Jesteś tutaj

12. Nieruchomości inwestycyjne

 

 31.12.201531.12.2014
Wartość brutto na początek okresu 31 921 36 165
Przeniesienia 1 635 (3 435)
Zbycie (wartość początkowa) - (3)
Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych (7 017) (830)
Pozostałe (1 287) 24
Wartość brutto na koniec okresu 25 252 31 921
     
Wartość umorzenia na początek okresu (3 894) (2 545)
Zbycie (umorzenie) - (982)
Amortyzacja (763) (592)
Likwidacja (umorzenie) - 234
Przeniesienie (umorzenie) 251 -
Pozostałe (umorzenie) 652 (9)
Wartość umorzenia na koniec okresu (3 754) (3 894)
     
Odpis aktualizujący wartość na początek okresu (4 596) (2 979)
Odpis aktualizujący (-) 3 722 (1 617)
Odpis aktualizujący odpis wartość na koniec okresu (874) (4 596)
     
Wartość netto na początek okresu 23 431 30 641
Wartość netto na koniec okresu 20 624 23 431

Na nieruchomościach inwestycyjnych nie ustanowiono zabezpieczeń.

Poniżej przedstawiono przychody i koszty związane z nieruchomościami inwestycyjnymi:

 31.12.201531.12.2014
Przychody z nieruchomości inwestycyjnych 6 811 2 970
Koszty operacyjne związane z nieruchomościami inwestycyjnymi generującymi przychody (4 859) (839)

Grupa do kategorii nieruchomości inwestycyjnych zalicza między innymi budynki biurowe i inne lokale.

Najbardziej wartościową nieruchomością inwestycyjną jest była siedziba ENEA S.A., ujęta w księgach w wartości netto 9 444 tys. złotych. Grupa szacuje jej wartość godziwą na 18 162 tys. złotych.