Jesteś tutaj

CSR i sponsoring

Grupa Enea realizuje strategię sponsoringową, budując rozpoznawalność marki oraz wspierając realizację celów biznesowych

Sponsoring narzędziem do budowania rozpoznawalności marki

Grupa Enea realizuje projekty promocyjne, a jednym z kluczowych narzędzi do budowania rozpoznawalności marki na terenie całej Polski jest sponsoring. Spółki Grupy realizują projekty odpowiadające swoim potrzebom biznesowym – począwszy od ogólnopolskich po lokalne, wspierając działalność sportową, kulturalną i CSR-ową. Sponsoringi kluczowe, o największym zasięgu są scentralizowane w Enea SA, budując zasięg marki i wspierając działania marketingowe. Z kolei sponsoringi realizowane przez spółki zależne wspierają cele biznesowe.

W 2015 r. tylko spółka Enea SA zrealizowała 43 projekty sponsoringowe w 487 miastach Polski, docierając do miliona bezpośrednich uczestników wydarzeń. Do badania efektywności sponsoringu służą także specjalistyczne wskaźniki, takie jak wskaźnik ekwiwalentu reklamowego czy dedykowane badania ilościowe oraz jakościowe.

Sponsoring sportu

W 2015 r. Enea była aktywnym sponsorem takich wydarzeń i projektów sportowych, jak m.in.:

 • Enea Challenge Poznań i cykl zawodów triathlonowych Enea Tri Tour
 • Herbalife Ironman 70.3 Gdynia,
 • Żużlowa Reprezentacja Polski i inne projekty żużlowe
 • Stelmet BC Zielona Góra
 • Enea AZS Poznań

Sponsoring kultury

W 2015 r. Enea była aktywnym sponsorem takich wydarzeń i projektów kulturalnych, jak m.in.:

 • Enea Perfect Tour – ogólnopolska trasa koncertowa z okazji 35-lecia zespołu Perfect
 • Enter Enea Festival
 • Spring Break
 • Malta Festival Poznań
 • Teatr Wielki w Poznaniu

Sponsoring CSR i działania promocyjne

W 2015 r. Enea była aktywnym sponsorem i organizatorem takich wydarzeń i projektów CSR-owych, jak m.in.:

 • Enea Akademia Sportu (projekt realizowany wspólnie z Fundacją Enea)
 • Enea Mini Cup – piłkarskie rozgrywki dla najmłodszych
 • Projekt „Energia+Iskrzące emocje” – projekt rozpoczęty w 2015 r., którego celem jest zaktywizowanie obecności marki w sezonie zimowym dzięki Enea Truck i wydarzeniom promocyjnym organizowanym na polskich lodowiskach

Rok 2015 Rokiem Wartości GK Enea

Rok 2015 został ogłoszony „Rokiem Wartości Grupy Enea”. Wspólne wartości korporacyjne - uczciwość, kompetencja, odpowiedzialność i bezpieczeństwo - zostały wybrane przez pracowników. Są opisane w dokumencie „Kodeks etyki Grupy Kapitałowej Enea”.

By pokazać praktyczne zastosowanie i codzienny wymiar naszych wartości korporacyjnych zaproszono do współpracy niekwestionowany autorytet w dziedzinie etyki, pomysłodawcę i inicjatora projektu Szlachetna Paczka, ks. Jacka Stryczka. Pokłosiem spotkania świątecznego było przesłanie ks. Jacka Stryczka zawarte w krótkich filmach, które stanowią cykl czterech mini wykładów. Cykl jest dostępny na naszych stronach intranetowych.

Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Enea 2014

W maju 2015 r. Grupa Kapitałowa Enea opublikowała kompleksowy raport zrównoważonego rozwoju za 2014 r. Został przygotowany wg najnowszych standardów raportowania GRI G4. W pracach nad raportem wzięli udział przedstawiciele spółek Grupy Kapitałowej Enea.

Raport został trzeci rok z rzędu opublikowany w formie interaktywnej strony internetowej - to ekologiczna forma raportu, na którą świadomie zdecydowała się Grupa Enea.

Celem raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) jest zwiększenie przejrzystości komunikowania danych pozafinansowych (ESG), a także ich ekonomicznych, społecznych i środowiskowych skutków.

Wolontariat pracowniczy

Program wolontariatu pracowniczego działa w Grupie od 2011 r. W 2015 r. pracownicy – wolontariusze realizowali głównie wolontariat kompetencyjny, oparty na dwóch programach edukacyjnych:

 • „Nie taki prąd straszny”
 • „Pierwsza pomoc - ratownictwo przedmedyczne”

W ramach wolontariatu akcyjnego wolontariusze działali na rzecz różnych organizacji i instytucji. Byli zaangażowani w promocję i popularyzację idei wolontariatu pracowniczego m.in. poprzez działania w ramach Koalicji „Prezesi-Wolontariusze 2011”. To inicjatywa, która skupia liderów biznesu wokół cennych wartości .

W 2015 r. program wolontariatu pracowniczego został przeniesiony do Fundacji Enea.

Wolontariusze uczestniczyli m.in. w takich projektach, jak bieg charytatywny Poznań Business Run czy Szlachetna Paczka.

W 2015 r. wolontariusze Grupy Enea przepracowali społecznie 116,5 godzin na rzecz prawie 2.650 beneficjentów

Konkurs wiedzy energetycznej „1 z 10 tysięcy”

W 2015 r. przeprowadzono kolejną edycję konkursu „1 z 10 tysięcy”. Konkurs obejmuje pytania z zakresu prawa pracy, BHP, pierwszej pomocy, branży energetycznej i samej Grupy.

Jest również impulsem do ciągłego kształtowania kultury bezpieczeństwa, a przez swoją popularność przyczynia się do poszerzania wiedzy kadry menedżerskiej każdego stopnia.

„1 z 10 tysięcy” na stałe wpisał się do kalendarza wydarzeń Grupy. W ostatniej edycji wzięło udział niemal pół tysiąca uczestników.

Enea Fundacja

Rozwój dzieci i młodzieży, aktywizacja obszaru sportu i promocja zdrowego trybu życia to kluczowe obszary działania Fundacji Enea. Od 2014 r. fundacja korporacyjna realizuje politykę społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Enea, m.in. poprzez:

 • wsparcie podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną - jest przekazywane jako pomoc finansowa, rzeczowa, jak i polegającaENEA e na zaangażowaniu wolontariuszy Fundacji w realizację projektów beneficjentów
 • wsparcie pracowników Grupy Enea, którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia

Fundacja Enea to jedyny podmiot w Grupie Enea udzielający wsparcia na cele społeczne. Fundacja działa w oparciu o środki przekazywane przez spółki Grupy. Wsparcie jest udzielane w sposób transparentny – potencjalni beneficjenci wnioskują za pomocą formularza on-line, a wnioski są rozpatrywane przez Zarząd i Radę Fundacji Enea.

Enea Akademia Sportu

W 2015 r. Grupa Enea rozwijała program Enea Akademia sportu, dedykowany dzieciom i młodzieży z czterech województw działających na terenie dystrybucyjnym Grupy Enea.

W jego ramach:

 • 73 szkoły z województw: wielkopolskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego oraz zachodniopomorskiego są objęte działaniami Akademii
 • 2.100 dzieci skorzystało w 2015 r. z zajęć sportowych (pozalekcyjnych lub realizowanych na terenie partnerskich klubów sportowych)
 • zorganizowano konkurs Energia+Aktywne szkoły dla szkół uczestniczących w programie – zwycięzcom Fundacja Enea ufundowała bony na zakup sprzętu sportowego

Etyka jako element kultury organizacyjnej

Nadrzędnymi wartościami LW Bogdanka są: uczciwość, profesjonalizm i odpowiedzialność. LW Bogdanka konsekwentnie i systematycznie wdraża inicjatywy zapisane w „Strategii społecznej odpowiedzialności na lata 2014-2017”, która opiera się na kontynuacji czterech priorytetów:

 • dążenia do wzrostu poziomu bezpieczeństwa zatrudnionych osób
 • zagwarantowania bezpieczeństwa lokalnego otoczenia przyrodniczego
 • zapewnienia bezpieczeństwa i wspierania rozwoju lokalnej społeczności
 • transparentnych i odpowiedzialnych praktyk zarządczych

Raport Zintegrowany GK LW Bogdanka za 2014 r.

W czerwcu 2015 r. Grupa LW Bogdanka przygotowała swój pierwszy Raport Zintegrowany. Został on sporządzony wg najnowszych wytycznych raportowania GRI - G4. W raporcie uwzględniono również wskaźniki specyficzne dla branży wydobywczej. Raport za 2014 r. objął wszystkie spółki zależne LW Bogdanka uwzględniając ich rezultaty finansowe oraz wpływ społeczny.

Działania LW Bogdanka z obszaru CSR wdrażane są zgodnie z rekomendacjami normy PN-ISO 26000, opracowanej w 2010 r. przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną (ang. International Organization for Standarization, ISO), będącej dla Spółki przewodnikiem w zakresie stosowania zasad odpowiedzialności społecznej i środowiskowej.

W grudniu 2015 r. LW Bogdanka po raz kolejny weszła w skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie - RESPECT Index.

Wolontariat pracowniczy

W ramach wolontariatu pracowniczego zrealizowano w 2015 r. w LW Bogdanka następujące inicjatywy:

 • Akcja „Pozytywnie nakręceni” – zbiórka nakrętek dla dzieci i młodzieży Lubelskiego Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie.
 • Edukacja w C-Strefie - na terenie kopalni powstała specjalna strefa edukacyjna, w której organizujemy specjalne zajęcia temat tradycji, zwyczajów górniczych oraz charakterystyki pracy w kopalni
 • Gorączka Złota - projekt polega na pozbywaniu się zalegających w portfelu monet o niskich nominałach 1 gr, 2 gr, i 5 gr.

Relacje ze Społecznością lokalną

Wsparcie lokalnej społeczności

GK LW Bogdanka wspiera szereg lokalnych inicjatyw społecznych, których celem jest rozwój sfery kulturalnej, naukowej, oświatowej, zdrowotnej, budowy infrastruktury gminnej oraz zabezpieczenie innych potrzeb lokalnej społeczności. Spółka jest także sponsorem działalności sportowej oraz kulturalnej. W 2015 r. Spółka LW Bogdanka udzieliła100 darowizn pieniężnych i rzeczowych.

Międzysektorowe Porozumienie dla życia i zdrowia

LW Bogdanka, Fundacja Solidarni Górnicy oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie podpisały w czerwcu 2015 r. trójstronne porozumienie dedykowane promocji honorowego krwiodawstwa, krwiolecznictwa oraz rejestru do banku dawców szpiku.

Inne inicjatywy

Dni Bezpieczeństwa

W sierpniu 2015 r. odbyły się Dni Bezpieczeństwa. Podczas 3-dniowej sesji szkoleniowo-konsultacyjnej, pracownicy Spółki mieli okazję zapoznać się z specjalistycznymi zagadnieniami, jak również został przeprowadzony wśród pracowników test wiedzy o BHP, który jest I etapem konkursu „Chroń Swój Świat” .

Kopalnia blisko natury

LW Bogdanka SA we współpracy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków (OTOP) otworzyła nową ścieżkę edukacyjną „Nadrybie”. Wytyczono ją wokół Zalewu Nadrybskiego, który powstał w wyniku prowadzonych tam robót górniczych. Ścieżka „Nadrybie” położona jest w obrębie Parku Krajobrazowego Pojezierza Łęczyńskiego, na szczególnie cennym przyrodniczo terenie chronionym dzięki sieci Natura 2000.