Jesteś tutaj

6. Informacje dotyczące segmentów działalności

Zarządzanie działalnością Grupy dokonywane jest w podziale na segmenty, które wyodrębnione są ze względu na rodzaj oferowanych produktów i usług. W Grupie Kapitałowej ENEA wyodrębnia się pięć segmentów działalności:

  • obrót – zakup i sprzedaż energii elektrycznej,
  • dystrybucja – usługi dystrybucji oraz przesyłania energii elektrycznej,
  • wytwarzanie – wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła,
  • wydobycie – produkcja i sprzedaż węgla, spółki wspierające działalność kopalni,
  • działalność pozostała - konserwacja i modernizacja urządzeń oświetlenia drogowego, usługi transportowe, usługi remontowe i budowlane, usługi turystyczne, działalność w zakresie ochrony zdrowia.

Przychody segmentu są przychodami osiąganymi ze sprzedaży zewnętrznym klientom oraz transakcji z innymi segmentami, które dają się bezpośrednio przyporządkować do danego segmentu. W 2015 r. w segmencie wydobycie odbiorcami, dla których udział w sprzedaży przekroczył 10% przychodów ze sprzedaży ogółem byli: GDF Suez Energia S.A. (20%), oraz ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. (11%). W 2014 r. żaden pojedynczy klient nie odpowiadał za więcej niż 10% przychodów ze sprzedaży w jakimkolwiek z segmentów działalności.

Koszty segmentu są kosztami składającymi się z kosztów sprzedaży zewnętrznym klientom oraz kosztów transakcji realizowanych z innymi segmentami w ramach Grupy, które wynikają z działalności operacyjnej danego segmentu i dają się bezpośrednio przyporządkować do tego segmentu.

W transakcjach międzysegmentowych stosowane są ceny rynkowe, zapewniające poszczególnym jednostkom uzyskanie marży właściwej do samodzielnego funkcjonowania na rynku. EBITDA jest definiowana jako wynik operacyjny pomniejszony o amortyzację oraz odpis z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych.

Informacje dotyczące obszarów geograficznych

Działalność Grupy realizowana była w 2015 r. i 2014 r. w jednym obszarze geograficznym tj. na terytorium Polski.

Wyniki segmentów:

(a) Rok 2015 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. przedstawiają się następująco:

 ObrótDystrybucjaWytwarzanie  WydobyciePozostała działalnośćWyłączeniaRazem
Przychody ze sprzedaży netto 5 300 931 3 000 392 1 127 204 226 676 193 189 - 9 848 392
Sprzedaż między segmentami 631 119 69 089 2 404 255 135 904 355 967 (3 596 334) -
Przychody ze sprzedaży netto ogółem 5 932 050  3 069 481 3 531 459 362 580 549 156 (3 596 334) 9 848 392
Koszty ogółem (5 806 738) (2 367 422) (4 436 926) (246 914) (549 497) 3 538 719 (9 868 778)
Wynik segmentu 125 312 702 059 (905 467) 115 666 (341) (57 615) (20 386)
Amortyzacja (783) (436 823) (299 255) (40 441) (19 593)    
Odpis z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych - - (1 501 621) - -    
EBITDA 126 095 1 138 882 895 409 156 107 19 252    
% przychodów ze sprzedaży netto 2,1% 37,1% 25,4% 43,1 % 3,5%    
Nieprzypisane koszty całej Grupy (koszty zarządu)             (47 739)
Rozliczenie powiązania istniejącego przed przejęciem             (94 000)
Strata z działalności operacyjnej             (162 125)
Koszty finansowe             (81 751)
Przychody finansowe             84 497
Odpis wartości firmy*             (251 432)
Przychody z tytułu dywidend             1 833
Podatek dochodowy             10 100
Strata netto             (398 878)
Udział w zysku udziałów niekontrolujących             35 979

*Odpis wartości firmy dotyczy segmentów wytwarzanie i wydobycie.

Wyniki segmentów:

 (b) Rok 2014 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. przedstawiają się następująco:

 ObrótDystrybucjaWytwarzaniePozostała działalnośćWyłączeniaRazem
Przychody ze sprzedaży netto 3 733 830 2 890 362 3 055 797 175 406 - 9 855 395
Sprzedaż między segmentami 447 560 97 186 433 964 243 013 (1 221 723) -
Przychody ze sprzedaży netto ogółem 4 181 390 2 987 548 3 489 761 418 419 (1 221 723) 9 855 395
Koszty ogółem (4 075 665) (2 257 291) (3 068 436) (410 616) 1 193 381 (8 618 627)
Wynik segmentu 105 725 730 257 421 325 7 803 (28 342) 1 236 768
Amortyzacja (757) (429 144) (286 666) (14 457)    
Odpis z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych - - (30 556) -    
EBITDA 106 482 1 159 401 738 547 22 260    
% przychodów ze sprzedaży netto 2,6% 38,8% 21,2% 5,3%    
Nieprzypisane koszty całej Grupy (koszty zarządu)           (50 293)
Zysk z działalności operacyjnej           1 186 475
Koszty finansowe           (125 483)
Przychody finansowe           81 178
Odpis wartości firmy*           (3 131)
Przychody z tytułu dywidend           3 355
Udział netto w zyskach/(stratach) jednostek stowarzyszonych           708
Podatek dochodowy           (233 980)
Zysk netto           909 122
Udział w zysku udziałów niekontrolujących           803

* Odpis wartości firmy dotyczy segmentu wytwarzanie.

Pozostałe informacje dotyczące segmentów na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz za okres 12 miesięcy kończący się tego dnia przedstawiają się następująco:

 ObrótDystrybucjaWytwarzanieWydobyciePozostała działalnośćWyłączeniaRazem
Rzeczowe aktywa trwałe 18 521 7 486 881 6 766 080 2 889 367 289 240 (387 861) 17 062 228
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 911 560 453 446 401 867 232 143 105 722 (474 767) 1 629 971
Razem 930 081 7 940 327 7 167 947 3 121 510 394 962 (862 628) 18 692 199
AKTYWA wyłączone z segmentacji             4 296 797
- w tym rzeczowe aktywa trwałe             12 750
- w tym należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności             131 096
RAZEM: AKTYWA   7 941 548         22 988 996
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 229 234 429 474 473 841 197 420 209 924 (429 126) 1 110 767
Kapitał własny i zobowiązania wyłączone z segmentacji             21 878 229
- w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania             129 080
RAZEM: KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA 229 234  431 521 473 737 197 420 211 279 (430 559) 22 988 996
za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2015 r.              
Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne 2 079 925 146 1 953 791 49 244 55 416 (34 740) 2 950 936
Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne wyłączone z segmentacji             -
Amortyzacja 783 436 823 299 255 40 441 19 593 (10 439) 786 456
Amortyzacja wyłączona z segmentacji             3 919
Utworzenie/(rozwiązanie/wykorzystanie) odpisów aktualizujących należności (1 537) 1 975 (6 555) 1 439 (1 596) (4) (6 278)

Pozostałe informacje dotyczące segmentów na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz za okres 12 miesięcy kończący się tego dnia przedstawiają się następująco:

 ObrótDystrybucjaWytwarzaniePozostała działalnośćWyłączeniaRazem
Rzeczowe aktywa trwałe 16 337 7 020 361 6 600 818 269 691 (304 620) 13 602 587
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 791 414 596 613 715 989 143 267 (565 072) 1 682 211
Razem 807 751 7 616 974 7 316 807 412 958 (869 692) 15 284 798
AKTYWA wyłączone z segmentacji           2 823 242
- w tym rzeczowe aktywa trwałe           15 355
- w tym należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności           102 656
RAZEM: AKTYWA           18 108 040
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 199 244 507 328 443 058 164 844 (293 829) 1 020 645
Kapitał własny i zobowiązania wyłączone z segmentacji           17 087 395
- w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania           118 287
RAZEM: KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA           18 108 040
za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2014 r.            
Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne 1 019 822 336 1 579 772 87 323 (71 488) 2 418 962
Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne wyłączone z segmentacji           6 267
Amortyzacja 757 429 144 286 666 14 457 (9 363) 721 661
Amortyzacja wyłączona z segmentacji           6 747
Utworzenie/(rozwiązanie/wykorzystanie) odpisów aktualizujących należności (197) 3 753 507 (2 210) (2) 1 851