Jesteś tutaj

7. Testy na utratę wartości aktywów trwałych

W czwartym kwartale 2015 r., w związku z posiadanymi informacjami i analizami dotyczącymi między innymi zmiany rynkowych cen energii elektrycznej, świadectw pochodzenia energii, oraz zmianą prognoz wskaźników makroekonomicznych Grupa przeprowadziła testy na utratę wartości aktywów trwałych w ramach obszarów zajmujących się m.in. produkcją energii elektrycznej. Na podstawie przeprowadzonych testów stwierdzono utratę wartości aktywów w testowanych ośrodkach wypracowujących środki pieniężne (CGU).

Wartość odzyskiwalną poszczególnych CGU oszacowano na podstawie wartości użytkowej metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych na podstawie sporządzonych projekcji finansowych. Okres projekcji finansowych jest dłuższy niż pięcioletni. Przyjęcie takiego okresu projekcji jest zasadne ze względu na fakt, iż rzeczowe aktywa trwałe wykorzystywane przez CGU mają dłuższe okresy ekonomicznej użyteczności oraz ze względu na długoterminowy wpływ przewidywanych zmian w otoczeniu regulacyjnym. Dla jednostek wytwórczych, których zakładany okres ekonomicznej użyteczności wykracza poza zakres projekcji określono wartość rezydualną.

Dla poszczególnych testowanych ośrodków wypracowujących przepływy pieniężne przyjęto następujące okresy projekcji:

  • CGU Białystok – do roku 2025,
  • CGU Elektrownie Systemowe - do roku 2038,
  • CGU Wiatr - do roku 2035,
  • CGU Woda – do roku 2035.

 

Przyjęte w teście wybrane kluczowe założenia są, wg przekonania Grupy, spójne z ogólnymi przesłankami pochodzącymi z zewnętrznych źródeł informacji z uwzględnieniem specyfiki produktowej Grupy, dotychczasowych doświadczeń oraz faktycznych zdarzeń i działań gospodarczych.

Poniżej przedstawiono główne założenia przyjęte do testów na utratę wartości:

 - aktywa zostały poddane testowi w ramach czterech ośrodków wypracowujących środki pieniężne (tj. CGU Białystok, CGU Elektrownie Systemowe, CGU Wiatr, CGU Woda),

 - ścieżki cen, oparte m.in. na dostępnych w Grupie Kapitałowej prognozach sporządzonych przez niezależną firmę ekspercką, z uwzględnieniem specyfiki produktowej i wiedzy o już zawartych kontraktach:

 - ceny hurtowe energii elektrycznej na lata 2016-2038, zakłada się ich obniżenie w najbliższych latach i wzrost od roku 2020,

 - ceny świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych i kogeneracji, założono istnienie systemu wsparcia dla OZE także po roku 2025, oraz istnienie systemu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji w całym okresie prognozy,

 - ceny praw do emisji CO2,

 - ceny węgla,

 - przyjęcie ilości otrzymanych nieodpłatnie uprawnień do emisji CO2 na lata 2015-2020 zgodnie z wnioskiem derogacyjnym (na podstawie art. 10c ust.5 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady),

 - uwzględnienie rozpoczętej inwestycji rozwojowej budowy bloku 11 w Elektrowni Kozienice,

 - uwzględnienie zmian dotyczących regulacji w zakresie przychodów związanych z utrzymaniem mocy wytwórczych od roku 2019, ponieważ na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie istnieją konkretne projekty i plany dla polskiego rynku, dotyczące wspomnianych regulacji stąd też Grupa dokonała analizy i przyjęła powyższe założenia zgodnie z najlepszą posiadaną wiedzą. Przyjęcie takich założeń uznaje się także za zasadne z uwagi na przewidywane kształtowanie się cen energii elektrycznej i konieczne zmiany w otoczeniu regulacyjnym. Co zrozumiałe, istnieje ryzyko, że ostateczny okres obowiązywania i mechanizm regulacji może okazać się istotnie różny od założonego przez Grupę,

 - przyjęcie założeń dot. inflacji z uwzględnieniem celu inflacyjnego NBP na poziomie maksymalnym 2,5%.

 

   Białystok  Wiatr  Woda  Elektrownie Systemowe
Ujęcie projekcji finansowych Realne Realne Realne Nominalnie
Stopa dyskontowa (po podatku) 7,2% 6,8% 6,4% 7,1%
Stopa wzrostu w okresie rezydualnym 0,0% 0,0% 0,0% 2,0%
   

Natomiast w porównywalnym okresie (2014 roku) założono następujące stopy dyskonta oraz stopy wzrostu w okresie rezydualnym:

 Białystok (Elektrociepłownia)Wiatr  Woda  Elektrownie Systemowe
Ujęcie projekcji finansowych Realne Realne Realne Nominalnie
Stopa dyskontowa (po podatku) 7,3% 7,8% do 8,1% 5,6% 6,5%
Stopa wzrostu w okresie rezydualnym 0,0% 0,0% 0,0% 2,5%
                 

Wyniki przeprowadzonych testów wskazały na utratę wartości przedstawioną poniżej:

 

CGU [tys. zł]Wartość odzyskiwalnaUtrata wartości
CGU Elektrownie Systemowe – majątek wytwórczy Spółki ENEA Wytwarzanie w lokalizacji Świerże Górne 4 830 568 - 1 222 310
CGU Białystok – majątek wytwórczy Spółki ENEA Wytwarzanie w lokalizacji Białystok łącznie z majątkiem spółek zależnych MPEC, PEC Zachód w tej samej lokalizacji, przyjęty jako jeden CGU ze względu na ścisłe powiązania ekonomiczne 596 700 - 253 598
CGU Wiatr – farmy wiatrowe Spółki ENEA Wytwarzanie 427 400 - 165 251
CGU Woda – elektrownie wodne Spółki ENEA Wytwarzanie 189 500 - 61 664
     

Ustalone w wyniku przeprowadzonych testów utraty wartości poszczególnych CGU zostały alokowane w pierwszej kolejności do wartości firmy przypisanych do danego CGU, a następne do aktywów trwałych.

Wartość firmy

W wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów trwałych, dokonano pełnego odpisu aktualizującego wartości firmy przypisane do:

 - CGU Woda - 667 tys. zł

 - CGU Wiatr - 121 120 tys. zł

 - CGU Białystok – 79 414 tys. zł.

Poniższa tabela prezentuje wartość firmy przed i po uwzględnieniu odpisów aktualizujących:

Wartość firmyWartość bilansowa netto
Farma Wiatrowa Windfarm (obecnie wchodzi w skład ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.) 102 435
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku 79 414
Farmy Wiatrowe Darżyno (obecnie wchodzą w skład ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.) 18 686
Miejska Energetyka Cieplna Piła 1 806
Elektrownie Wodne (obecnie wchodzą w skład ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.) 667
  203 008
Odpis aktualizujący wartość firmy (201 202)
Wartość firmy po uwzględnieniu odpisów aktualizujących 1 806

Analiza wrażliwości

Przeprowadzona analiza wrażliwości wskazuje, że istotnymi czynnikami wpływającymi na szacunki wartości użytkowej ośrodków generujących przepływy pieniężne są między innymi: stopy dyskontowe, inflacja oraz poziomy cen energii elektrycznej. Wpływ na przyszłe wyniki finansowe i w efekcie na wartość użytkową ośrodków generujących przepływy pieniężne będą też miały poziomy cen świadectw pochodzenia energii, uprawnień do emisji CO2 oraz cen węgla, a także przewidywany okres wejścia w życie regulacji w zakresie przychodów związanych z utrzymaniem mocy wytwórczych.

Poniżej zestawienie wpływu zmiany wybranych czynników na łączną wartość użytkową ośrodków generujących przepływy pieniężne. 

Wpływ zmiany stopy dyskontowej

Zmiana założeń -0,50p.p.Wartość wyjściowa0,50p.p.
Zmiana wartości odzyskiwalnej 492 875 (1 702 823) (432 920)

Wpływ zmiany inflacji od 2019 roku (wartość wyjściowa 2,5%)

Zmiana założeń -0,50p.p.Wartość wyjściowa0,50p.p.
Zmiana wartości odzyskiwalnej 401 195 (1 702 823) 428 909

Wpływ zmiany cen energii elektrycznej

Zmiana założeń-1,00%Wartość wyjściowa1,00%
Zmiana wartości odzyskiwalnej (485 800) (1 702 823) 484 194