Jesteś tutaj

32. Odroczony podatek dochodowy

Zmiany stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego (po uwzględnieniu kompensaty aktywa i rezerwy na poziomie Grupy) przedstawiają się w sposób następujący:

 Wartość bilansowaWartość bilansowa
 31.12.201531.12.2014
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 103 836 531 465
Kompensata aktywa i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego (487 041) (364 258)
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego po kompensacie 616 795 167 207
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 875 158 619 632
Kompensata aktywa i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego (487 041) (364 258)
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego po kompensacie 388 117 255 374

Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego w trakcie roku (przed uwzględnieniem kompensaty), przedstawia się w sposób następujący:

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:

 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczychRozliczenie przychodów z opłat przyłączeniowychRezerwa na koszty umorzenia świadectw pochodzeniaDotacjeRezerwa na składowanie, rekultywację oraz zakup praw do emisji CO2Koszty opodatkowane po zakończeniu okresu rozliczeniowegoWycena rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych wg wartości godziwej    Odpis aktualizujący niefinansowe aktywa trwałe*PozostałeOgółem
Stan na początek roku 137 403 91 637 51 414 19 239 24 261 88 177 - 1 242 112 600 525 973
Nabycie spółek zależnych 4 145 - - - - - - - 3 088 7 233
Obciążenie/(Uznanie) wyniku finansowego 644 (3 097) (20 710) (2 652) 4 645 (7 398) - 6 168 2 855 (19 545)
Obciążenie/(Uznanie) w innych całkowitych dochodach 17 785 - - - - - - - 19 17 804
Stan na 31.12.2014 wg stawki 19% 159 977 88 540 30 704 16 587 28 906 80 779 - 7 410 118 562  531 465
                     
Stan na początek roku 159 977 88 540 30 704 16 587 28 906 80 779 - 7 410 118 562 531 465
Nabycie spółek zależnych 60 143 - - - 1 090 - 130 553 5 156 7 115 204 057
Obciążenie/(Uznanie) wyniku finansowego (8 673) (3 110) 15 284 (1 063) 17 147 3 773 - 288 127 63 426 374 911
Obciążenie/(Uznanie) w innych całkowitych dochodach (7 307) - - - - - - - 710 (6 597)
Stan na 31.12.2015 wg stawki 19% 204 140 85 430 45 988 15 524 47 143 84 552 130 553 300 693 189 813 1 103 836

*w tym rzeczowe aktywa trwałe, wartość firmy, inne wartości niematerialne i użytkowanie wieczyste gruntów.

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:

 Przychód opodatkowany po zakończeniu okresu rachunkowegoNaliczona, niezafakturowana sprzedażRóżnice między wartością bilansową a podatkową środków trwałych*Rezerwa na likwidację zakładu górniczego nettoPozostałeOgółem
Stan na początek roku 101 254 53 317 371 377 - 39 209 565 157
Nabycie spółek zależnych   -   -   11 422   -   -   11 422
Obciążenie/(Uznanie) wyniku finansowego (9 339) (6 292) 26 846 - 34 864 46 079
Obciążenie/(Uznanie) w innych całkowitych dochodach - - - - (3 026) (3 026)
Stan na 31.12.2014 wg stawki 19% 91 915 47 025 409 645 - 71 047 619 632
             
Stan na początek roku 91 915 47 025 409 645 - 71 047 619 632
Nabycie spółek zależnych   -   - 179 077 6 318 6 139 191 534
Obciążenie/(Uznanie) wyniku finansowego 4 603 653 68 447 (318) (3 543) 69 842
Obciążenie/(Uznanie) w innych całkowitych dochodach - - - - (5 850) (5 850)
Stan na 31.12.2015 wg stawki 19% 96 518 47 678 657 169 6 000 67 793 875 158

*Różnice wynikają z wyceny środków trwałych do wartości godziwej oraz różnic w stawkach amortyzacji.

W Grupie nie występują nieujęte aktywa i rezerwy na podatek odroczony.