Jesteś tutaj

Struktura Grupy

Na 31 grudnia 2015 r. Grupa Kapitałowa składała się z jednostki dominującej Enea SA oraz 13 spółek bezpośrednio zależnych. Wszystkie spółki bezpośrednio zależne podlegają konsolidacji.

W obrębie Grupy Kapitałowej Enea funkcjonuje 5 wiodących podmiotów, tj. Enea SA (obrót energią elektryczną), Enea Operator sp. z o.o. (dystrybucja energii elektrycznej), Enea Wytwarzanie sp. z o.o. (produkcja i sprzedaż energii elektrycznej i cieplnej), Enea Trading sp. z o.o. (handel hurtowy energią elektryczną) oraz LW Bogdanka SA (wydobycie). Pozostałe podmioty świadczą działalność pomocniczą w odniesieniu do wymienionych spółek. W strukturze Grupy uwzględniono również udziały mniejszościowe w podmiotach posiadane przez spółki zależne od Enea SA tj. w szczególności Zakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki Energopomiar sp. z o. o. oraz LW Bogdanka SA.