Jesteś tutaj

Środowisko naturalne

Zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego

Segment Elektrownie Systemowe

Zgodnie z dyrektywą IED od 1 stycznia 2016 r. obowiązują zaostrzone normy emisji zanieczyszczeń. Spełnienie wymagań dyrektywy IED w Elektrowni Kozienice gwarantują realizowane obecnie i zrealizowane na przestrzeni ostatnich lat liczne inwestycje i modernizacje. Dodatkowo w celu minimalizacji ryzyka niedotrzymania zaostrzonych standardów emisji do powietrza Elektrownia przystąpiła do Przejściowego Planu Krajowego w zakresie emisji SO2 i pyłu (obowiązuje do 30 czerwca 2020 r.), jak również korzysta z do derogacji traktatowych w zakresie emisji NOx (obowiązują do 31 grudnia 2017 r.)

W celu ograniczenia emisji tlenków azotu do atmosfery od roku 2013 w Elektrowni Kozienice prowadzona jest sukcesywna zabudowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin - SCR. Obecnie w instalację SCR wyposażone są bloki nr 1, 2, 6 i 7. Ostatnia taka instalacja powstanie w roku 2018 dla bloku nr 10.

W 2015 roku przekazano do eksploatacji kolejną, czwartą już instalację odsiarczania spalin - IOS IV. Wraz z instalacjami IOS I, IOS II i IOS III stanowi ona gwarancję odsiarczenia wszystkich spalin w odniesieniu do mocy zainstalowanej bloków Elektrowni.

Właściwa eksploatacja istniejących elektrofiltrów, jak również ich sukcesywna wymiana na nowoczesne, wysokosprawne jednostki wraz z drugim etapem odpylania jakie gwarantują eksploatowane instalacje odsiarczania spalin zapewniają dotrzymanie obowiązujących od 2016 r. standardów emisji pyłu. W 2017 r. planowana jest wymiana elektrofiltru bloku nr 9.

Stężenie zanieczyszczeń w Elektrowni Kozienice w 2015 r.

 • Stężenie SOx było o 15% niższe od stężenia dopuszczalnego
 • Stężenie NOx było o 24% niższe od stężenia dopuszczalnego
 • Stężenie pyłu było o 56% niższe od stężenia dopuszczalnego

 Emisja zanieczyszczeń w Enea Wytwarzanie sp. z o.o. Elektrownia Kozienice [Mg]

Realizowane działania inwestycyjne w celu dostosowania do wymogów Dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (IED) – Elektrownia Kozienice

BlokAktualna moc osiągalna (MW)Instalacja odazotowania (zgodnie z IED < 200 mg/Nm3)Instalacja odsiarczania(zgodnie z IED < 200 mg/Nm3)Pył (zgodnie z IED < 20 mg/Nm3)
    2014 2015 201620172018 2014 2015 2014 2015 2016 2017 
okres derogacji
B1 215         50% mocy osiągalnej objętej pracą IOS        100% mocy osiągalnej objętej pracą IOS               
B2 225                
B3 225                  
B4 228                
B5 225                
B6 225                
B7 225                
B8 225                
B9 560                
B10 560                  
 

W zakresie wymagań nakreślonych przez Dyrektywę IED, jak również planowanych do wdrożenia od 2021 r. konkluzji BAT (kBAT) – Enea Wytwarzanie realizuje konsekwentnie od kilku lat nakreślony harmonogram dostosowujących działań inwestycyjnych.

W 2015 r. w Elektrowni Kozienice:

 • uruchomiono czwartą już instalację odsiarczania spalin (IOS) gwarantującą wraz z pozostałymi instalacjami odsiarczanie 100% spalin ze stężeniami znacznie poniżej 200 mg/Nm3
 • zabudowano instalację katalitycznego odazotowania (SCR) spalin na 4 blokach 200 MW (z osiągalnymi stężeniami poniżej 100 mg/Nm3), aby znacznie zredukować tlenek azotu
 • wysoką skuteczność redukcji pyłu osiągnięto dzięki dwustopniowemu odpylaniu, jaki zapewniają wysokosprawne elektrofiltry oraz instalacje odsiarczania spalin

W latach 2016-2018 zaplanowano zabudowanie instalacji na pozostałych 3 blokach 200 MW oraz 2 blokach 500 MW .

Zabudowane do 2018 r. instalacje SCR, jak również eksploatowane obecnie instalacje IOS, zapewniają Spółce możliwość wypełnienia wymagań dyrektywy IED jak również przyszłych kBAT.

Nakłady finansowe na redukcję emisji SO2, NOX i pyłu do powietrza w latach 2009-2015 w Elektrowni Kozienice [mln zł]

Nakłady finansowe na redukcję emisji SO2, NOX i pyłu do powietrza w latach 2009-2015 w Elektrowni Kozienice [mln zł]

Zużycie wody w procesie wytwarzania energii

Zużycie wody w procesie wytwarzania energii

Segment Ciepło

Enea Wytwarzanie w segmencie Ciepło (Elektrociepłownia Białystok) do chwili obecnej zrealizowała następujące inwestycje, wpływające na zmianę wielkości emisji:

 • konwersja kotła OP-140 nr 5 opalanego węglem na fluidalny biomasowy OFB-105
 • konwersja kotła OP-140 nr 6 opalanego węglem na fluidalny biomasowy OFB-105
 • instalacja odazotowania spalin SNCR na kotłach OFB-105 nr 5 i 6
 • instalacja odazotowania spalin SCR na kotłach OP nr 7 i 8
 • układ odzysku ciepła na kotle K6

Obecnie trwa realizacja zadania w postaci budowy instalacji odsiarczania spalin dla kotłów OP-230 nr 7 i 8 – termin realizacji 2017 r.

Emisja zanieczyszczeń w Enea Wytwarzanie sp. z o.o. Elektrociepłownia Białystok [Mg]

Emisja zanieczyszczeń w Enea Wytwarzanie sp. z o.o. Elektrociepłownia Białystok [Mg]

Realizowane działania inwestycyjne w celu dostosowania do wymogów Dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (IED) – Elektrociepłownia Białystok

KociołAktualna wydajność cieplna [MW]Instalacja odazotowania (od 2016 r. zgodnie z IED < 200 mg/Nm3)Instalacja odsiarczania(zgodnie z IED < 200 mg/Nm3)Pył (zgodnie z IED < 20 mg/Nm3)
  201320142015201620162017201820192016201720182019
K5 75  √                    
K6 75                      
K7 165                    
K8 165                      

Zagadnienie dotyczące segmentu wydobycia – LW Bogdanka:

Ochrona powietrza atmosferycznego

 • LW Bogdanka nie posiada emitora zorganizowanego emitującego pyły i gazy do atmosfery
 • Niezorganizowanym emitorem jest zwałowisko skały płonnej, które może być źródłem pylenia w czasie suchych i wietrznych dni

Gospodarka wodno-ściekowa dotyczy przede wszystkim wód dołowych, w tym:

 • drenowania górotworu w obrębie wyrobisk górniczych
 • kontrolowanego drenażu warstw jurajskich
 • gospodarczego wykorzystania wody do celów ppoż. i technologicznych
 • wypompowywania wody na powierzchnię
 • gospodarczego wykorzystania wód dołowych na powierzchni (Zakład Przeróbki Mechanicznej Węgla, Łęczyńska Energetyka sp. z o.o.)
 • retencjonowania wody dołowej w zbiornikach na powierzchni w celu redukcji zawiesiny
 • zrzutu wód ze zbiorników poprzez Rów Żelazny do rzeki Świnki w ilości ok. 15.776 m3/dobę
 • wody dołowe charakteryzują się sumą chlorków i siarczanów w wysokości 968 mg/dm3

Gospodarka odpadami:

 • W 2015 r. łączny przychód odpadów górniczych wyniósł 4.971.527 ton
 • Około 53% odpadów poddanych było odzyskowi i zagospodarowaniu. Odzysk odpadów tj. wykorzystanie do rekultywacji terenów, utwardzania dróg, placów, produkcji cementu w Cementowni „Ożarów” i innych celów wyniósł – 2.649.322 ton.
 • 97% odpadów wykorzystywane jest do wykonywania rekultywacji terenów zdegradowanych. Polega ona na przywróceniu tym terenom pierwotnej rzeźby poprzez wypełnienie wyrobisk popiaskowych odpadami górniczymi, a następnie przykryciu ich warstwą glebową i zagospodarowaniu w kierunku rolnym bądź zadrzewieniowym
 • Pozostałe odpady wydobywcze (2.322.205 ton) są składowane na obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w Bogdance. LW Bogdanka prowadzi zagospodarowanie innych odpadów poprzemysłowych (złom, drewno odpadowe, przepracowane oleje, itp.) oraz przekazuje do unieszkodliwienia odpady, które nie nadają się do wykorzystania (zużyte źródła światła, ścinki taśm przenośnikowych, opakowania po klejach, farbach itp.)

Rekultywacja

 • W 2015 r. nie przeprowadzono robót rekultywacyjnych na terenach poprzemysłowych
 • Na bieżąco prowadzona jest pielęgnacja zorganizowanej zieleni, obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz zrekultywowanych w latach ubiegłych terenów poprzemysłowych w rejonie Pola Bogdanka, Nadrybie i Stefanów oraz zaplecza kolejowego w Zawadowie

Ochrona powierzchni

 • Wpływ prowadzonej w 2015 r. eksploatacji górniczej na powierzchnię ujawniał się – tak jak dotychczas - głównie w postaci powiększenia się powierzchniowego zasięgu dotychczasowych oddziaływań
 • W rejonie wsi Bogdanka i Nadrybie Wieś maksymalne osiadania utrzymują się na poziomie 5,00 m w centralnej części niecki osiadań
 • Szkody w obiektach budowlanych w 2015 r. - tak jak dotychczas - w większości przypadków dotyczyły wiejskiej zabudowy, zgłoszone uszkodzenia w tych budynkach nie stwarzały zagrożenia dla użytkowników i były usuwane na bieżąco
 • Koszty usuwania szkód spowodowanych eksploatacją górniczą w 2015 r. wyniosły ogółem ok. 5,04 mln zł

Sankcje i opłaty grożące Spółce z tytułu ochrony środowiska

 • Działalność górnicza pociąga za sobą opłatę eksploatacyjną, z tytułu korzystania ze środowiska naturalnego oraz szereg kosztów związanych z:
  • zagospodarowaniem odpadów pogórniczych
  • rekultywacją terenów poprzemysłowych
  • monitoringiem środowiskowym
  • opracowaniem operatów i dokumentacji niezbędnych do właściwego funkcjonowania zakładu.
 • Opłata eksploatacyjna jest wnoszona co pół roku na konta gmin, na terenie których prowadzi się eksploatację (60%) oraz na poczet Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (40%). Opłata koncesyjna stanowi również w 40% dochód NFOŚiGW oraz w 60% dochody gmin górniczych.
 • LW Bogdanka spełnia standardy w zakresie ekologii i w 2015 r. nie poniosła kar z tyt. naruszenia warunków korzystania ze środowiska, określonych w obowiązujących przepisach prawnych