Jesteś tutaj

45. Umowy koncesyjne na świadczenie usług publicznych

Przedmiotem prowadzonej przez Grupę Kapitałową działalności jest przede wszystkim wytwarzanie energii elektrycznej, dystrybucja energii elektrycznej, obrót energią elektryczną oraz produkcja i sprzedaż węgla.

ENEA S.A. otrzymała 5 października 2007 r. decyzję o przedłużeniu koncesji na obrót energią elektryczną ważną do 31 grudnia 2025 r.

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, za koncesjonowanie, regulację działalności przedsiębiorstw energetycznych i zatwierdzanie taryf odpowiada Prezes URE, który w drodze decyzji administracyjnej zatwierdza ceny energii oraz stawki opłat oraz zasady ich stosowania określone w Taryfie. Obowiązkowi przedkładania Prezesowi URE do zatwierdzania taryf podlega działalność nieuznana przez Prezesa URE za prowadzoną w warunkach konkurencji (w odniesieniu do której Prezes URE nie wydał decyzji zwalniającej z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzania).

W roku 2015 ENEA stosowała zatwierdzone przez Prezesa URE taryfy:

  • taryfę dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G, niekorzystających z prawa wyboru sprzedawcy obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.
  • taryfy dla gazu ziemnego wysokometanowego (obowiązującą od 1 września 2014 r. i obowiązującą od 20 listopada 2015 r.).

12 września 2013 r. ENEA S.A. uzyskała od Prezesa URE koncesję na obrót paliwami gazowymi. Koncesja będzie obowiązywała w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2030 r.

Spółka ENEA Operator Sp. z o.o. posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej obowiązującą do dnia 1 lipca 2017 roku.

ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. prowadzi w celach zarobkowych i na własny rachunek działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu i sprzedaży energii elektrycznej oraz wytwarzaniu i sprzedaży ciepła. Działalność ta objęta jest koncesjami udzielanymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - po połączeniu Spółek ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. prowadzi działalność w oparciu o:

Koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej WEE/115-ZTO-F/1271/W/DSW/2013/TW z dnia 31 grudnia 2013 r.- na okres do dnia 31 grudnia 2030 r. z późniejszymi zmianami decyzją z dnia 27 lutego 2015 r. WEE/115-ZTO-I/1271/W/DSW/2015/TW w związku z przekształceniem Spółki ENEA Wytwarzanie w Sp. z o.o.,

Koncesję na wytwarzanie ciepła WCC/256-ZTO-H/1271/W/DSW/2013/TW z dnia 31 grudnia 2013 r. na okres do dnia 31 grudnia 2025 r. z późniejszymi zmianami decyzją WCC/256-ZTO-J/1271/W/DSW/2015/TW z dnia 27 lutego 2015 w związku z przekształceniem Spółki ENEA Wytwarzanie w Sp. z o.o.,

Koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła PCC/269-ZTO-C/1271/W/DRE/2013/RK z dnia 31 grudnia 2013 r. na okres do dnia 31 grudnia 2025 r. Z późniejszymi zmianami decyzją z dnia 23 kwietnia 2015 r. PCC/269-ZTO-D/1271/W/DRE/2015/Esz w związku z przekształceniem Spółki ENEA Wytwarzanie w Sp. z o.o.,

Koncesję na obrót energią elektryczną OEE/702/1271/W/2/2012/KL z dnia 21 grudnia 2012 r. na okres do dnia 31 grudnia 2030 r. z późniejszymi zmianami decyzją z dnia 22 kwietnia 2015 r. OEE/702A/1271/W/DRE/2015/KCh w związku z przekształceniem Spółki ENEA Wytwarzanie w Sp.z o.o.

Działalność górnicza spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w zakresie gospodarczego wydobywania kopaliny węgla kamiennego musi odbywać się zgodnie z przepisami Prawa Geologicznego i Górniczego. Spółka posiada:

Koncesję na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Bogdanka” z pokładów 385, 385/2, 389, 391, objętego obszarem górniczym „Puchaczów V” wydaną przez Ministra Środowiska nr 5/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. Koncesji udzielono do dnia 31 grudnia 2031 r.,

Koncesję na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Lubelskie Zagłębie Węglowe – obszar K-3” z pokładów 379/2, 385/2, i 391, objętego obszarem górniczym „Stręczyn” nr 3/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. wydaną przez Ministra Środowiska. Koncesji udzielono do dnia 17 lipca 2046 r.,

Koncesję na rozpoznawanie złoża węgla kamiennego ze złoża „Orzechów” nr 29/2014/p z dnia 14 października 2014 r. wydaną przez Ministra Środowiska. Koncesji udzielono do dnia 14 listopada 2018 r.,

Koncesję na rozpoznawanie złoża węgla kamiennego ze złoża „Ostrów” nr 25/2014/p z dnia 30 czerwca 2014 r. wydaną przez Ministra Środowiska. Koncesji udzielono do dnia 30 lipca 2019 r. Koncesja została zmieniona na wniosek LW Bogdanka decyzją z dnia 10.11.2015 na maksymalny okres do 30 lipca 2020 r.

We wrześniu 2014 r. LWB otrzymała odmowę na złożony wniosek o koncesje na eksploatację w obszarach K-6 i K-7, w którym to obszarze posiada koncesje na poszukiwania inny podmiot. Złożone odwołanie również rozpatrzone zostało odmownie. 12.12.2014 r. spółka złożyła skargę na decyzję odmawiającą przyznanie koncesji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Obecnie sprawa jest w toku.

ENEA Trading Sp. z o.o. posiada koncesje:

Nr OEE/610/19120/W/2/2011/BT na obrót energią elektryczną, udzieloną na okres od dnia 1 lutego 2011 roku do 31 grudnia 2030 roku.

Nr OPG/214/19120/W/2/2012/ŁG na obrót paliwami gazowymi udzieloną na okres od dnia 27 listopada 2012 do 31 grudnia 2030 roku.

Nr OGZ/63/19120/W/DRG/2013/KL na obrót gazem ziemnym z zagranicą udzieloną na okres od dnia 1 sierpnia 2013 do 31 grudnia 2030 roku.

MEC Piła Sp. z o.o. oraz PEC Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach posiadają koncesje na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła do 31 grudnia 2025 r.

MPEC Białystok Sp. z o.o. posiada koncesje na obrót, wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję energii cieplnej do 30 września 2018 r.