Jesteś tutaj

15. Udziały niekontrolujące

(a) ROK 2015

Nazwa jednostki zależnejMiejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o.  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w ObornikachAnnacond Enterprises Sp. z o.o.Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.Grupa Kapitałowa Lubelski Wegiel Bogdanka S.A.Razem udziały niekontrolujące
             
Udziały niekontrolujące (w %) 28,89% 0,09% 39,00% 13,64% 34,01%  
Aktywa trwałe 82 310 10 747 (1 603) 283 040 3 147 312  
Aktywa obrotowe 24 215 2 977 34 68 534 628 478  
Zobowiązania długoterminowe (19 453) (2 630) - (67 879) (1 233 720)  
Zobowiązania krótkoterminowe (13 202) (1 360) (1) (45 310) (390 925)  
Aktywa netto 73 870 9 734 (1 570) 238 385 2 151 145  
Wartość bilansowa udziałów niekontrolujących 21 341 9 (612) 32 516 731 604 784 858
             
Przychody ze sprzedaży 52 526 6 377 - 225 275 362 580  
Zysk / (Strata) netto za okres sprawozdawczy 4 842 215 (1 209) 19 520 50 197  
Całkowite dochody ogółem 4 786 215 (1 209) 19 635 46 029  
Zysk / (Strata) przypadający na udziały niekontrolujące 1 455 - (507) 2 663 32 368 35 979
             
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 655 1 256 (430) 49 117 146 428  
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (10 739) (1 544) - (39 188) (57 047)  
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (623) (484) 384 14 014 (52 637)  
Przepływy pieniężne netto (3 707) (772) (46) 23 943 36 744  

W wartości udziałów niekontrolujących 784 858 tys. zł kwota 9 722 tys. zł to udziały niekontrolujące w spółce Łęczyńska Energetyka Sp. z o. o., jednostce zależnej spółki Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. Spośród kwoty 35 979 tys. zł zysków przypadających na udziały niekontrolujące spółki Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o. dotyczy kwota 74 tys. zł.

(b) ROK 2014

Nazwa jednostki zależnejEnergo-Tour Sp. z o.o.Szpital Uzdrowiskowy Energetyk Sp. z o.o.Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o.Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w ObornikachAnnacond Enterprises Sp. z o.o.Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.Razem udziały niekontrolujące
               
Udziały niekontrolujące
(w %)
0,08% 0,00% 28,89% 0,09% 39,00% 13,64%  
Aktywa trwałe 6 063 - 75 532 9 607 (342) 261 827  
Aktywa obrotowe 1 131 - 25 835 4 152 75 52 756  
Zobowiązania długoterminowe (882) - (19 676) (2 976) - (45 703)  
Zobowiązania krótkoterminowe (582) - (11 217) (1 264) (2) (53 492)  
Aktywa netto 5 730 - 70 474 9 519 (269) 215 388  
Wartość bilansowa udziałów niekontrolujących 5 - 20 360 9 (105) 29 379 49 648
               
Przychody ze sprzedaży 8 236 10 066 37 682 7 157 43 70 934  
Zysk / (Strata) netto za okres sprawozdawczy (411) 564 3 259 (282) (1 231) 2 354  
Całkowite dochody ogółem (411) 564 3 259 (282) (1 231) 2 354  
Zysk / (Strata) przypadający na udziały niekontrolujące - - 998 (1) (515) 321 803
               
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (183) 1 145 4 525 1 390 (12) 14 104  
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5) (70) (19 419) (439) - (15 571)  
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - (1 016) 5 027 (320) - 5 930  
Przepływy pieniężne netto (188) 59 (9 867) 631 (12) 4 463