Jesteś tutaj

18. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

 31.12.201531.12.2014
Krótkoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności    
     
Należności z tytułu dostaw i usług 1 293 484 1 183 206
Należności z tytułu podatków (z wyłączeniem podatku dochodowego) oraz innych podobnych świadczeń 79 583 97 465
Inne należności 138 178 258 816
Zaliczki 91 097 97 068
Naliczone należności z tytułu niezafakturowanej sprzedaży 242 331 247 431
Przedpłacone ubezpieczenia majątkowe 4 232 2 581
  1 848 905 1 886 567
Minus: odpis aktualizujący wartość należności (116 161) (122 439)
Krótkoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności netto  1 732 744  1 764 128
     
Długoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należnosci 31.12.2015 31.12.2014
     
Długoterminowe należności z tytułu dostaw i usług 3 807 2 981
Inne należności 24 516 17 758
     
Długoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności netto 28 323 20 739

Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności:

 31.12.201531.12.2014
Odpis aktualizujący wartość na początek okresu 122 439 120 588
Utworzony 32 942 29 249
Rozwiązany (2 542) (16 928)
Wykorzystany (36 678) (10 470)
Odpis aktualizujący odpis wartość na koniec okresu 116 161 122 439

Struktura wiekowa należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, stanowiących instrumenty finansowe:

 31.12.2015  
 Wartość nominalnaOdpis aktualizujący (-)Wartość bilansowa
Bieżące 1 251 682 (3 345) 1 248 337
Przeterminowane 287 940 (112 816) 175 124
0-30 dni 88 780 (317) 88 463
31-90 dni 22 980 (626) 22 354
91-180 dni 11 318 (2 906) 8 412
ponad 180 dni 164 862 (108 967) 55 895
Razem 1 539 622 (116 161) 1 423 461

 31.12.2014  
 Wartość nominalnaOdpis aktualizujący (-)Wartość bilansowa
Bieżące 1 010 297 (89) 1 010 208
Przeterminowane 423 321 (122 350) 300 971
0-30 dni 163 069 (358) 162 711
31-90 dni 40 334 (1 007) 39 327
91-180 dni 24 628 (2 288) 22 340
ponad 180 dni 195 290 (118 697) 76 593
Razem 1 433 618 (122 439) 1 311 179