Jesteś tutaj

24. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

 31.12.201531.12.2014
Portfel inwestycyjny 215 488 391 901
Pozostałe aktywa finansowe 6 523 449
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 222 011 392 350

Na 31 grudnia 2015 r. w ramach portfela instrumentów zarządzanego przez wyspecjalizowaną instytucję o wartości 216 826 tys. zł są aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - bony i obligacje Skarbu Państwa o wartości 215 488 tys. zł (na 31 grudnia 2014 r. wartość księgowa portfela wynosiła 607 218 tys. zł, w tym aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - bony i obligacje Skarbu Państwa o wartości 391 901 tys.). Ponadto w aktywach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy Grupa wykazuje wycenę kontraktów terminowych na zakup uprawnień do emisji CO2 - 6 523 tys. zł (na 31 grudnia 2014 r. wartość 449 tys. zł).