Jesteś tutaj

Aktualizacja strategii korporacyjnej

Aktualizacja strategii korporacyjnej Grupy Kapitałowej Enea na lata 2014-2020

W 2015 r. zaktualizowano Strategię Korporacyjną Grupy Kapitałowej Enea.

Aktualizacja strategii związana jest z dynamicznymi zmianami jakie miały miejsce w odniesieniu do uwarunkowań rynkowych i regulacyjnych kształtujących sektor elektroenergetyczny w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. Zmiany te obejmują m.in. wolniejsze niż zakładano tempo wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną i niższy poziom cen energii, istotne zmniejszenie planów inwestycyjnych w obszarze wytwarzania i zmianę ich struktury paliwowej, kwestię regulacji w zakresie OZE, potencjał wydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych w kraju oraz wyzwania stojące przed segmentem dystrybucji i sprzedaży energii. Aktywna obserwacja otoczenia rynkowego, w którym działa Grupa Kapitałowa Enea, rozwój innowacji, zasoby, potencjał, pozycja Grupy oraz realizacja znaczącej części strategii zatwierdzonej w roku 2013, stały się przesłanką do aktualizacji dokumentu wyznaczającego kierunki rozwoju Grupy.

Misja i wizja GK Enea pozostały niezmienione.

Misja - Wzrost wartości Grupy poprzez budowanie zaufania Klientów

Wizja - W pełni zintegrowana grupa energetyczna budująca przewagę konkurencyjną poprzez elastyczne reagowanie na potrzeby rynku i efektywne zarządzanie zasobami

Przy uwzględnieniu kluczowych wniosków z analiz strategicznych zdefiniowany został docelowy scenariusz rozwoju GK Enea. Nadrzędną ideą działania GK Enea jest budowa wartości dla akcjonariuszy i zapewnienie Klientom bezpieczeństwa dostaw energii poprzez:

 • koncentrację działalności na rynku elektroenergetycznym
 • rozwój we wszystkich ogniwach energetycznego łańcucha wartości celem budowy silnej pozycji GK Enea na rynku w długim okresie
 • rozwój Grupy wspierany poprzez akwizycje w ramach pojawiających się okazji rynkowych
 • zapewnienie pełnej integracji operacyjnej Grupy i stałe podejmowanie działań na rzecz poprawy efektywności jej funkcjonowania i zapewnienia optymalnego poziomu kompetencji
 • dalszy rozwój Grupy w poszczególnych ogniwach łańcucha wartości wspierany przez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań

W Aktualizacji Strategii Grupa zaadresowała istotnie trzy nowe elementy:

Zabezpieczenie dostaw paliw dla własnych aktywów wytwórczych

GK Enea posiada głównie aktywa wytwórcze oparte o węgiel kamienny. Rentowność wytwarzania energii z węgla kamiennego jest obecnie pod dużą presją i oczekuje się, że presja ta będzie się zwiększać (rozwój OZE, koszt emisji CO2, rozwój połączeń transgranicznych). Spółki energetyczne muszą więc dopasować zakup węgla z aktywów wydobywczych tak, aby obniżyć koszt i poprawić konkurencyjność wytwarzania opartego o węgiel.

Innowacje

Wdrażanie innowacji i nowych technologii jest jednym z głównych czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku. W warunkach utrzymującego się globalnie niskiego poziomu wzrostu gospodarczego innowacyjność i innowacje stają się kluczowymi czynnikami umożliwiającymi generowanie wzrostu przychodów i marż na produktach. Działalność innowacyjna GK Enea będzie silnie zorientowana na potrzeby Klientów i podnoszenie wewnętrznej efektywności organizacji. Grupa, jako beneficjent wdrożonych innowacji, będzie budowała konkurencyjność i poprawiała efektywność działania.

Rozszerzona polityka personalna Grupy Kapitałowej Enea

Wnioski z analizy potrzeb GK Enea w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz sytuacji bieżącej w tym obszarze wskazują, że niezbędne jest rozszerzenie i wdrożenie kompleksowej polityki personalnej dla GK Enea. Zapewni ona realizację celów i zadań stojących przed GK Enea i jednocześnie zaspokoi ambicje i aspiracje zawodowe pracowników. W zakresie zarządzania zasobami ludzkimi będziemy koncentrować się na podnoszeniu efektywności pracy, m.in. poprzez sformułowanie i wdrożenie polityki zarządzania wynikami pracy i wynagradzania za wyniki, zarządzania kompetencjami, wiedzą i rozwojem pracowników.

Aktualizacja strategii korporacyjnej Grupy Kapitałowej Enea na lata 2014-2020

 • Budowa bloku 1.075 MW w Elektrowni Kozienice
 • Inwestycje środowiskowe, które umożliwią kontynuację pracy aktywów wytwórczych po 2015 r.
 • Rozwój OZE
 • Rozwój źródeł kogeneracyjnych i sieci ciepłowniczych
 • Wdrożenie programu poprawy niezawodności i obniżenia awaryjności sieci
 • Wdrożenie programu rozwoju rozwiązań sieci inteligentnych
 • Działania nakierowane na zmniejszenie wolumenu energii elektrycznej koniecznej do pokrycia strat w bilansie energii
 • Wzrost wolumenu sprzedaży energii elektrycznej przy jednoczesnej budowie marży
 • Rozwój nowej oferty produktowej
 • Rozbudowa zdalnych kanałów obsługi Klientów (infolinii Contact Center, serwisu www, e-BOK)
 • Lojalizacja Klientów

Zrealizowanie wyzwań stojących przed Grupą Enea zwiększy jej przewagę konkurencyjną:

 • Optymalizacja kosztów
 • Stabilizacja funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych
 • Zbudowanie efektywnej organizacji zdolnej do pozyskiwania, ewaluacji i wdrażania innowacji w Grupie Enea
 • Usprawnienie procesów obsługi Klientów wewnętrznych i zewnętrznych
 • Koncentracja na działalności podstawowej
 • Restrukturyzacja podmiotów non-core

W latach 2015-2020 Grupa planuje zrealizować inwestycje w łącznej kwocie ok. 17 mld zł, które zostaną pokryte ze środków własnych oraz pozyskanego finansowania dłużnego. Biorąc pod uwagę wykonanie nakładów inwestycyjnych w roku 2014 na poziomie ok. 2,8 mld zł, łączny CAPEX dla perspektywy lat 2014-2020 praktycznie pozostaje na tym samym poziomie: ok. 20 mld zł.

Nakłady inwestycyjne zostaną poniesione m.in. na dodatkowe moce wytwórcze w GK Enea do 2020 r.