Jesteś tutaj

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

 

  Nota12 miesięcy zakończonych12 miesięcy zakończonych
  31.12.201531.12.2014
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej      
(Strata)/zysk netto okresu sprawozdawczego    (398 878)  909 122
Korekty:      
       Podatek dochodowy w zyskach i stratach 41 (10 100) 233 980
       Amortyzacja 36 790 375 728 408
       (Zysk)/strata na sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych   9 148 5 620
Odpis z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych 7 1 501 621 30 556
Odpis wartości firmy 7 251 432 3 131
       (Zysk) / strata na sprzedaży aktywów finansowych   3 342 (11 016)
       Przychody z tytułu odsetek   (9 823) (23 975)
       Przychody z tytułu dywidend   (1 833) (3 355)
       Koszty z tytułu odsetek   53 672 38 204
       (Zysk) / strata z wyceny instrumentów finansowych   (7 788) (473)
Inne koszty finansowe   - 25 756
       Udział w (zyskach) / stratach jednostek stowarzyszonych   - (708)
       (Zyski) / straty z tytułu różnic kursów na kredytach i pożyczkach   - 748
Rozliczenie powiązania istniejącego przed przejęciem 38 94 000 -
       Inne korekty   (5 614) (24 915)
    2 668 432  1 001 961
Podatek dochodowy zapłacony   (302 048) (160 398)
Zmiany kapitału obrotowego:      
       Prawa do emisji CO2   (96 767) (12 533)
       Zapasy   (27 421) 23 106
       Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności   333 985 (368 292)
       Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania   (189 771) (182 965)
       Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych   (40 043) 3 441
       Rozliczenia dochodu z tytułu dotacji, opłat przyłączeniowych oraz pozostałe   45 431 (12 659)
       Zobowiązania z tytułu ekwiwalentu prawa do nieodpłatnego nabycia akcji   - (11)
       Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i związane z nimi zobowiązania   (1 222) (79)
       Pozostałe rezerwy na zobowiązania i inne obciążenia   214 718 (85 017)
    238 910 (635 009)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej    2 206 416  1 115 676
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej      
Nabycie rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych   (2 847 396) (2 561 182)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych   9 944 22 863
Nabycie aktywów finansowych   (23 402) (295 484)
Wpływ ze zbycia aktywów finansowych   366 506 20 800
Nabycie jednostek zależnych skorygowane o nabyte środki pieniężne   (1 259 591) (259 796)
Zbycie jednostek zależnych i stowarzyszonych   8 031 3 000
Dywidendy otrzymane   1 833 3 355
Odsetki otrzymane   8 781 18 095
Inne wpływy/(wydatki) z działalności inwestycyjnej   10 630 (444)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej   (3 724 664) (3 048 793)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej      
Otrzymane kredyty i pożyczki   481 007 278 635
Emisja obligacji   2 581 000 1 120 000
Spłata kredytów i pożyczek   (82 146) (25 185)
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej   (208 313) (251 622)
Wydatki związane z płatnością zobowiązań leasingu finansowego   (1 761) (2 906)
Wydatki związane z przyszłymi emisjami obligacji   (9 434) (21 251)
Odsetki zapłacone   (82 266) (52 607)
Inne wpływy/(wydatki) z działalności finansowej   (25 061) 721
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej   2 653 026 1 045 785
Przepływy pieniężne netto razem   1 134 778  (887 332) 
Stan środków pieniężnych na poczet okresu sprawozdawczego 23 687 316 1 573 195
Bilansowa zmiana stanu środków pienieżnych z tytułu różnic kursowych   - 1 453
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 23 1 822 094 687 316