Jesteś tutaj

46. Kontrakty długoterminowe na sprzedaż mocy i energii elektrycznej (KDT)

Ze względu na fakt uznania przez Komisję Europejską, że kontrakty długoterminowe sprzedaży mocy i energii elektrycznej (KDT) są niedozwoloną pomocą publiczną, Polski Parlament przyjął ustawę zmierzającą do likwidacji wyżej wymienionych kontraktów. Zgodnie z zapisami Ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej z dnia 29 czerwca 2007 r. („Ustawa o rozwiązaniu KDT”) Spółka od 1 kwietnia 2008 roku uprawniona była do otrzymywania rekompensaty z tytułu kosztów osieroconych wynikających z przedterminowego rozwiązania kontraktów długoterminowych.

Rok 2014 był ostatnim rokiem pozostawania ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. w programie rekompensat kosztów osieroconych związanym z przedterminowym rozwiązaniem kontraktów długoterminowych na sprzedaż mocy i energii elektrycznej.

27 sierpnia 2015 r. Prezes URE wydał decyzję, w której ustalił dla Spółki wysokość korekty końcowej kosztów osieroconych w wysokości (+) 315 524 tys. zł, na podstawie której Zarządca Rozliczeń S.A. został zobowiązany do wypłaty na rzecz Spółki do dnia 31 grudnia 2015 r. kwoty z decyzji. 30 grudnia 2015 r. Spółka otrzymała od ZR kwotę korekty końcowej zgodnie z decyzją. Decyzja powyższa, zamknęła kwotę łącznej pomocy publicznej na nominalnym poziomie 551 619 tys. zł . ENEA Wytwarzanie nie odwołała się od decyzji w zakresie korekty końcowej i zdecydowała o wycofaniu sporów w zakresie korekt rocznych.

Do końca 2014 r. rozpoznano przychody z tytułu rekompensat w wysokości 258 472 tys. zł. Dodatkowo w 2015 r. rozpoznano przychody z tytułu należnej Spółce rekompensaty w wysokości 293 147 tys. zł. Powyższe kwoty odzwierciedlają pełną wartość należnej Spółce rekompensaty.