Jesteś tutaj

11. Wartość firmy

Poniżej znajduje się tabela pokazująca dokładniej kształtowanie się wartości firmy:

 Za okres zakończonyZa okres zakończony
 31.12.201531.12.2014
Wartość brutto    
     
Stan na początek okresu 229 323 149 909
Nabycie spółki zależnej MPEC Sp. z o.o. w Białymstoku - 79 414
Stan na dzień bilansowy 229 323 229 323
     
Skumulowane odpisy aktualizacyjne z tytułu utraty wartości    
     
Stan na początek okresu (26 315) (23 184)
Odpisy aktualizacyjne z tytułu utraty wartości ujęte w ciągu roku* (201 202) (3 131)
Stan na dzień bilansowy (227 517) (26 315)
     
Wartość netto    
Wartość netto na początek okresu 203 008 126 725
Wartość netto na koniec okresu 1 806 203 008

*Informacje dotyczące wyników przeprowadzonych w czwartym kwartale 2015 r. testów na utratę wartości wartości firmy oraz dokonanych odpisów aktualizujących przedstawione zostały w nocie 7. Odpis aktualizujący wartość wartości firmy został ujęty w pozycji „Odpis wartości firmy” w zyskach i stratach.

Tabela prezentująca wartość firmy w podziale na poszczególne ośrodki generujące przepływy pieniężne została pokazana w nocie 7.