Jesteś tutaj

33. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

 31.12.201531.12.2014
Programy określonych świadczeń    
Odprawy emerytalne i rentowe    
część długoterminowa 122 360 98 785
część krótkoterminowa 20 175 10 762
  142 535 109 547
Prawo do ulgowej odpłatności za nabycie energii po przejściu na emeryturę    
część długoterminowa 199 127 218 809
część krótkoterminowa 8 927 8 013
  208 054 226 822
Odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników    
część długoterminowa 52 914 47 720
część krótkoterminowa 1 659 1 485
  54 573 49 205
Deputaty węglowe    
część długoterminowa 107 908 -
część krótkoterminowa 4 019 -
  111 927 -
Programy określonych świadczeń razem    
część długoterminowa 482 309 365 314
część krótkoterminowa 34 780 20 260
  517 089 385 574
Pozostałe długoterminowe świadczenia pracownicze    
Nagrody jubileuszowe    
część długoterminowa 333 636 252 778
część krótkoterminowa 38 202 22 336
  371 838 275 114
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pozostałe    
część długoterminowa 2 678 -
część krótkoterminowa 312 399 141 251
  315 077 141 251
Rezerwa na Program Dobrowolnych Odejść    
część długoterminowa 149 -
część krótkoterminowa 12 605 84 430
  12 754 84 430
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych razem    
część długoterminowa 818 772 618 092
część krótkoterminowa 397 986 268 277
  1 216 758 886 369

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy reprezentantami pracowników a reprezentantami Grupy pracownikom Grupy Kapitałowej przysługują określone świadczenia z innych tytułów niż wynagrodzenie za pracę, tj.:

 • wypłaty nagród jubileuszowych,
 • wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych,
 • prawo do ulgowej odpłatności za energię elektryczną,
 • odpis na ZFŚS,

powyższe świadczenia finansowane są w całości przez Grupę.

Obecna wartość przyszłych zobowiązań z powyższych tytułów wyznaczona została na podstawie wyceny aktuarialnej. Do obliczeń przyjęto podstawowe dane indywidualnie dla poszczególnych pracowników zatrudnionych w Grupie Kapitałowej wg stanu na 31 grudnia 2015 roku (z uwzględnieniem płci zatrudnionego), z następujących obszarów:

 • wiek zatrudnionego,
 • staż pracy w Grupie,
 • staż pracy ogółem,
 • wynagrodzenie, stanowiące podstawę wymiaru wysokości nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalno-rentowej.

Dodatkowo w analizie zastosowane zostały następujące założenia:

 • prawdopodobieństwo odejść pracowników obliczono na podstawie historycznych danych dotyczących rotacji zatrudnienia w Grupie oraz danych statystycznych dotyczących odejść pracowniczych w branży,
 • przyjęto wartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w gospodarce narodowej od 1 stycznia 2016 r. na poziomie 1 850,00 zł,
 • na podstawie obwieszczeń Prezesa GUS, przyjęto przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe na poziomie 2 917,14 zł (przeciętne dla drugiego półrocza 2010 r., które zgodnie z nowelizacją ustawy o ZFŚS z 5 grudnia 2014 r. stanowić będzie podstawę naliczenia odpisu na ZFŚS w 2015 r.),
 • na podstawie założeń zdefiniowanych na poziomie korporacyjnym, przyjęto wzrost przeciętego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej będącego podstawą tworzenia odpisu na ZFŚS na poziomie 20,2% w 2015 r., 5,4% w 2016 r., 6,1% w 2017 r.,
 • 6,2% w 2018 r., 6,0% w 2019 r., 5,7% w 2020 r., 5,5% w 2021 r., 5,3% w 2022 r., 5,1% w 2023 r., 4,9% w 2024 r., 4,7% w 2025 r. oraz 4,5% w pozostałym okresie prognozy,
 • umieralność i prawdopodobieństwa dożycia przyjęto zgodnie z Tablicami Trwania Życia 2014 publikowanymi przez GUS, przyjęto że populacja zatrudnionych w Grupie odpowiada średniej dla Polski pod względem umieralności,
 • nie obliczono oddzielnie rezerwy na odprawy rentowe; w zamian nie uwzględniono osób, które przeszły na rentę przy obliczaniu prawdopodobieństw odejść pracowników,
 • przyjęto normalny tryb przechodzenia na emeryturę według szczegółowych zasad zawartych w ustawie emerytalnej, z wyjątkiem tych zatrudnionych, którzy wg informacji dostarczonych przez Grupę spełnią warunki wymagane do skorzystania z prawa do przejścia na wcześniejszą emeryturę,
 • długookresowa roczna stopa wzrostu wynagrodzeń na poziomie 2,038% w 2016 r., 2,418% w 2017 r. i 2,5% w następnych latach (na 31 grudnia 2014 r. na poziomie 1,0% w 2015 r., 2,038% w 2016 r., 2,418% w 2017 r. i 2,5% w następnych latach),
 • stopę dyskontową do dyskontowania przyszłych wypłat świadczeń przyjęto w wysokości 2,8% (na  31 grudnia 2014 r. 2,5%),
 • wartość ekwiwalentu energetycznego wypłaconego w 2015 r. przyjęto na poziomie 1 406,53 zł (na 31 grudnia 2014 r. 1 382,57 zł),
 • wzrost wartości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego w ramach ulgowej odpłatności za energię elektryczną określono w roku 2016 na poziomie -3,2%, w roku 2017 na poziomie -1,5%, w roku 2018 wzrost o 1,7%, w roku 2019 wzrost o 4,1%, w latach 2020 do 2021 na poziomie 4,2%, w roku 2022 wzrost o 4,3%, w roku 2023 wzrost o 4,4%, w roku 2025 wzrost o 4,5%, w latach 2025-2026 wzrost o 4,6% w kolejnych latach na poziomie 2,5% (na 31 grudnia 2014 r. wzrost w roku 2015 na poziomie 1,6%, w roku 2016 wzrost o 4,0%, w roku 2017 wzrost o 4,9%, w roku 2018 wzrost o 5,9%, w latach 2019 do 2026 na poziomie 3,9%, w kolejnych latach na poziomie 2,5%).

Ponadto Grupa rozpoznaje rezerwę na deputaty węglowe.

Do ustalenia wielkości rezerw na świadczenia pracownicze zastosowano metodę prognozowanych uprawnień jednostkowych (Projected Unit Credit Method), tą samą metodę zastosowano przy analizie wrażliwości dla programów określonych świadczeń.

2015     
Zmiany w okresie 12 miesięcy do 31.12.2015Odprawy emerytalne i rentowePrawo do ulgowej odpłatności za nabycie energii po przejściu na emeryturęOdpis na ZFŚŚ dla emerytowanych pracownikówDeputaty węgloweRazem
Stan na 01.01.2015 109 547 226 822 49 205 - 385 574
Zobowiązania przejęte w ramach połączenia jednostek gospodarczych 28 597 - 300 106 739 135 636
Koszty ujęte w zyskach lub stratach, w tym: 7 133 8 663 1 158 915 17 869
koszty bieżącego zatrudnienia 6 808 5 553 1 521 127 14 009
koszty przeszłego zatrudnienia (2 085) (2 109) (1 502) - (5 696)
koszty odsetek 2 410 5 219 1 139 788 9 556
Koszty ujęte w innych składnikach całkowitego dochodu, w tym: 8 208 (17 531) 5 968 4 389 1 034
zyski/straty aktuarialne netto na skutek zmian założen finansowych (2 872) (38 640) 688 4 509 (36 315)
zyski/straty aktuarialne netto na skutek zmian założen demograficznych 919 6 224 1 643 (85) 8 701
zyski/straty aktuarialne netto na skutek korekt założonych ex-post 10 161 14 885 3 637 (35) 28 648
Zmniejszone zobowiązania z tytulu wypłat świadczeń (wartość ujemna) (4 238) (7 003) (1 207) (116) (12 564)
Inne zmniejszenia (6 712) (2 897) (851) - (10 460)
Razem zmiany 32 988 (18 768) 5 368 111 927 131 515
Stan na 31.12.2015 142 535 208 054 54 573 111 927 517 089

2014    
Zmiany w okresie 12 miesięcy do 31.12.2014Odprawy emerytalne i rentowePrawo do ulgowej odpłatności za nabycie energii po przejściu na emeryturęOdpis na ZFŚŚ dla emerytowanych pracownikówRazem
Stan na 01.01.2014 81 342 182 947 30 826 295 115
Zobowiązania przejęte w ramach połączenia jednostek gospodarczych 4 847 - 1 351 6 198
Koszty ujęte w zyskach lub stratach, w tym: (477) 4 376 5 206 9 105
koszty bieżącego zatrudnienia 3 603 3 259 898 7 760
koszty przeszłego zatrudnienia (7 010) (5 967) 2 944 (10 033)
koszty odsetek 2 930 7 084 1 364 11 378
Koszty ujęte w innych składnikach całkowitego dochodu, w tym: 33 571 48 569 13 216 95 356
zyski/straty aktuarialne netto na skutek zmian założen finansowych 19 140 38 255 10 062 67 457
zyski/straty aktuarialne netto na skutek zmian założen demograficznych 227 1 408 333 1 968
zyski/straty aktuarialne netto na skutek korekt założonych ex-post 14 204 8 906 2 821 25 931
Zmniejszone zobowiązania z tytulu wypłat świadczeń (wartość ujemna) (8 275) (8 367) (1 165) (17 807)
Inne zmniejszenia (1 461) (703) (229) (2 393)
Razem zmiany 28 205 43 875 18 379 90 459
Stan na 31.12.2014 109 547 226 822 49 205 385 574

Analiza wrażliwości dla programów określonych świadczeń

Poniżej analiza wrażliwości dla obszarów: obrót, dystrybucja, wytwarzanie oraz pozostała działalność:

Programy określonych swiadczeń:Wpływ zmiany założenia aktuarialnego na wysokość zobowiązania z tytułu programów określonych świadczeń
 + 1 pp- 1 pp
Stopa dyskonta (49 273) 62 310
Stopa przewidywanego wzrostu wynagrodzeń 23 627 (19 493)
Średni wzrost wartości ekwiwalentu pieniężnego dla ulgowej odpłatności za energię elektryczną 34 949 (27 917)

Poniżej analiza wrażliwości dla obszaru wydobycia:

Programy określonych swiadczeń:Wpływ zmiany założenia aktuarialnego na wysokość zobowiązania z tytułu programów określonych świadczeń
 + 1 pp- 1 pp
Stopa dyskonta (17 984) 22 897
Stopa przewidywanego wzrostu wynagrodzeń 2 314 (1 799)
Wzrost podstawy dla deputatów węglowych 21 058 (15 665)

Zapadalność zobowiązania z tytułu programów określonych świadczeń

Poniżej zapadalność zobowiązania z tytułu programów określonych świadczeń dla obszarów: obrót, dystrybucja, wytwarzanie oraz pozostała działaność:

Średni ważony okres obowiązywania zobowiązania z tytułu programów określonych świadczeń (w latach)31.12.201531.12.2014
Odprawy emerytalne i rentowe 16,0 16,5
Prawo do ulgowej odpłatności za nabycie energii po przejściu na emeryturę 16,0 16,3
Odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników 17,4 17,5

Poniżej zapadalność zobowiązania z tytułu programów określonych świadczeń dla obszaru wydobycia:

Średni ważony okres obowiązywania zobowiązania z tytułu programów określonych świadczeń (w latach)31.12.2015
Odprawy emerytalne i rentowe 10,0
Deputaty węglowe 18,0

Inne długoterminowe świadczenia pracownicze – nagrody jubileuszowe

 31.12.201531.12.2014
Wartość na początek okresu 275 114 235 199
Zobowiązania przejęte w ramach połączenia jednostek gospodarczych 82 438 15 299
Zmiany w okresie 12 miesięcy do końca okresu sprawozdawczego    
Koszty ujęte w zysku/stracie bieżącego okresu, w tym: 46 606 54 096
- koszty bieżącego zatrudnienia 20 412 12 804
- koszty przeszłego zatrudnienia (3 849) (14 517)
- (zyski)/straty aktuarialne netto powstałe na skutek korekty założeń ex-post 26 794 11 439
- (zyski)/straty aktuarialne netto powstałe na skutek zmian założeń demograficznych 904 280
- (zyski)/straty aktuarialne netto powstałe na skutek zmian założeń finansowych (4 120) 35 462
- koszty odsetek 6 465 8 628
Zmniejszenie zobowiązania z tytułu wypłaconych świadczeń (16 540) (25 839)
Inne zmiany (15 780) (3 641)
Razem zmiany 96 724 39 915
Wartość na koniec okresu 371 838 275 114

Rezerwa na Program Dobrowolnych Odejść

ENEA S.A.

10 grudnia 2014 r. Zarząd ENEA S.A. podjął uchwałę o uruchomieniu Programu Dobrowolnych Odejść (Program). Do Programu mogli przystąpić Pracownicy:

 • zatrudnieni na podstawie umowy o pracę bez względu, na rodzaj umowy i charakter wykonywanej pracy;
 • nie byli w okresie wypowiedzenia oraz nie zawarli porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę poza Programem z datą obowiązywania umowy w przyszłości;
 • nie byli zatrudnieni na podstawie jakiejkolwiek umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w innej spółce Grupy Kapitałowej ENEA oraz
 • należeli do jednej z poniższych grup:

Pracownicy, którzy:

 • Grupa I – Pracownicy, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny do 31 grudnia 2014 r. i nie rozwiązali umowy o pracę z tytułu przejścia na emeryturę lub nabędą uprawnienia emerytalne z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego do 31 grudnia 2015 r.;
 • Grupa II - Pracownicy, którym do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego brakowało do 3 lat włącznie, licząc po dniu 31 grudnia 2015 r.;
 • Grupa III Pracownicy, którzy nabędą uprawnienia emerytalne po 31 grudnia 2018 r.

Program obowiązywał od 15 grudnia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

ENEA Centrum Sp. z o.o.

Uchwałą Nr 187 z 22 grudnia 2015 r. Zarząd ENEA Centrum Sp. z o.o. podjął decyzję o uruchomieniu kolejnego Programu Dobrowolnych Odejść w Spółce z okresem obowiązywania od dnia 28 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. w transzach kwartalnych, których uruchamianie jest możliwe na podstawie stosownych uchwał Zarządu ENEA Centrum Sp. z o.o. Pierwsza transza Programu obowiązuje od dnia 15 lutego 2016 r. do dnia 29 lutego 2016 r. Decyzję dla pierwszej transzy Programu, Pracodawca podejmuje w okresie od dnia 1 marca 2016 r. do dnia 31 marca 2016r.