Jesteś tutaj

42. Dywidenda

Decyzję o pokryciu straty ENEA S.A. za bieżący rok obrotowy podejmą akcjonariusze na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w 2016 r. Zarząd zaproponuje pokryć stratę netto z zysku wypracowanego w latach przyszłych.

30 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. podjęło uchwałę nr 7 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., zgodnie z którą na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczono kwotę 207 478 tys. zł. Dywidenda na jedną akcję wyniosła 0,47 zł (wypłacona w 2014 r. dywidenda za rok obrotowy 2013 wyniosła 251 622 tys. zł, tj. 0,57 zł na akcję). Do dnia bilansowego dywidenda została wypłacona akcjonariuszom.