede wszystkim segment wytwarzania oraz sieć dystrybucyjną, ale także akwizycje stanowiące okazje rynkowe (jak ostatnia akwizycja LW Bogdanka).

Realizacja programu inwestycyjnego oraz programu poprawy efektywności wpłynie pozytywnie na osiągane przez GK Enea wyniki finansowe. Dzięki zaplanowanym działaniom optymalizacyjnym Grupa Enea planuje w 2016 r. redukcję kosztów o 352 mln zł.

Istotne zdarzenia po dacie bilansowej

7 stycznia 2016 r. Enea SA zaciągnęła drugą transzę kredytu udzielonego 29 maja 2015 r. przez Europejski Bank Inwestycyjny w wysokości 100 mln zł.

Oprocentowanie transzy jest zmienne, oparte na stawce WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych powiększone o marżę banku.

8 stycznia 2016 r. Enea SA objęła drugą transzę obligacji wyemitowanych przez Enea Operator sp. z o.o. w kwocie 100 mln zł w ramach Wykonawczej umowy programu emisji obligacji na kwotę 946 mln zł z 7 lipca 2015 r.

Oprocentowanie transzy jest zmienne, oparte na stawce WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych powiększone o marżę.