Jesteś tutaj

Skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów

  12 miesięcy zakończonych12 miesięcy zakończonych
 Nota31.12.201531.12.2014
Przychody ze sprzedaży   10 081 083 10 057 909
Podatek akcyzowy   (232 691) (202 514)
Przychody ze sprzedaży netto 35 9 848 392 9 855 395
Pozostałe przychody operacyjne 38 99 102 115 066
Amortyzacja 36 (790 375) (728 408)
Koszty świadczeń pracowniczych 36, 37 (989 489) (948 872)
Zużycie materiałów i surowców oraz wartość sprzedanych towarów 36 (1 791 115) (1 821 196)
Zakup energii i gazu na potrzeby sprzedaży 36 (3 282 923) (3 835 730)
Usługi przesyłowe 36 (769 503) (710 577)
Inne usługi obce 36 (423 204) (336 339)
Podatki i opłaty 36 (290 201) (268 934)
Strata na sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych   (9 148) (5 620)
 Odpis z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych 7 (1 501 621) (30 556)
Pozostałe koszty operacyjne 38 (262 040) (97 754)
(Strata)/zysk operacyjny   (162 125)  1 186 475 
Koszty finansowe 40 (81 751) (125 483)
Przychody finansowe 39 84 497 81 178
 Odpis wartości firmy 7 (251 432)   (3 131)
Przychody z tytułu dywidend   1 833 3 355
Udział w (stratach)/zyskach jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności   -   708
(Strata)/zysk przed opodatkowaniem   (408 978) 1 143 102
Podatek dochodowy 41 10 100 (233 980)
(Strata)/zysk netto okresu sprawozdawczego    (398 878)  909 122
Inne całkowite dochody      
Podlegające przeklasyfikowaniu do zysków lub strat:      
- zmiana wartości godziwej aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży   (21 048) (14 282)
- przeklasyfikowanie wyceny aktywów dostępnych do sprzedaży do zysków i strat     (12 854)   -
- wycena instrumentów zabezpieczających   4 914 -
- pozostałe   (61) -
- podatek dochodowy   (934) 2 714
Niepodlegające przeklasyfikowaniu do zysków lub strat:      
- przeszacowanie programu określonych świadczeń   (1 034) (95 354)
- podatek dochodowy   187 18 116
 Inne całkowite dochody netto   (30 830)  (88 806) 
 Całkowity dochód za okres sprawozdawczy     (429 708)  820 316
 Z tego (strata)/zysk netto:      
przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej   (434 857) 908 319
przypadający na udziały niekontrolujące   35 979 803
Z tego całkowity dochód:      
przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej   (464 270) 819 562
przypadający na udziały niekontrolujące   34 562 754
(Strata)/zysk netto przypisany do akcjonariuszy Jednostki Dominującej   (434 857) 908 319
Średnioważona liczba akcji zwykłych   441 442 578 441 442 578
(Strata)/zysk netto na akcję (w zł na jedną akcję) 43 (0,99) 2,06
(Strata)/zysk rozwodniony na akcję (w zł na jedną akcję)   (0,99) 2,06