Jesteś tutaj

26. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

 31.12.201531.12.2014
Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania    
Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 111
Inne 16 527 3 164
Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 16 527 3 275
     
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania    
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 346 662 355 229
Zaliczki otrzymane na poczet dostaw, robót i usług 615 41 140
Zobowiązania z tytułu podatków (z wyłączeniem podatku dochodowego) i podobnych świadczeń 196 103 164 989
Zobowiązania z tytułu zakupu rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych 492 418 398 781
Zobowiązania z tytułu dywidend 23 23
Fundusze specjalne 518 1 289
Zobowiązania z tytułu opcji nabycia pozostałych udziałów w jednostkach zależnych 45 883 45 883
Inne 141 098 128 323
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania  1 223 320  1 135 657
Razem 1 239 847 1 138 932