Jesteś tutaj

Wytwarzanie

Aktywa wytwórcze Grupy Enea

WyszczególnienieMoc zainstalowana elektryczna [MWe]Moc osiągana elektryczna [MWe]Moc zainstalowana cieplna [MWt]
Elektrownia Kozienice 2 960,0 2 919,0 105,0
Elektrociepłownia Białystok 203,5 156,6 446,5
Farmy Wiatrowe Bardy, Darżyno i Baczyna 1) 70,1 70,1 -
BiogazownieLiszkowo i Gorzesław 3,8 3,8 3,1
Elektrownie Wodne 2) 60,4 57,6 -
MEC Piła 3) 10,0 10,0 151,3
PEC Oborniki - - 30,5
MPEC Białystok - - 185,0
RAZEM 3 307,8 3 217,1 921,4

1) Uwzględniono moc Farmy Wiatrowej Baczyna - Enea Wytwarzanie jest w trakcie rozszerzania koncesji
2) Modernizacja Elektrowni Wodnej Trzebiatów (+ 0,07 MWe)
3) Zmniejszenie mocy wynika z likwidacji źródeł wytwórczych dla mocy zainstalowanej cieplnej wynika z likwidacji:
 - EC Szamotuły (-2,507MWt)
 - EC Poznań (-0,195 MWt)
 - Gozdnica (-0,32 MWt) – likwidacja jednej kotłowni

   

Uprawnienia do emisji CO2 w jednostkach wytwórczych [tony CO2]

WyszczególnienieStan na 31 grudnia 2014 r.Stan na 31 grudnia 2015 r. 1)
Ilość darmowych uprawnień do emisji CO2 (KPRU) 5 921 554 3 413 076
Ilość uprawnień do emisji CO2 nabyta na rynku wtórnym 5 326 118 8 306 817
Suma uprawnień do emisji CO2 11 247 672 11 719 893
Pokrycie emisji przydziałem darmowych uprawnień 52,6% 29,1%
   

Koszt emisji CO2 [tys. zł]

Wyszczególnienie20142015
Obszar Wytwarzania, w tym: 107 638 193 163
Enea Wytwarzanie sp. z o.o. Segment Elektrownie Systemowe (Elektrownia Kozienice) 104 797 190 417
Enea Wytwarzanie sp. z o.o. Segment Ciepło (Elektrociepłownia Białystok) 0 639
MEC Piła 1 202 1 457
PEC Oborniki 2) - -
MPEC Białystok 1 639 650

1) Zaprezentowane zostało ujęcie księgowe
2) PEC Oborniki nie podlega ustawie o handlu emisjami i nie bilansuje emisji CO2

Elektrownia Kozienice [TWh]

Zakup energii na rynku hurtowym przez Enea Wytwarzanie

W 2015 r. wolumenowa wysokość zakupów energii elektrycznej w segmencie Elektrowni Systemowych wyniosła 2.088 GWh. Zakupów dokonano na potrzeby działalności w zakresie obrotu energią. Dodatkowo w ramach działania Rynku Bilansującego dokonano zakupu 1.117 GWh energii.

W segmencie Ciepło wolumen zakupów w 2015 r. wyniósł 8,3 GWh - zakup na Rynku Bilansującym to 7,8 GWh, zakup w obrocie to 0,5 GWh.

Co do zasady obrót energią (sprzedaż = zakup) jest realizowany w ramach możliwości rynkowych gwarantujących osiągnięcie zakładanego efektu finansowego oraz w celu ograniczania skutków awarii.

Zakup energii elektrycznej w ramach obrotu w 2015 r. dotyczył głównie segmentu Elektrowni Systemowych i stanowił 65% całego zakupu energii. Zakup energii elektrycznej w ramach Rynku Bilansującego stanowił 35%. Zakup w ramach obrotu w segmencie Ciepło wynikał z działań ograniczających koszty awarii jednostek wytwórczych i braku mocy dyspozycyjnej vs. zawarte kontrakty.

Wolumen sprzedaży energii elektrycznej w Enea Wytwarzanie w 2015 r. wynosił 15.827 GWh. Sprzedaż była realizowana przez poszczególne segmenty w zależności od obowiązków ustawowych i zawartych umów.

Sprzedaż energii elektrycznej w ramach segmentu Elektrowni Systemowych w 2015 r.

Sprzedaż energii elektrycznej w ramach segmentu Elektrowni Systemowych w 2015 r. wyniosła 15.497 GWh. W tym okresie Enea Wytwarzanie miała obowiązek ustawowy sprzedaży 15% wytworzonej energii elektrycznej na giełdzie towarowej.

Sprzedaż energii elektrycznej w ramach segmentu Ciepło w 2015 r.

W segmencie Ciepło sprzedaż energii elektrycznej w 2015 r. wyniosła 362 GWh.

1) W tym do Enea SA

Sprzedaż energii elektrycznej w ramach segmentu OZE w 2015 r.

W segmencie OZE sprzedaż energii elektrycznej w 2015 r. wyniosła 285 GWh.

Zaopatrzenie w paliwa

Rodzaj paliwa2014 2)2015Zmiana
 Ilość [tys. ton]Koszt 3) [mln zł]Ilość [tys. ton]Koszt 3)[mln zł]IlośćKoszt 3)
Węgiel kamienny 5 540 1 286 5 870 1 321 6,0% 2,7%
Biomasa 759 248 634 172 -16,5% -30,6%
Olej opałowy (ciężki) 4) 8 14 8 9 0,0% -35,7%
Gaz [tys. m3] 5) 1 926 3 13 845 20 618,8% 566,7%
RAZEM   1 551   1 552   0,1%

2) Zawiera dane z MPEC od chwili przejęcia przez GK Enea – spółka MPEC przejęta 16 września 2014 r.
3) Z transportem
4) Paliwo rozpałkowe w Elektrowni Kozienice
5) Używany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w MEC Piła oraz energii cieplnej w PEC Oborniki

   

Enea Wytwarzanie – segment Elektrownie Systemowe:

Podstawowym paliwem używanym do wytwarzania energii elektrycznej jest węgiel kamienny. Głównym dostawcą węgla dla Enea Wytwarzanie w 2015 r. była spółka LW Bogdanka (ok. 69%). Ponadto, dostawy węgla były realizowane przez Kompanię Węglową (ok. 13%), Katowicki Holding Węglowy (ok. 10%) oraz Jastrzębską Spółkę Węglową (ok. 8%).

Enea Wytwarzanie w 2015 r. posiadała umowy łącznie z 10 dostawcami biomasy. W tym okresie na potrzeby Elektrowni Kozienice zakupiono 153.250,56 ton biomasy dla celów wytwarzania energii odnawialnej. Biomasę stanowiły głównie pellety z łuski słonecznika.

Dostawcy węgla dla Enea Wytwarzanie w 2015 r.

Enea Wytwarzanie – segment Ciepło:

Paliwem podstawowym używanym w Enea Wytwarzanie - segment Ciepło (Elektrociepłownia Białystok) jest biomasa, głównie w postaci zrębki leśnej, zrębki z wierzby energetycznej oraz pelletu z łuski słonecznika. W 2015 r. ilość dostarczonej biomasy wyniosła 359.514,00 ton, a dostawy realizowane były przez 14 podmiotów. Około 35% biomasy dostarczone zostało na teren Enea Wytwarzanie - segment Ciepło transportem kolejowym.

W 2015 r. do Enea Wytwarzanie - segment Ciepło dostawy węgla były realizowane tylko przez Kompanię Węglową.

Transport węgla

Enea Wytwarzanie – segment Elektrownie Systemowe:

Jedynym środkiem transportu wykorzystywanym dla dostaw węgla kamiennego do segmentu Elektrownie Systemowe w 2015 r. był transport kolejowy. Przewoźnik PKP Cargo zrealizował 94% dostaw, natomiast DB Schenker Rail Polska - 6% dostaw.

Enea Wytwarzanie – segment Ciepło:

Dostawy węgla do Enea Wytwarzanie - segment Ciepło w 2015 r. realizowane były transportem kolejowym przez przewoźnika PKP Cargo.