Jesteś tutaj

List Prezesa Zarządu

Mirosław KowalikSzanowni Państwo,

Jako nowy Zarząd Enei rozpoczęliśmy naszą misję ze świadomością tego, że naszym celem jest zwiększenie konkurencyjności Grupy oraz zapewnienie jej zrównoważonego i długofalowego rozwoju. Chcemy skutecznie zarządzać firmą, konsekwentnie budując jej pozycję i wartość na rynku. Nasze inwestycje mają na celu poprawę niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii, w oparciu o polskie paliwo. Będziemy zwiększać efektywność operacyjną Grupy, poprzez budowanie optymalnych synergii. Bardzo ważne są dla nas poprawa jakości świadczonych usług i innowacyjność. Wszystko to chcemy realizować w ramach biznesu odpowiedzialnego społecznie oraz otwartego na potrzeby wszystkich Interesariuszy, w tym Pracowników.

Skuteczne zarządzanie rozwojem. Konsekwentna budowa pozycji oraz wartości Grupy na rynku.

Naszym podstawowym zadaniem jest dalszy rozwój oraz umacnianie pozycji Grupy Enea na polskim rynku energii elektrycznej i paliw. Aktualnie realizujemy plan inwestycyjny wynikający z obecnie obowiązującej strategii. Przejęcie większościowego pakietu akcji LW Bogdanka przez Grupę w październiku 2015 r. spowodowało, że uzupełniliśmy nasz łańcuch wartości o segment wydobycia. Oprócz krótkoterminowych działań na rzecz stworzenia właściwych synergii operacyjnych, wynikających z tego faktu, rozpoczęliśmy prace nad weryfikacją strategii, aby uwzględnić ten element w naszych programach rozwojowych i inwestycjach w perspektywie średnio i długoterminowej.

W bliższym i dalszym otoczeniu naszej firmy zachodzi wiele zmian. Dotyczą one także regulacji krajowych i unijnych bezpośrednio wpływających na sektor, w którym działa Grupa. Powinniśmy być dobrze przygotowani na te zmiany dlatego przy weryfikacji strategii właśnie taki cel sobie stawiamy. Chcemy zorientować się na budowę i rozwój silnej innowacyjnej grupy surowcowo-energetycznej, mającej potencjał finansowy do realizacji programów rozwojowych i innowacyjnych.

Niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii w oparciu o lokalne paliwo. Inwestycje w nowe źródła, modernizację istniejących i w infrastrukturę.

Grupa inwestuje w modernizację i rozwój mocy wytwórczych. W 2015 r. wydała na ten cel 1,95 mld zł, z czego blisko 1,4 mld zł pochłonęły wydatki na realizację najważniejszej inwestycji - nowoczesnego bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice o mocy 1.075 MWe brutto. To niezwykle istotny projekt dla Grupy oraz dla całej infrastruktury elektroenergetycznej w Polsce. Budowa jest już zaawansowana w ponad 80%. Obecnie trwa końcowa faza prac montażowych w części ciśnieniowej kotła. Przed nami rozruch bloku, testy odbiorowe i wreszcie przekazanie bloku do eksploatacji.

Inwestujemy jednak nie tylko w konwencjonalne źródła energii. Rozważamy dalszy rozwój w obszarze kogeneracji i zamierzamy zwiększać produkcję energii z wiatru. Kontynuujemy budowę farmy wiatrowej Baczyna o mocy 14,1 MW oraz projekt rozbudowy farmy wiatrowej Bardy o maksymalnie 10 MW. Stale analizujemy rynek pod kątem potencjalnych akwizycji, które będą efektywne biznesowo i wpiszą się w politykę energetyczną kraju.

Dla Grupy ponadto bardzo ważne są inwestycje w utrzymanie, modernizację i rozwój sieci dystrybucyjnej. Dzięki temu dostarczamy naszym Klientom energię o lepszych parametrach jakościowych. W 2015 r. przeznaczono na ten cel 0,9 mld zł. W kolejnych latach roczne wydatki będą oscylowały w przedziale od 0,8 do 1 mld zł.

Zwiększenie efektywności operacyjnej. Budowanie optymalnych synergii w ramach prowadzonych działalności biznesowych.

W październiku 2015 r. Grupa Enea stała się właścicielem łącznie 66% akcji LW Bogdanka. Lubelska kopalnia jest najlepszym producentem węgla kamiennego w Polsce, wyróżniającym się na tle branży pod względem osiąganych wyników finansowych, wydajności wydobycia węgla kamiennego oraz planów inwestycyjnych, zakładających udostępnienie nowych złóż. Enea pozyskała rentowne aktywo, które w ramach Grupy ma zapewnić konkurencyjną i przewidywalną cenę paliwa oraz długoterminowe bezpieczeństwo jego dostaw, a także dodatkowe dochody ze sprzedaży węgla poza Grupę. Dla Bogdanki oznacza to natomiast wzmocnienie jej pozycji w coraz trudniejszym otoczeniu rynkowym.

Dzięki tej transakcji mamy możliwość zrealizowania szeregu synergii zarówno na poziomie operacyjnym (optymalizacja kosztów transportu, zarządzania utrzymaniem, funkcji wsparcia, oraz wspólne zakupy), jak i inwestycyjnym. W kolejnych miesiącach będziemy koncentrowali się na przygotowaniu integracji obu przedsiębiorstw i identyfikacji długoterminowych inicjatyw zwiększenia wartości tak, aby jak najlepiej wykorzystać synergie z LW Bogdanka. Chcemy udowodnić, że można budować nowoczesną i innowacyjną grupę surowcowo-energetyczną, a właściwa współpraca (model biznesowy) energetyki i górnictwa może mieć głęboki ekonomiczny sens i budować wartość spółki dla jej Akcjonariuszy.

W pozostałych obszarach biznesowych naszego łańcucha wartości, tj. wytwarzaniu, obrocie, handlu energią i paliwami będziemy również pracowali nad efektywnością kosztowo-organizacyjną, aby budować synergie oraz niezbędny potencjał finansowy i organizacyjny dla planowanych programów rozwojowych.

Klient w centrum uwagi. Poprawa jakości usług oraz oferty rynkowej.

Popyt na energię elektryczną w Polsce powinien wzrastać. Jeżeli porównamy poziom zużycia energii elektrycznej na głowę mieszkańca, to jesteśmy daleko w tyle w stosunku do Niemiec, Francji czy Wielkiej Brytanii. Dlatego zamierzamy w dalszym ciągu kłaść duży nacisk na dobrą obsługę Klienta oraz wysoką jakość oferty rynkowej, dopasowanej do oczekiwań Klientów. Będziemy chcieli umacniać naszą pozycję na rynku przy wykorzystaniu najbardziej optymalnych rozwiązań organizacyjnych i produktowych. Będziemy chcieli dbać o zadowolenie i lojalność naszych Klientów, oferując im zdywersyfikowane i atrakcyjne cenowo produkty łączące sprzedaż energii elektrycznej z pakietami dodatkowych korzyści. Natomiast w obszarze handlu hurtowego będziemy ważnym uczestnikiem rynku energii i paliw, rozważamy także zwiększenie aktywności poza rynkiem krajowym.

Inwestycje w innowacje i nowe technologie.

Nasza aktywność w obszarze innowacji i wspierania nowych technologii wpisze się w program rozwoju krajowej gospodarki. Projekty badawczo-rozwojowe mają potencjał rozwiązywania istotnych dla energetyki problemów, jednak wymagają zaangażowania znacznych środków i nakładów czasu, bez gwarancji osiągnięcia komercyjnego sukcesu. Wpływ na rozwój technologii mają zmieniające się warunki rynkowe oraz otoczenie prawne.

W obszarze sprzedaży energii będziemy poszukiwali nowych produktów i usług zwiększających zaangażowanie Klientów w świadome wykorzystanie energii elektrycznej. Spory potencjał w obszarze dystrybucji mają rozwiązania z obszaru inteligentnych sieci (smart grid), a w wytwarzaniu na pewno istotnym kierunkiem będą tzw. czyste technologie węglowe. Zamierzamy partycypować w przygotowywanym programie sektorowym dla elektroenergetyki Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Dialog ze Stroną Społeczną.

Jesteśmy firmą odpowiedzialną i będziemy w dalszym ciągu działać na rzecz naszego środowiska i otoczenia. Jednym z istotnych elementów skutecznego zarządzania rozwojem Grupy jest właściwa komunikacja z jej głównymi Interesariuszami oraz budowa zaufania do firmy i podejmowanych przez nią działań. Służy temu aktywność Fundacji Enea w obszarze zaangażowania społecznego oraz projekty wynikające ze strategii zrównoważonego rozwoju Grupy. Jednym z naszych priorytetów jest otwarty dialog ze społecznościami lokalnymi oraz reprezentującymi je samorządami i instytucjami publicznymi. Zamierzamy również kontynuować dialog ze Stroną Społeczną. Kapitał ludzki to najważniejsze „aktywo” naszej firmy i bardzo zależy nam, by prowadzić dialog w sposób otwarty i rzeczowy.

Z poważaniem,

Mirosław Kowalik
Prezes Zarządu Enea SA