Jesteś tutaj

38. Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne  
 31.12.201531.12.2014
Rozwiązanie rezerw na roszczenia o odszkodowanie 3 834 15 756
Rozwiązanie pozostałych rezerw 11 083 1 061
Zwrot kosztów przez ubezpieczyciela 11 503 14 951
Rozliczenie dochodu z tytułu dotacji i opłat przyłączeniowych 12 603 11 787
Odszkodowania, kary, grzywny 7 486 15 052
Odwrócenie niewykorzystanych odpisów aktualizujących 8 856 8 015
Nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa trwałe 11 761 17 994
Inne pozostałe przychody operacyjne 31 976 30 450
Razem 99 102 115 066

Pozostałe koszty operacyjne  
 31.12.201531.12.2014
Utworzenie rezerw na roszczenia o odszkodowanie (34 511) (3 349)
Utworzenie pozostałych rezerw (32 063) (13 536)
Odpis aktualizujący wartość należności (14 416) (17 503)
Odpisanie należności nieściągalnych (31 602) (14 879)
Odpis aktualizujący wartość zapasów - (3 623)
Koszty postępowań sądowych (5 155) (706)
Koszty związków zawodowych (1 105) (1 420)
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntów (2 297) (4 051)
Rozliczenie powiązania istniejącego przed przejęciem (94 000) -
Inne pozostałe koszty operacyjne (46 891) (38 687)
Razem (262 040) (97 754)