Jesteś tutaj

34. Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia

Rezerwa na zobowiązania i inne obciążenia razem w podzialena część długo- i krótkoterminową  
 31.12.201531.12.2014
Długoterminowe 625 388 464 720
Krótkoterminowe 567 556 304 374
Stan na dzień bilansowy 1 192 944 769 094
                            

Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i inne obciążenia

 Rezerwa na bezumowne korzystanie z gruntówRezerwa na inne zgłoszone roszczeniaRezerwa na rekultywację składowiskaRezerwa na świadectwa pochodzenia energiiRezerwa na zakup praw do emisji CO2Likwidacja zakładu górniczegoPozostałeRazem
Stan na początek okresu  172 854 27 362 57 551 164 878 105 758  -  240 691 769 094
Nabycie spółek zależnych   -  26 014 5 738 2 202  -  115 744 50 309 200 007
Odwrócenie dyskonta i zmiana stopy dyskontowej  (2 266)  -   (8 540)  -   -        850   -   (9 956)
Zwiększenie istniejących rezerw  29 819 10 671 660 227 768 193 412 7 847 45 470 515 647
Wykorzystanie rezerw  (462) (2)  -  (144 470) (105 668)  -  (10 819) (261 421)
Rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy  (10 516) (3 589)      -  (354) (468)  -  (5 500) (20 427)
Stan na koniec okresu  189 429 60 456 55 409 250 024 193 034 124 441 320 151 1 192 944

 za okres kończący się 31.12.2014Rezerwa na bezumowne korzystanie z gruntówRezerwa na inne zgłoszone roszczeniaRezerwa na rekultywację składowiskaRezerwa na opłatę za korzystanie ze środowiskaRezerwa na świadectwa pochodzenia energiiRezerwa na zakup praw do emisji CO2PozostałeRazem
Stan na początek okresu 186 916 22 071 30 464 394 274 643 105 149 226 239 845 876
Odwrócenie dyskonta i zmiana stopy dyskontowej (7 619) - 2 527 - - - - (5 092)
Zwiększenie istniejących rezerw 12 871 6 452 24 724 - 413 403 106 678 23 488 587 616
Wykorzystanie rezerw (7 993) - (164) - (522 772) (105 149) (6 377) (642 455)
Rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy (11 321) (1 161) - (394) (396) (920) (2 659) (16 851)
Stan na koniec okresu 172 854 27 362 57 551 - 164 878 105 758 240 691 769 094

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Imiennie tworzone są rezerwy na przewidywane straty związane z sądowym powództwem zgłoszonym przeciwko Grupie. Kwota, na którą tworzona jest rezerwa stanowi najbardziej właściwy szacunek nakładów niezbędnych do wypełnienia roszczenia. Koszt ich utworzenia ujmowany jest w pozostałych kosztach operacyjnych. Opis istotnych roszczeń oraz zobowiązania warunkowe z tego tytułu zostały przedstawione w notach 50.2, 50.5 i 50.6

 

Rezerwy na zobowiązania i inne obciążenia obejmują głównie:

Rezerwa na bezumowne korzystanie z gruntów

Rezerwa na roszczenia osób władających nieruchomościami z tytułu bezumownego korzystania z gruntu.

Szacowanie rezerwy na roszczenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości odbywa się z zastosowaniem podejścia tzw. etapowości i wag, tj. prawdopodobieństwa przegrania sporu i konieczności spełnienia roszczenia. Rozmiar zasądzonych odszkodowań z tytułu roszczeń z bezumownego korzystaniaz nieruchomości może być dla Grupy znaczący z uwagi na liczbę przedmiotowych nieruchomości, jednak Grupa nie jest w stanie oszacować maksymalnej kwoty odszkodowań. Grupa Kapitałowa ENEA, m.in. w związku z planowaną ustawą o korytarzach przesyłowych oszacowała i uwzględniła w wysokości utworzonej rezerwy również odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, na których posadowiony jest majątek sieciowy (linie elektroenergetyczne), co do których na dzień sprawozdawczy nie zostały przedstawione jeszcze żadne roszczenia.

Rezerwa na rekultywację składowiska

Grupa po zapełnieniu lub zamknięciu składowiska żużla i popiołu ma obowiązek dokonania rekultywacji terenu. Ze względu na fakt, iż Grupa posiada duże, niezapełnione obszary składowiska, przewidywany termin rekultywacji będzie miał miejsce w 2060 r. Przyszłe oszacowane koszty rekultywacji składowiska zostały zdyskontowane do wartości bieżącej przy użyciu stopy dyskontowej w wysokości 2,80% (na dzień 31 grudnia 2014 r. – 2,50%).

Wartość rezerwy na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosła 55 409 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2014 r. 57 551 tys. zł).

Rezerwa na zakup praw do emisji CO2

Na dzień 31 grudnia 2015 r. wartość rezerwy dotyczącej praw do emisji CO2 wyniosła 193 034 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2014 r. 105 758 tys. zł).

Rezerwa na likwidację zakładu górniczego

Grupa tworzy rezerwę na koszty likwidacji zakładu górniczego, do których poniesienia jest zobligowana istniejącymi przepisami prawa. Główne założenia wykorzystywane przy ustalaniu kosztów z tytułu likwidacji zakładu górniczego zawierają założenia odnośnie do okresu żywotności kopalni, przewidywanej inflacji oraz długoterminowych stóp dyskontowych. Wyliczona wysokość kosztów likwidacji zakładu górniczego na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi: 124 441 tys. zł.

Pozostałe rezerwy

Pozostałe rezerwy dotyczą głównie:

  • potencjalnych zobowiązań związanych z majątkiem sieciowym wynikających z różnic w interpretacjach przepisów 129 197 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2014 r. 109 563 tys. zł),
  • kosztów korzystania z gruntów leśnych będących w zarządzie Lasów Państwowych 112 680 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2014 r. 115 921 tys. zł),
  • podatku od nieruchomości w spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. 23 881 tys. zł - wykazana kwota stanowi rezerwę na podatek od nieruchomości. Spółka, sporządzając deklaracje z tytułu podatku od nieruchomości nie uwzględnia (podobnie jak inne spółki górnicze w Polsce) dla potrzeb kalkulacji tego podatku wartości podziemnych wyrobisk górniczych, ani też wartości wyposażenia, które się w nich znajduje. Ze stanowiska Trybunału Konstytucyjnego wyrażonego w wyroku z dnia 13 września 2011 roku, a następnie potwierdzonego w orzeczeniach sądów administracyjnych wynika, że nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podziemne wyrobisko górnicze rozumiane jako pusta przestrzeń w górotworze, powstała na skutek prowadzenia robót górniczych. Jednocześnie w wyroku tym Trybunał Konstytucyjny nie wykluczył, że w podziemnych wyrobiskach górniczych mogą znajdować się obiekty będące budowlami w rozumieniu przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. W przypadku ustalenia, że w podziemnych wyrobiskach górniczych znajdują się obiekty stanowiące budowle w rozumieniu przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przy ustalaniu podstawy opodatkowania, nie może być zaliczana do tej podstawy wartość robót polegających na wykonaniu podziemnego wyrobiska górniczego. Powyższy wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie rozstrzygnął jednak w sposób jednoznaczny i ostateczny kwestii, jakie elementy wyposażenia podziemnych wyrobisk górniczych stanowią przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości, jak również do chwili obecnej brak jest jednolitego stanowiska w tym zakresie orzecznictwa sądów administracyjnych,
  • roszczeń ZUS z tytułu składki wypadkowej w spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. 18 727 tys. zł - ustalona przez ZUS na podstawie przedłożonych przez Spółkę dokumentów ZUS IWA (Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe) oraz korekty dokumentu ZUS IWA za 2012 rok wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe za okres rozliczeniowy od dnia 01.04.2013 do dnia 31.03.2014 wynosiła 3,09 %, natomiast za okres rozliczeniowy od 01.04.2014 do 31.03.2015 wynosiła 2,70 %. Decyzją Nr 7/2014 z dnia 18 czerwca 2014 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie dokonał ustalenia wobec Jednostki Dominującej wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Organ ten - po uwzględnieniu korekt ZUS IWA za lata 2011, 2012 (dokonanych z urzędu), za okres rozliczeniowy od dnia 01.04.2013 do dnia 31.03.2014 ustalił wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 3,47 %, natomiast za okres rozliczeniowy od 01.04.2014 do 31.03.2015 w wysokości 3,09 %. Ponadto, w powyższej decyzji na podstawie art. 34 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ZUS ustalił względem Jednostki Dominującej stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe za lata składkowe od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 oraz od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r. w podwyższonej o 50 % wysokości, tj. za rok składkowy 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. w wysokości 5,21% zaś za rok składkowy od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r. w wysokości 4,64 % . Od powyższej decyzji Jednostka Dominująca w dniu 25 lipca 2014 roku złożyła odwołanie do Sądu Okręgowego w Lublinie wnosząc o uchylenie tej decyzji i umorzenie postepowania, ewentualnie o zmianę przez Sąd zaskarżonej decyzji i orzeczenie, że Jednostka Dominująca nie jest zobowiązana do opłacenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w podwyższonej o 50%
  • wysokości oraz o orzeczenie, że w powyższych latach składkowych stopa procentowa tej składki powinna wynosić odpowiednio 3,09 % oraz 2,7%, postępowanie sądowe w toku,
  • usuwania szkód górniczych 8 497 tys. zł - z uwagi na potrzebę usunięcia szkód górniczych Grupa tworzy rezerwę na szkody górnicze. Kwota ta dotyczy przede wszystkim planowanych kosztów jakie będą musiały być poniesione w związku z naprawą uszkodzonych linii energetycznych, wykupem zabudowanych nieruchomości (na których pojawiły się szkody) oraz rekompensatami za szkody w gruntach rolnych.