Jesteś tutaj

48. Przyszłe zobowiązania wynikające z kontraktów zawartych na koniec okresu sprawozdawczego

Umowne zobowiązania związane z nabyciem rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych zaciągnięte na koniec okresu sprawozdawczego, lecz jeszcze nie ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej wynoszą:

 31.12.201531.12.2014
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych 2 402 418 3 660 776
Nabycie wartości niematerialnych 12 301 14 168
  2 414 719 3 674 944