Jesteś tutaj

10. Wartości niematerialne

(a) Rok 2015

Stan na 01.01.2015       
 Koszty prac rozwojowychWartość firmyOprogr.komputerowe, licencje, koncesje, patentyPrawa z tytułu ustanowienia służebnościRelacje z klientamiInformacja geologicznaOgółem
Wartość brutto na początek okresu 3 375 229 323 328 933 22 865 16 000 - 600 496
Wartość umorzenia na początek okresu (424) - (168 528) (1 258) (13 792) - (184 002)
Odpis aktualizujący wartość na początek okresu - (26 315) (218) - - - (26 533)
Wartość netto na początek okresu 2 951 203 008 160 187 21 607 2 208 - 389 961
               
               
Zmiany w okresie 12 miesięcy do 31.12.2015
Przeniesienia 38 - 63 003 9 961 - - 73 002
Nabycie - - 20 538 282 - - 20 820
Zbycie (wartość początkowa) (214) - (64) (17) - - (295)
Zbycie (umorzenie) 214 - 81 - - - 295
Amortyzacja (117) - (19 787) (971) (2 208) (129) (23 212)
Odpis aktualizujący* - (201 202) (5 057) (368) - - (206 627)
Rozliczenie nabycia spółek zależnych - - 4 979 - - 13 222 18 201
Likwidacja wartość początkowa - - (445) - - - (445)
Likwidacja (umorzenie) - - 430 - - - 430
Pozostałe 694 - (705) (185) - - (196)
Pozostałe (umorzenie) (77) - 108 151 - - 182
               
                   
Stan na 31.12.2015              
Wartość brutto na koniec okresu 3 893 229 323 416 239 32 906 16 000 13 222 711 583
Umorzenie (404) - (187 696) (2 078) (16 000) (129) (206 307)
Odpis aktualizujący - (227 517) (5 275) (368) - - (233 160)
Wartość netto na koniec okresu 3 489 1 806 223 268 30 460 - 13 093 272 116

* Informacje dotyczące wyników przeprowadzonych w czwartym kwartale 2015 r. testów na utratę wartości wartości niematerialnych oraz dokonanych odpisów aktualizujących przedstawione zostały w nocie 7. Odpis aktualizujący wartość wartości niematerialnych został ujęty w pozycjach „Odpis z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych” oraz „Odpis wartości firmy” w zyskach i stratach.

(b) Rok 2014

Stan na 01.01.2014      
 Koszty prac rozwojowychWartość firmyOprogr.komputerowe, licencje, koncesje, patentyPrawa z tytułu ustanowienia służebnościRelacje z klientamiOgółem
Wartość brutto na początek okresu 3 375 149 909 220 145 12 206 16 000 401 635
Wartość umorzenia na początek okresu (332) - (165 703) (658) (4 960) (171 653)
Odpis aktualizujący wartość na początek okresu - (23 184) (218) - - (23 402)
Wartość netto na początek okresu 3 043 126 725 54 224 11 548 11 040 206 580
             
Zmiany w okresie 12 miesięcy do 31.12.2014
Przeniesienia - - 108 556 7 000 - 115 556
Nabycie - - 13 488 59 - 13 547
Zbycie (wartość początkowa) - - (10 518) - - (10 518)
Zbycie (umorzenie) - - 8 711 - - 8 711
Amortyzacja (92) - (18 699) (600) (8 832) (28 223)
Odpis aktualizujący (-) - (3 131) - - - (3 131)
Rozliczenie nabycia spółek zależnych (wartość początkowa) - 79 414 2 362 3 600 - 85 376
Likwidacja wartość początkowa - - (7 074) - - (7 074)
Likwidacja (umorzenie) - - 6 799 - - 6 799
Pozostałe - - 1 974 - - 1 974
Pozostałe (umorzenie) - - 364 - - 364
             
Stan na 31.12.2014            
Wartość brutto na koniec okresu 3 375 229 323 328 933 22 865 16 000 600 496
Umorzenie (424) - (168 528) (1 258) (13 792) (184 002)
Odpis aktualizujący - (26 315) (218) - - (26 533)
Wartość netto na koniec okresu 2 951 203 008 160 187 21 607 2 208 389 961

Na wartościach niematerialnych nie ustanowiono zabezpieczeń.