Jesteś tutaj

44. Transakcje z podmiotami powiązanymi

Spółki Grupy Kapitałowej zawierają transakcje z następującymi podmiotami powiązanymi:

  • Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej – transakcje te są eliminowane na etapie konsolidacji,
  • Transakcje zawarte pomiędzy Grupą a Członkami Władz Grupy, które podzielić należy na dwie kategorie:
    • wynikające z powołania na Członków Rad Nadzorczych,
    • wynikające z innych umów o charakterze cywilno – prawnym.
  • Transakcje z podmiotami zależnymi od Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Transakcje z członkami Władz Grupy:

TytułZarząd SpółkiRada Nadzorcza Spółki
 01.01.2015 31.12.201501.01.2014 31.12.201401.01.2015 31.12.201501.01.2014 31.12.2014
Wynagrodzenia z tytułu kontraktów menadżerskich i umów konsultingowych 8 889 7 273 - -
Wynagrodzenia z tytułu powołania do organów zarządzających lub nadzorujących - - 340 334
RAZEM 8 889 7 273 340 334
 

Na 31 grudnia 2015 r. zobowiązania z tytułu kontraktów menadżerskich i umów konsultingowych wobec członków Zarządu wynoszą 485 tys. zł. Rezerwa na premię dla Zarządu na 31 grudnia 2015 r. wynosi 2 680 tys. zł (na 31 grudnia 2014 r. odpowiednio 2 680 tys. zł), kwoty rezerw nie są uwzględnione w powyższej tabeli.

W wynagrodzeniu z tytułu kontraktów menadżerskich i umów konsultingowych uwzględniono wypłaconą w 2015 r. premię za 2014 r. w wysokości 2 936 tys. zł (w 2014 r. premia wypłacona za 2013 r. w wysokości 2 680 tys. zł).

Transakcje dotyczące pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przedstawiono w tabeli poniżej:

 

OrganStan na dzieńUdzielono od dniaSpłaty do dniaStan na dzień
 01.01.201501.01.201531.12.201531.12.2015
Rada Nadzorcza 22 10 (5) 27
RAZEM 22 10 (5) 27
OrganStan na dzieńUdzielono od dniaSpłaty do dniaStan na dzień
 01.01.201401.01.201431.12.201431.12.2014
Rada Nadzorcza 27 - (5) 22
RAZEM 27 - (5) 22
 

Inne transakcje, wynikające z umów cywilno-prawnych zawartych pomiędzy Jednostką Dominującą a Członkami Władz Jednostki Dominującej dotyczą wyłącznie wykorzystania przez Członków Zarządu ENEA S.A. samochodów służbowych dla celów prywatnych.

Grupa zawiera również transakcje handlowe z jednostkami administracji państwowej i samorządowej oraz podmiotami będącymi własnością Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedmiotem tych transakcji są głównie:

  • zakupy węgla, energii elektrycznej, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii w zakresie energii odnawialnej oraz energii produkowanej w kogeneracji z ciepłem, usługi przesyłowej i dystrybucyjnej, które Grupa realizuje od podmiotów zależnych od Skarbu Państwa,
  • sprzedaż energii elektrycznej, usługi dystrybucyjnej, przyłączenia do sieci i pozostałych powiązanych z tym opłat oraz węgla, którą Grupa realizuje zarówno dla organów administracji państwowej, samorządowej (sprzedaż odbiorcom końcowym) jak i spółek zależnych od Skarbu Państwa (sprzedaż hurtowa oraz detaliczna – odbiorcom końcowym).

Transakcje te przeprowadzane są na zasadach rynkowych a warunki nie odbiegają od stosowanych w transakcjach z innymi podmiotami. Grupa nie prowadzi ewidencji umożliwiającej agregowanie wartości wszystkich transakcji realizowanych ze wszystkimi instytucjami państwowymi oraz podmiotami zależnymi od Skarbu Państwa. Wśród podmiotów będących spółkami zależnymi od Skarbu Państwa największym kontrahentem - odbiorcą Grupy ENEA jest Grupa Polskie Sieci Elektroenergetyczne, wartość sprzedaży netto w roku 2015 była na poziomie 116 602 tys. zł. (w roku 2014 były to Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach S.A. (Grupa Azoty)) - sprzedaż na poziomie 150 003 tys. zł, największym kontrahentem - dostawcą jest również Grupa Polskie Sieci Elektroenergetyczne, wartość zakupów netto 815 129  tys. zł (w roku 2014 był to Katowicki Holding Węglowy S.A. na poziomie 356 908 tys. zł).