Jesteś tutaj

Kluczowe zdarzenia mogące mieć wpływ na przyszłe wyniki

Zapotrzebowanie na energię elektryczną

Według Ministerstwa Gospodarki zapotrzebowanie na energię elektryczną w najbliższych latach będzie rosło we wszystkich sektorach gospodarki. Produkcja energii elektrycznej netto wzrośnie do 2030 r. do 193,3 TWh - wynika z prognoz Ministerstwa Gospodarki zawartych w dokumencie „Aktualizacja prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku”. Jednocześnie zgodnie z

dokumentem „Wnioski z analiz prognostycznych na potrzeby Polityki energetycznej Polski do 2050 roku” w perspektywie do 2050 r. produkcja energii elektrycznej zwiększy się o ok. 40% – z 158 TWh w 2010 r. do 223 TWh w 2050 r. 1)

Taryfa jakościowa

Nowy model regulacji jakościowej zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2016 r., ale przełoży się na finanse Enea Operator (i innych OSD) dopiero w 2018 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki uzależnił część przychodu regulowanego od jakości usług świadczonych przez te podmioty. Ocena jakości usług odbywać się będzie poprzez pomiar szeregu wskaźników, w szczególności niezawodności zasilania oraz czasu realizacji przyłączeń do sieci elektroenergetycznej.

Szczegółowy opis dot. taryfy jakościowej zamieszczony jest na str. 26 niniejszego Sprawozdania.

Zwolnienie z obowiązku taryfowania gospodarstw domowych

Na podstawie Art. 49 Ustawy – prawo energetyczne Prezes URE może zwolnić przedsiębiorstwo energetyczne z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia, jeżeli stwierdzi, że działa ono w warunkach konkurencji. Ewentualne zwolnienie z taryfowania może pozytywnie wpłynąć na marżę ze sprzedaży energii.

Wzrost liczby sprzedawców energii

Liczba sprzedawców energii elektrycznej systematycznie rośnie. Pojawienie się sprzedawcy prowadzącego agresywną politykę cenową może powodować presję na marżę ze sprzedaży energii Klientom detalicznym.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że coraz więcej Klientów decyduje się na zmianę sprzedawcy energii. Liczba odbiorców TPA (ang. Third Party Access, zasada dostępu stron trzecich do sieci) wśród przedsiębiorstw (grupy taryfowe A, B, C) wg stanu na koniec grudnia 2015 r. wyniosła 158.596, a więc zwiększyła się od końca grudnia 2014 r. o 35.818 (29,2%). Natomiast wśród gospodarstw domowych (grupa taryfowa G) z zasady TPA wg stanu na koniec grudnia 2015 r. skorzystały 391.351 podmioty, co oznacza wzrost o 103.624 (36,0%) w stosunku do stanu na koniec grudnia 2014 r. 2)

Długofalowy rozwój rynku energii

16 lutego 2016 r. Rząd RP przyjął „Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Polski” 3). Dokument określa główne kierunki działania państwa i nowe impulsy, które zapewnią jego stabilny rozwój w przyszłości. Plan zakłada, że rozwój polskiej gospodarki będzie się opierał na pięciu filarach:

  • reindustrializacji
  • innowacjach
  • kapitale
  • ekspansji zagranicznej
  • rozwoju społecznym i regionalnym

Zgodnie z zapisami dokumentu dot. rynku energii, w celu podniesienie wydajności energetycznej i odblokowania inwestycji po 2020 r. (w tym uniknięcia blackoutu i uniezależnienia się od importu energii) państwo zamierza m.in. wspierać rozwój infrastruktury energetycznej (mosty energetyczne, technologie magazynowania prądu), uwolnić segmenty rynku oraz wprowadzić mechanizm rynku mocy, który stanowiłby impuls dla inwestycji w segmencie energetyki konwencjonalnej.

Nowe projekcje dla ścieżek cenowych energii

Długoterminowe projekcje finansowe Grupy Enea oparte o prognozowane ścieżki cenowe energii elektrycznej, oczekiwania co do zmian cen rynkowych świadectw pochodzenia energii, uprawnień do emisji CO2 oraz cen węgla wskazują na coraz bardziej wymagającą sytuację segmentu Wytwarzania. Ze względu na utrzymywanie się cen energii na wyjątkowo niskich poziomach, powodujące zachwianie równowagi pomiędzy osiąganymi przychodami a kosztami wytworzenia energii, Grupa przewiduje konieczność szybkiego wejścia w życie zapowiadanych mechanizmów wsparcia dla energetyki systemowej. Trudności w generowaniu dobrych wyników finansowych przez źródła wytwórcze wykluczą możliwość ponoszenia nakładów na inwestycje rozwojowe, które w najbliższych latach wydają się nieuniknione.

Budowa portfela wytwórczego

W ramach realizacji celu nadrzędnego GK Enea, tj. wzrostu wartości dla akcjonariuszy, Grupa dąży do poprawy kluczowych wskaźników finansowych. Budowa konkurencyjnego portfela wytwórczego jest jednym z podstawowych elementów realizacji ww. celu strategicznego. Grupa dąży do rozwoju mocy wytwórczych do poziomu dodatkowych 1.075 MWe w segmencie elektrowni systemowych w 2017 r. W roku 2020 planowane jest osiągnięcie dodatkowo ok. 500 MWe mocy w OZE oraz ok. 200 MWe i 1.000 MWt w źródłach kogeneracyjnych i sieciach ciepłowniczych.

Szczegółowy opis dot. budowy portfela wytwórczego GK Enea zamieszczony jest na str. 36 niniejszego Sprawozdania.

Kontynuacja budowy bloku energetycznego

W 2012 r. Enea Wytwarzanie podpisała z konsorcjum firm Hitachi Power Europe GmbH (obecnie Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH) i Polimex-Mostostal SA umowę o wartości 5,1 mld zł w przedmiocie budowy bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne opalanego węglem kamiennym o mocy elektrycznej 1.075 MWe brutto i sprawności 45,6% netto. Inwestycja w budowę nowego bloku energetycznego jest jednym z kluczowych przedsięwzięć podejmowanych w celu zwiększenia mocy wytwórczych Grupy Enea dla długoterminowego zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną wszystkich Klientów Grupy Enea. Nowy blok energetyczny w Kozienicach będzie najnowocześniejszym blokiem opalanym węglem kamiennym w Polsce oraz Europie. Zakończenie inwestycji pozwoli na zwiększenie mocy wytwórczych Elektrowni Kozienice o ok. 30%.

Szczegółowy opis dot. budowy nowego bloku nr 11 zamieszczony jest na str. 44-45 niniejszego Sprawozdania.

Limity uprawnień do emisji CO2

Istotnym elementem po stronie kosztowej, warunkującym rentowność wytwarzania energii elektrycznej jest przydział darmowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla i innych gazów oraz substancji w danym okresie rozliczeniowym. Otrzymanie darmowego przydziału emisji CO2 warunkuje realizację dedykowanych inwestycji w GK Enea zgłoszonych do Krajowego Planu Inwestycyjnego (KPI). Wartość rzeczywiście poniesionych nakładów jest bazą do otrzymania uprawnień.

1) bip.me.gov.pl/files/upload/21394/Wnioski%20z%20analiz%20prognostycznych_2014-08-11.pdf

2) ure.gov.pl/pl/wskazniki-dane-i-anali/zmiana-sprzedawcy-moni/4776,Zmianasprzedawcymonitoring.html

3) www.mr.gov.pl/media/14840/Plan_na_rzecz_Odpowiedzialnego_Rozwoju_prezentacja.pdf