Jesteś tutaj

Dystrybucja

Kluczowe parametry dot. segmentu Dystrybucji

Wyszczególnienie20142015ZmianaZmiana %
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (WN, SN, NN)        
SAIDI przerwy planowane 106,09 110,19 4,10 3,9%
SAIDI przerwy nieplanowane z katastrofalnymi 223,49 410,05 186,56 83,5%
SAIFI przerwy planowane 0,47 0,51 0,04 8,5%
SAIFI przerwy nieplanowane z katastrofalnymi 3,21 5,43 2,22 69,2%
Zgodnie z założeniami metodologii przyjętej przez Prezesa URE na potrzeby taryfy jakościowej (WN, SN)        
SAIDI przerwy planowane 84,07 92,19 8,12 9,7%
SAIDI przerwy nieplanowane z katastrofalnymi 194,87 341,97 147,10 75,5%
SAIFI przerwy planowane 0,38 0,43 0,05 13,2%
SAIFI przerwy nieplanowane z katastrofalnymi 2,99 5,07 2,08 69,6%
WRA [tys. zł] 6 635 665 6 910 924 275 259 4,1%
Wskaźnik strat sieciowych 7,2 6,9 -0,3 -4,2%
Długość linii [tys. km] 114,6 115,6 1,0 0,9%
Liczba stacji elektroenergetycznych [tys. szt.] 36,8 37,2 0,4 1,1%
Liczba przyłączy [tys. szt.] 837,2 850,3 13,1 1,6%
Długość przyłączy [tys. km] 18,9 19,2 0,3 1,6%

W 2015 r. nastąpiło pogorszenie wskaźników SAIDI i SAIFI dla przerw nieplanowanych w stosunku do analogicznego okresu ub.r. Wzrost wskaźników spowodowany jest zjawiskami pogodowymi o charakterze katastrofalnym, które zaznaczają się wyraźniej w roku 2015, niż w poprzednim okresie. Znaczący wpływ na liczbę odbiorców pozbawionych energii miały kolejno w styczniu - orkan Felix, w marcu - orkan Niklas, a następnie w lipcu, sierpniu i wrześniu - bardzo intensywne burze o szerokim zasięgu oddziaływania.

Realizując zadania operatora systemu dystrybucyjnego:

 • utrzymujemy, modernizujemy i rozwijamy sieć dystrybucyjną, dzięki czemu dostarczamy naszym Klientom energię o lepszych parametrach jakościowych
 • zapewniamy wszystkim odbiorcom świadczenie usług dystrybucji energii na zasadzie równoprawnego traktowania
 • wprowadzamy rozwiązania zwiększające dostęp Klienta do zdalnej informacji o przyłączeniach do sieci elektroenergetycznej oraz dążymy do skrócenia czasu realizacji przyłączeń
 • rozwijamy narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie siecią
 • zwiększamy stopień automatyzacji sieci, rozszerzamy zakres prac w technologii pod napięciem, dążąc do zmniejszenia długości i częstotliwości przerw w dostawach energii dla Klientów

 

Sprzedaż usług dystrybucji w latach 2013-2015 [GWh]

Przychód Regulowany w latach 2015-2016

Udział % poszczególnych składników w przychodzie regulowanym w 2015 r.

Udział % poszczególnych składników w przychodzie regulowanym w 2016 r.

 • WRA dla roku taryfowego 2014 (wg stanu na początek danego roku taryfowego) wynosiła 6.635.665 tys. zł, WACC - 7,283%
 • WRA dla roku taryfowego 2015 (wg stanu na początek danego roku taryfowego) wynosiła 6.910.924 tys. zł, WACC - 7,197%
 • WRA dla roku taryfowego 2016 (łącznie WRA i WRA AMI, wg stanu na początek danego roku taryfowego) wynosi 7.252.486 tys. zł, WACC - 5,675%
 • Koszty zakupu usług przesyłowych zawierają również opłaty przenoszone (przejściową, jakościową i od 2016 r. opłatą OZE), które stanowią odpowiednio dla roku 2014: 11,9% całości przychodu regulowanego, dla roku 2015: 13,6%, a dla roku 2016: 15,86%
 • W pozycji koszty operacyjne uwzględniono wielkość kosztów operacyjnych modelowych oraz elementów poza modelem takich jak:
  • koszty służebności przesyłu
  • koszty zajęcia pasa drogowego
  • opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
  • opłaty za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej
  • koszty likwidacji majątku trwałego
  • opłaty koncesyjne
  • koszty wprowadzenia i pobierania opłaty OZE

 

Od stycznia 2016 r. nastąpiła zmiana modelu regulacji dla Enea Operator i innych OSD. Różnice pomiędzy kluczowymi elementami obecnego i nowego modelu regulacji przedstawia poniższa tabela:

Element regulacjiOkres regulacji
 2011-20152016
Koszty operacyjne modelowe
 • Bazowe koszty operacyjne do obliczeń z lat 2008-2010 
 • Wskaźniki poprawy efektywności i wzrostu skali działania:
  PEKS 1) = 12,5%
  PEKI 2) = 3,32%
  WSD 3) = 5,8% 
 • Indeksacja inflacją wykonaną w roku t-2
 • Bazowe koszty operacyjne do obliczeń z lat 2008-2014 
 • Wskaźniki poprawy efektywności i wzrostu skali działania:
  PEKS 1) = 10%
  PEKI 2) = 0%
  WSD 3) = 2,5% 
 • Indeksacja inflacją planowaną na rok t
Modelowy wolumen różnicy bilansowej
 • Bazowe wolumeny strat jako średnia z lat 2008-2010 
 • Wskaźniki poprawy efektywności:
  PERB(WN)S 4) = 1,0%
  PERB(SN+nN)S 5) = 4,4%
  PERBI 6) = 6,11%
 • Bazowe wolumeny strat jako wielkości minimalne z lat 2008-2014, określane indywidualnie dla WN oraz SN+nN 
 • Wskaźniki poprawy efektywności:
  PERB(WN)S 4) = 1,0%
  PERB(SN+nN)S 5) = 5,0%
  PERBI 6) = 1,95%
WACC Parametry do wyznaczenia WACC 7) dla 2015 r.: Parametry do wyznaczenia WACC 7) dla 2016 r.:
  Premia za ryzyko dla kapitału obcego 1,00% Premia za ryzyko dla kapitału obcego 1,00%
  Asset beta 0,400 Asset beta 0,400
  Premia za ryzyko dla kapitału własnego 4,60% Premia za ryzyko dla kapitału własnego 4,20%
  Kapitał obcy 50,00% Kapitał obcy 50,00%
    Aktualizacja formuły na kalkulację Equity beta
Formuła wyliczenia zwrotu z kapitału
 • WRA 8) * WACC 7)
 • WRA 8) * WACC 7) * Q * WR  
  Qt - współczynnik realizacji regulacji jakościowej; 0,85 ≤ Q ≤ 1 przy wpływie Q na Przychód regulowany max (2% PRt-1; 15% ZzK)
  WRt - wskaźnik regulacyjny; 0,9 ≤ WR ≤ 1,1  
Regulacja jakościowa
 • Brak elementów regulacji jakościowej
 • Regulacja jakościowa wpływająca na zwrot z kapitału przez współczynnik Q 
 • Elementy regulacji jakościowej oparte na badaniu wskaźników niezawodności zasilania SAIDI, SAIFI, czasu realizacji przyłączenia CRP 
 • Monitorowanie wskaźników związanych z udostępnianiem danych pomiarowych

1) Wskaźnik Poprawa efektywności - koszty sektorowe
2) Wskaźnik Poprawa efektywności - koszty indywidualne
3) Wskaźnik wzrost skali działania
4) Wskaźnik Poprawa efektywności różnicy bilansowej dla wysokiego napięcia - sektorowy
5) Wskaźnik Poprawa efektywności różnicy bilansowej dla średniego i niskiego napięcia - sektorowy
6) Wskaźnik Poprawa efektywności różnicy bilansowej – indywidualny
7) Średni ważony koszt kapitału (ang. weighted average cost of capital)
8) Wartość regulacyjna aktywów