Jesteś tutaj

21. Zapasy

 31.12.201531.12.2014
Materiały 313 641 306 242
Półprodukty i produkty w toku 336 744
Produkty gotowe 136 248 202
Świadectwa pochodzenia energii 195 885 205 881
Towary 11 582 10 999
Wartość brutto zapasów 657 692 524 068
Odpis aktualizujący wartość zapasów (8 183) (15 905)
Wartość netto zapasów 649 509 508 163

Koszty zapasów ujęte w kosztach bieżącego roku wyniosły 1 804 598 tys. zł i zostały ujęte w następujących pozycjach: 1 597 024 tys. zł w „Zużyciu materiałów i surowców oraz wartości sprzedanych towarów”, 81 568 tys. zł w „Kosztach świadczeń pracowniczych”, 61 484 tys. zł w „Amortyzacji”, 58 923 tys. zł w „Innych usługach obcych” oraz 5 599 tys. zł w „Podatkach i opłatach”. Koszty zapasów ujęte w kosztach 2014 r. wyniosły 1 817 431 tys. zł.

Na zapasach nie ustanowiono zabezpieczeń.