Jesteś tutaj

13. Inwestycje w jednostkach zależnych

 31.12.201531.12.2014
Stan na początek okresu - 3 298
Udział w zmianie stanu aktywów netto - 708
Nabycie inwestycji 748 -
Zbycie inwestycji - (4 006)
Stan na dzień bilansowy 748 -

W poniższej tabeli przedstawiono podstawowe dane finansowe dotyczące jednostek stowarzyszonych konsolidowanych metodą praw własności:

31.12.2014PrzychodyKosztyZysk netto
Energo-Inwest-Broker S.A. (była jednostka stowarzyszona)* 32 054 (29 013) 3 041
  32 054 (29 013) 3 041

* 30 grudnia 2014 r. ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. zbyła 400 posiadanych akcji w Energo-Invest-Broker S.A. za 7 500 tys. zł. Grupa ujęła w skonsolidowanym sprawozdaniu za rok 2014 wynik tej spółki do dnia zbycia.