Jesteś tutaj

3. Zmiana danych finansowych lat ubiegłych

Grupa dokonała przeniesienia prezentacyjnego w sprawozdaniu z sytuacji finansowej wartości niematerialnych w budowie z pozycji Rzeczowe aktywa trwałe do pozycji Wartości niematerialne.

AKTYWA 31.12.2014 Dane zatwierdzonekorekta31.12.2014 Dane przekształcone
Aktywa trwałe      
Rzeczowe aktywa trwałe 13 701 956 (84 014) 13 617 942
Wartości niematerialne 305 947 84 014 389 961