Jesteś tutaj

Komitety Rady Nadzorczej

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej, w ramach Rady funkcjonują następujące komitety stałe:

 • Komitet ds. Audytu
 • Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń

W skład komitetu wchodzi co najmniej trzech członków powoływanych przez Radę spośród jej członków na okres odpowiadający długości kadencji Rady. Członkowie komitetu wybierają ze swojego grona przewodniczącego komitetu. Przewodniczący komitetu kieruje pracami komitetu, sprawuje nadzór nad pracą komitetu, w szczególności nad organizacją i przebiegiem posiedzeń komitetu.

Skład osobowy Komitetów

Na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania, tj. na 21 marca 2016 r. Komitet ds. Audytu oraz Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń funkcjonują w następującym składzie:

Komitet ds. Audytu
Imię i nazwisko Funkcja
Małgorzata Niezgoda Przewodnicząca
Sławomir Brzeziński Członek
Wojciech Klimowicz Członek
Piotr Kossak 1) Członek
Roman Stryjski Członek
       
Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń
Imię i nazwisko Funkcja
Rafał Szymański Przewodniczący
Rafał Bargiel Członek
Piotr Kossak 1) Członek
Tadeusz Mikłosz Członek
Piotr Mirkowski Członek
 

1) Piotr Kossak spełnia kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej

Opis działania Komitetu ds. Audytu

Szczegółowy opis kompetencji Komitetu Audytu zawiera Ustawa z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym, oraz Regulamin Rady Nadzorczej Enea SA.

Zadaniem Komitetu ds. Audytu jest doradzanie Radzie w zakresie wewnętrznej polityki i procedur budżetowych przyjętych przez Spółkę oraz ich kontrola i doradztwo w zakresie kontaktów Spółki z biegłym rewidentem.

Do szczególnych aspektów działania Komitetu Audytu należy zaliczyć m.in.:

 • monitorowanie rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę, w szczególności w drodze przeglądu stosowności i konsekwencji stosowania metod rachunkowości przyjętych przez Spółkę i jej Grupę (w tym kryteriów konsolidacji sprawozdań finansowych Spółek w Grupie)
 • monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej
 • monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem
 • monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej i przedstawianie Radzie rekomendacji dotyczących wyboru, powołania, ponownego powołania i odwołania rewidenta zewnętrznego przez organ do tego uprawniony oraz dotyczących zasad i warunków jego zatrudnienia
 • opiniowanie i przedkładanie Radzie do zatwierdzenia rocznego planu audytu wewnętrznego
 • opiniowanie i przedkładanie Radzie do zatwierdzenia rocznego budżetu komórki audytu wewnętrznego
 • przegląd, przynajmniej raz w roku, systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, pod kątem zapewnienia, że główne ryzyka (w tym związane z przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa i regulacji) są prawidłowo identyfikowane, zarządzane i ujawniane
 • prowadzenie przeglądu skuteczności procesu kontroli zewnętrznej i monitorowanie reakcji Zarządu Spółki na zalecenia przedstawione przez zewnętrznych rewidentów w piśmie do Zarządu

Opis działania Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń

W skład Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń, powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny w rozumieniu Zalecenia KE, przy czym w przypadku powołania do Rady więcej niż jednej osoby spełniającej wskazane powyżej kryteria niezależności, w skład tego komitetu powinna wchodzić największa możliwa liczba członków niezależnych.

Zadaniem Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń jest wspomaganie osiągania celów strategicznych Spółki poprzez przedstawianie Radzie opinii i wniosków dotyczących struktury zatrudnienia oraz wynagradzania kadry Spółki, w tym w szczególności kadry kierowniczej. Opis zadań Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń został określony w Regulaminie Rady Nadzorczej Enea SA.

Do szczególnych aspektów działania Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń należy zaliczyć:

 • analizowanie polityki Zarządu dotyczącej nominacji, wyboru i powoływania kadry kierowniczej wysokiego szczebla
 • przedstawianie Radzie propozycji dotyczących wynagrodzenia oraz form zatrudnienia członków Zarządu z uwzględnieniem ich dotychczasowych osiągnięć
 • przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii dotyczących uzasadnienia przyznania wynagrodzenia uzależnionego od wyników a także bodźców motywacyjnych w kontekście oceny stopnia realizacji określonych zadań i celów Spółki oraz propozycji we wskazanym powyżej zakresie
 • analizowanie polityki Zarządu dotyczącej nominacji, wyboru i powoływania kadry kierowniczej wysokiego szczebla
 • przedstawianie Radzie propozycji dotyczących wynagrodzenia oraz form zatrudnienia członków Zarządu z uwzględnieniem ich dotychczasowych osiągnięć
 • przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii dotyczących uzasadnienia przyznania wynagrodzenia uzależnionego od wyników a także bodźców motywacyjnych w kontekście oceny stopnia realizacji określonych zadań i celów Spółki oraz propozycji we wskazanym powyżej zakresie

Komitet ds. Audytu

Komitet ds. Audytu odbył 3 posiedzenia i podjął 7 Uchwał, które dotyczyły, m.in.:

 • pozytywnej oceny metod badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2014 r.
 • przyjęcia i przekazania Radzie Nadzorczej Enea SA raportu z przeprowadzonego audytu oceny systemu kontroli wewnętrznej w Grupie Enea
 • przyjęcia i przedłożenia Radzie Nadzorczej Enea SA Sprawozdania Komitetu ds. Audytu Rady Nadzorczej Enea SA z działalności w 2014 r.
 • przyjęcia i przedłożenia Radzie Nadzorczej Enea SA Sprawozdania Komitetu ds. Audytu Rady Nadzorczej Enea SA z działalności w I półroczu 2015 r.
 • pozytywnego zaopiniowania Rocznego Planu Audytu na 2016 r. dla Grupy Enea oraz Budżetu Pionu Zarządczego Audytu na 2015 r.

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń odbył 5 posiedzeń i podjął 31 Uchwał. Przedmiotem posiedzeń Komitetu było m.in. wypracowanie rekomendacji dla Rady Nadzorczej dotyczących:

 • zatwierdzenia Wskaźników KPI Członków Zarządu Enea SA na rok 2015 oraz 2016 i zawarcia z Członkami Zarządu Enea SA aneksów do Umów o świadczenie usług – kontrakty menedżerskie
 • potwierdzenia realizacji Wskaźników KPI Członków Zarządu Enea SA za rok obrotowy 2014
 • udzielenia zgody Członkom Zarządu Enea SA na zajmowanie stanowiska Członka Rady Nadzorczej w Spółkach Grupy Enea