Jesteś tutaj

29. Instrumenty finansowe

29.1. Zasady zarządzania ryzykiem finansowym

Działalność Grupy Kapitałowej podlega następującym kategoriom ryzyka związanego z instrumentami finansowymi:

 • ryzyko kredytowe,
 • ryzyko płynności finansowej,
 • ryzyko towarowe,
 • ryzyko walutowe,
 • ryzyko stóp procentowych.

Niniejsza nota zawiera informacje o ekspozycji Grupy na każdy rodzaj ryzyka wskazanego powyżej a także opisuje cele i politykę związane z zarządzaniem ryzykiem oraz kapitałami.

Odpowiedzialność za wyznaczenie ram i zasad zarządzania ryzykiem ponosi Zarząd Jednostki Dominującej.

Zarzadzanie ryzykiem finansowym w Grupie oparte jest na sformalizowanym, zintegrowanym systemie zarządzania ryzykiem opisanym w ramach dedykowanych polityk, procedur i metodyk zarządzania ryzykiem.

Zarządzanie ryzykiem zaprojektowane jest jako proces ciągły. Grupa poddaje ryzyka ciągłej analizie z punktu widzenia oddziaływania środowiska zewnętrznego oraz zmian w swoich strukturach i działalności. Na tej podstawie podejmuje działania zmierzające do ograniczenia ryzyka lub jego transferu poza Grupę Kapitałową.

29.2. Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe jest to ryzyko poniesienia przez Grupę strat finansowych na skutek niewypełnienia przez klienta lub kontrahenta będącego stroną instrumentu finansowego swoich kontraktowych zobowiązań.

Ryzyko kredytowe wiąże się głównie ze ściągalnością należności. Główne czynniki mające wpływ na występowanie ryzyka kredytowego w przypadku Grupy to:

 • duża liczba drobnych odbiorców wpływająca na wzrost kosztów kontrolowania spływu należności;
 • konieczność dostarczania energii elektrycznej jednostkom budżetowym będącym w trudnej sytuacji finansowej;
 • wymogi prawne regulujące zasady wstrzymywania dostaw energii elektrycznej na skutek braku płatności.

Zarząd stosuje politykę zarządzania ryzykiem kredytowym, zgodnie z którą na bieżąco monitorowana jest ekspozycja na ryzyko kredytowe oraz podejmowane działania służące jego minimalizacji. Głównym narzędziem zarządzania ryzykiem kredytowym jest analiza wiarygodności kredytowej najistotniejszych kontrahentów ENEA, na podstawie której warunki umowy z kontrahentem podlegają stosownej strukturyzacji (warunki płatności, ewentualne zabezpieczenie umowy itp.).

Poniższa tabela przedstawia strukturę pozycji bilansowych obrazujących ekspozycję Grupy na ryzyko kredytowe:

 Wartość bilansowaWartość bilansowa
 31.12.201531.12.2014
Krótkoterminowe i długoterminowe aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 479 189 789
Krótkoterminowe i długoterminowe aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 222 011 392 350
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 1 423 461 1 311 179
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 822 094 687 316
Środki zgromadzone w ramach Funduszu Likwidacji Kopalń   90 872   -
Ryzyko kredytowe 3 558 917 2 580 634

W Grupie Kapitałowej ryzyko kredytowe w odniesieniu do należności różni się dla poszczególnych segmentów rynku, w których Grupa operuje:

 • sprzedaż energii elektrycznej i usług dystrybucji klientom indywidualnym – w segmencie tym występuje spora ilość należności przeterminowanych. Chociaż nie stanowią one znaczącego zagrożenia dla finansów Grupy, podjęto działania zmierzające do ich umniejszenia. Sukcesywnie prowadzone są działania zmierzające do usprawnienia procesu windykacji polegające między innymi na wypracowaniu nowych i aktualizacji dotychczas funkcjonujących instrukcji i zasad dotyczących windykacji, a także na nawiązywaniu współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami. Windykacja należności rozpoczyna się po 20-25 dniu po terminie płatności. Wprowadzenie jednolitych zasad windykacji, w tym windykacji miękkiej, pozwala uzyskać krótszy czas zwrotu gotówki oraz uniknąć długotrwałej i często nieskutecznej windykacji twardej, to jest egzekucji sądowej i komorniczej. Do postępowania sądowego i egzekucyjnego są przekazywane sprawy o wartości powyżej limitu opłacalności windykacji;
 • sprzedaż energii elektrycznej i usług dystrybucji klientom biznesowym, kluczowym i strategicznym – kwoty należności przeterminowanych w tym segmencie są większe niż w przypadku indywidualnych odbiorców. Z uwagi na powyższe oraz ze względu na zdecydowanie mniejszą liczbę klientów w tych segmentach Zasady windykacji opierają się w głównej mierze na windykacji miękkiej. Czynności z zakresu windykacji miękkiej podejmowane są nie później niż po upływie 6 dni roboczych po terminie płatności i co do zasady nie trwają dłużej niż 30 dni roboczych po terminie płatności,
 • pozostałe należności – w porównaniu z dwoma wcześniejszymi segmentami kwoty należności przeterminowanych są nieistotne.

Kluczową rolę w procesie odzyskiwania należności odgrywają pracownicy Departamentu Windykacji. Są to osoby monitorujące proces odzyskiwania długu, które w drodze kontaktu z klientem starają się odzyskać należność, której termin zapłaty już minął. ENEA współpracuje także, w zakresie działań windykacyjnych z wyspecjalizowanymi podmiotami zewnętrznymi, wspierającymi Grupę w działaniach z obszaru tzw. windykacji twardej.

Grupa monitoruje na bieżąco wysokość przeterminowanych należności, dokonuje odpisów aktualizujących, w uzasadnionych przypadkach występuje z roszczeniami prawnymi.

29.3 Ryzyko utraty płynności finansowej

Ryzyko utraty płynności finansowej rozumiane jest jako ryzyko wystąpienia braku możliwości spłaty przez Grupę jej zobowiązań finansowych w dacie ich wymagalności.

Celem działań prowadzonych przez Grupę w zakresie zarządzania ryzykiem płynności jest ograniczenie do akceptowalnego poziomu prawdopodobieństwa utraty lub ograniczenia zdolności do regulowania zobowiązań. Realizacja działań z zakresu przyjętej polityki zarządzania płynnością i ryzykiem płynności zakłada zapewnienie zdolności do skutecznego reagowania na tzw. kryzysy płynności, tj. okresy znacznego zapotrzebowania na środki płynne.

W ramach przyjętej polityki zakłada się zapewnienie dostępności środków pieniężnych na poziomie pozwalającym na regulowanie zobowiązań w toku bieżącej działalności. Realizowane działania umożliwiają jednocześnie niezakłóconą kontynuację działalności w sytuacjach kryzysu płynności przez okres niezbędny do uruchomienia awaryjnego planu finansowania, którego celem jest zapewnienie uzupełnienia powstałych niedoborów.

W zakresie zarządzania płynnością Grupa koncentruje się na szczegółowej analizie kształtowania się przepływów pieniężnych rotacji należności, monitoringu rachunków bankowych . Powstałe nadwyżki finansowe Grupa lokuje w aktywa obrotowe w postaci lokat terminowych. Nadwyżki o charakterze długoterminowym przekazywane są do Portfela inwestycyjnego zarządzanego przez zewnętrzne podmioty z obszaru Asset Management. Efektywność inwestycji podlega stałemu monitorowaniu. W celu ograniczenia ryzyka płynności i zapewnienia stabilności źródeł finansowania Grupa dywersyfikuje źródła finansowania zewnętrznego oraz kierunki inwestowania nadwyżek środków pieniężnych.

ENEA S.A. koncentruje działania pomiędzy spółkami Grupy w zakresie zarządzania płynnością. W tym celu w Spółkach Podatkowej Grupy Kapitałowej ENEA wykorzystywany jest cash pooling, a także intensyfikuje realizację programów emisji obligacji wewnątrzgrupowych, dzięki czemu wzrasta efektywność wykorzystania środków pieniężnych w ramach Grupy Kapitałowej.

Stałe zarządzanie ryzykiem w wymienionych obszarach oraz pozycja rynkowa i finansowa Grupy pozwala na stwierdzenie, że ryzyko utraty płynności finansowej utrzymuje się na poziomie minimalnym.

Grupa zarządza ryzykiem płynności również poprzez utrzymywanie otwartych i niewykorzystanych linii kredytowych, których aktualna wysokość kształtuje się na poziomie 750 000 tys. zł.

Poniższa tabela przedstawia wymagalność aktywów i zapadalność zobowiązań finansowych Grupy:

 31.12.2015         
 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązaniaZobowiązania z tytułu leasingu finansowegoKredyty bankowe i obligacjePożyczkiŚrodki pieniężne i ich ekwiwalenty  Środki zgromadzone w ramach Funduszu Likwidacji Kopalń  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałeAktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowyInstrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalnościRazem
Wartość bilansowa 1 042 611 2 017 5 931 743 45 016 (1 822 094) (90 872) (1 423 461) (222 011) (479) 3 462 470
Niezdyskontowane umowne przepływy pieniężne (1 042 611) (2 020) (6 857 401) (48 806) 1 822 164 90 872 1 423 983 222 011 479 (4 391 329)
do 6 m-cy (1 020 192) (569) (79 152) (6 182) 1 822 099 - 1 325 738 215 562 - 2 257 304
6-12 m-cy (5 266) (442) (78 969) (5 632) - - 88 032 6 449 479 4 651
1-2 lat (4 209) (666) (265 000) (11 273) 65 - 6 955 - - (274 128)
2-5 lat (5 628) (343) (3 567 878) (18 840) - - 2 542 - - (3 590 147)
Powyżej 5 lat (7 316) - (2 866 402) (6 879) - 90 872 716 - - (2 789 009)

31.12.2014
 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązaniaZobowiązania z tytułu leasingu finansowegoKredyty bankowe i obligacjePożyczkiZobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowyŚrodki pieniężne i ich ekwiwalentyNależności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałeAktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowyInstrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalnościRazem
Wartość bilansowa 931 514 2 566 2 182 653 35 870 917 (687 316) (1 311 179) (392 350) (189 789) 572 886
Niezdyskontowane umowne przepływy pieniężne (931 514) (2 572) (2 683 332) (42 171) (917) 687 614 1 311 179 392 350 189 789 (1 079 574)
do 6 m-cy (928 239) (931) (36 021) (4 394) (917) 687 614 1 290 197 392 350 189 789 1 589 448
6-12 m-cy - (777) (36 276) (4 365) - - 243 - - (41 175)
1-2 lat (3 275) (864) (72 302) (10 180) - - 19 274 - - (67 347)
2-5 lat - - (511 897) (18 610) - - 730 - - (529 777)
Powyzej 5 lat - - (2 026 836) (4 622) - - 735 - - (2 030 723)

29.4. Ryzyko towarowe

Ryzyko towarowe związane jest z możliwym wystąpieniem zmian w generowanych przez Grupę przychodach/przepływach pieniężnych, w szczególności wskutek istniejącej zmienności cen towarów, a także wahań w zakresie popytu na oferowane przez ENEA produkty / usługi. Celem zarządzania ryzykiem towarowym jest utrzymanie ekspozycji na to ryzyko w akceptowalnych ramach, przy jednoczesnej optymalizacji zwrotu z ryzyka.

Specyficznym aspektem ryzyka towarowego Grupy jest fakt, iż działając jako przedsiębiorstwo energetyczne pełniące rolę sprzedawcy z urzędu ma obowiązek przedkładania do zatwierdzania taryf dla energii elektrycznej dla grup taryfowych G. Grupa kupuje energię po cenach rynkowych natomiast swoją taryfę kalkuluje w oparciu o koszty uznane przez Prezesa URE za uzasadnione oraz z uwzględnieniem marży (w obrocie) planowanych na kolejny okres taryfowy. W związku z powyższym Grupa w okresie obowiązywania taryfy ma ograniczone możliwości przenoszenia niekorzystnych dla Grupy zmian kosztów swojej działalności na końcowych odbiorców energii elektrycznej. Wniosek o korektę taryfy Grupa może złożyć do Prezesa URE tylko w przypadku drastycznego wzrostu kosztów z przyczyn od niej niezależnych.

Zarządzanie ryzykiem towarowym w zakresie cenowym zasadza się na ciągłym monitorowaniu wielkości otwartej pozycji handlowej (zarówno w obszarze zabezpieczenia wolumenu sprzedaży detalicznej, jak i w obszarze proprietary trading) oraz pomiarze - przy wykorzystaniu narzędzi opartych o koncepcję wartości narażonej na ryzyko (value at risk) - poziomu ryzyka, wynikającego z możliwych wahań cen energii elektrycznej w odniesieniu do takiej otwartej pozycji. Techniką ograniczania ryzyka jest w tym przypadku domknięcie pozycji generującej zbyt dużą (większą, niż akceptowana) wartość potencjalnej straty. Model zarządczy opiera się w tym przypadku na systemie limitów wartościowych (limitów VaR) określających maksymalną dopuszczalną wartość otwartej pozycji, będącej nośnikiem tak rozumianego ryzyka towarowego (cenowego).

Zarządzanie ryzykiem towarowym w zakresie wolumetrycznym polega na wykorzystaniu metod scenariuszowych oraz optymalizowaniu procesów planowania i kontroli działalności handlowej pozwalających w możliwie najtrafniejszy sposób oszacować przewidywane wolumeny energii elektrycznej oraz towarów powiązanych, będących przedmiotem obrotu.

Ponadto, niezależnie od powyższego, w ENEA zastosowanie znajdują zasady zarządcze określone obowiązującą w Grupie ENEA regulacją o wymiarze strategicznym (tzw. Tryb handlu hurtowego), wyznaczającą metody działania w zakresie optymalizacji pozycji handlowej ENEA, której zasadniczym celem jest minimalizacja ryzyka podjęcia działań niezgodnych z tendencją rynkową z jednoczesnym uwzględnieniu opomiarowanego w tym przypadku aspektu efektywnościowego podejmowanych działań (uzyskiwanie wyników lepszych od średniej rynkowej).

29.5. Ryzyko walutowe

Poniższa tabela prezentuje ekspozycję Grupy na ryzyko zmiany kursów walutowych.

31.12.2015Wartość bilansowaw tym wartość w EUR wyrażona w walucie funkcjonalnej (zł)Wpływ ryzyka waluty EUR na wynik finansowy +1% -1%w tym wartość w USD wyrażona w walucie funkcjonalnej (zł)Wpływ ryzyka waluty USD na wynik finansowy +1% -1%Łączny wpływ ryzyka waluty na wynik finansowy +1% -1%
Aktywa finansowe                  
Środki pieniężnie i ich ekwiwalenty 1 822 094 86 705 867 (867) - - - 867 (867)
Środki zgromadzone w ramach Funduszu Likwidacji Kopalń 90 872                
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 1 423 461 12 - - - - - - -
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 23 982 - - - - - - - -
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 222 011 - - - - - - - -
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 479 - - - - - - - -
                   
Zobowiązania finansowe                  
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe (5 976 759) - - - - - - - -
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania (1 042 611) (69 187) (692) 692 (1) - - (692) 692
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego (2 017) - - - - - - - -
Wpływ na wynik przed opodatkowaniem     175 (175) - - - 175 (175)
Podatek 19% - - - - - - - (33) 33
Wpływ na wynik po opodatkowaniu               142 (142)

31.12.2014Wartość bilansowaw tym wartość w EUR wyrażona w walucie funkcjonalnej (zł)Wpływ ryzyka waluty EUR na wynik finansowy +1% -1%w tym wartość w USD wyrażona w walucie funkcjonalnej (zł)Wpływ ryzyka waluty USD na wynik finansowy +1% -1%Łączny wpływ ryzyka waluty na wynik finansowy +1% -1%
                   
Aktywa finansowe                  
Środki pieniężnie i ich ekwiwalenty 687 316 52 848 528 (528) - - - 528 (528)
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 1 311 179 30 892 309 (309) - - - 309 (309)
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 47 479 - - - - - - - -
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 392 350 - - - - - - - -
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 189 789 - - - - - - - -
                   
Zobowiązania finansowe                  
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe (2 218 523) - - - - - - - -
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania (931 514) (57) (1) 1 - - - (1) 1
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego (2 566) - - - - - - - -
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy (917) - - - - - - - -
Wpływ na wynik przed opodatkowaniem     836 (836) - - - 836 (836)
Podatek 19% - - - - - - - (159) 159
Wpływ na wynik po opodatkowaniu               677 (677)

Ryzyko walutowe związane jest z możliwym występowaniem zmian w generowanych przez Grupę przepływach pieniężnych w skutek zmienności kursów walutowych, w których te wielkości są denominowane.

Grupa ENEA narażona jest w szczególności na ryzyko walutowe wynikające z konieczności zakupu uprawnień do emisji CO2, a także w związku z realizacją zakupów niektórych paliw (biomasa), niektórych wydatków inwestycyjnych i realizowanych umów na świadczenie usług przez kontrahentów, których ceny/koszty denominowane są w Euro.

Działania zabezpieczające są realizowane w oparciu o obowiązującą w Grupie ENEA Politykę zarządzania ryzykiem walutowym i ryzykiem stopy procentowej.

Spółka Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. zawiera określone transakcje denominowane w walutach obcych. W związku z tym pojawia się ryzyko wahań kursów walut. Spółka jest narażona przede wszystkim na ryzyko zmiany kursu EUR/PLN oraz USD/PLN. W trakcie 2015 roku nie zawierano istotnych transakcji walutowych. Takie transakcje były zawierane w latach ubiegłych w związku z zakupem specjalistycznych urządzeń i maszyn, jednakże z uwagi na zakończenie zintensyfikowanego procesu inwestycyjnego, w najbliższym okresie takich transakcji się nie przewiduje.

Ryzykiem tym zarządza się w ramach zatwierdzonych zasad działania przy wykorzystaniu walutowych kontraktów forward. Spółka stosuje rachunkowość zabezpieczeń przyszłych przepływów pieniężnych. Celem podejmowanych przez Spółkę działań zabezpieczających przed ryzykiem zmiany kursu EUR/PLN oraz USD/PLN jest zagwarantowanie określonego poziomu wartości złotowej przyszłych wydatków w EUR, jakie ponoszone będą w związku z pracami inwestycyjnymi, oraz zagwarantowanie określonego poziomu przyszłych wpływów w USD jakie będą otrzymywane w związku z realizowaną sprzedażą.

Na dzień sprawozdawczy Spółka nie posiadała istotnych ekspozycji walutowych. Wartość instrumentów finansowych narażonych na ryzyko walutowe wynosiła ok. 7 991 tys. zł i dotyczy zobowiązań z tytułu zakupu urządzeń oraz wartości niematerialnych.

29.6. Ryzyko stóp procentowych

Ryzyko zmiany stóp procentowych, na które eksponowana jest Grupa związane jest z zawartymi umowami kredytowymi oraz umowami programów emisji obligacji, a także z aktywami finansowymi w postaci portfela dłużnych papierów wartościowych oraz lokat bankowych. W stosunku do powyższych Grupa operuje w oparciu o oprocentowanie zmienne, kalkulowane w korelacji ze stawkami rynkowymi (międzybankowymi).

Z uwagi na obowiązujący w Grupie model aranżowania finansowania, ryzyko stopy procentowej identyfikowane jest i zarządzane (kwantyfikowane, mitygowane) na poziomie Jednostki Dominującej.

Działania zabezpieczające w obszarze stopy procentowej realizowane są w oparciu o Politykę zarządzania ryzykiem walutowym i ryzykiem stopy procentowej. Na dzień bilansowy 31 grudnia 2015 r. Grupa posiada zobowiązania z tytułu kredytów bankowych, pożyczek i dłużnych papierów wartościowych w wysokości 5 976 759 tys. zł. Wartość zadłużenia, o którym mowa powyżej została zabezpieczona w 50 % transakcjami zabezpieczających ryzyko stopy procentowej (instrumenty IRS).

Poniższa tabela przedstawia profil podatności Grupy na ryzyko zmiany stóp procentowych poprzez prezentację aktywów i zobowiązań finansowych w podziale według zmiennych i stałych stóp procentowych:

 31.12.201531.12.2014
Instrumenty o stałej stopie procentowej    
Aktywa finansowe 2 821 093 1 397 002
Zobowiązania finansowe (1 141 642) (1 031 379)
Wpływ zabezpieczenia IRS (2 995 000) -
Razem (1 315 549) 365 623
     
Instrumenty o zmiennej stopie procentowej    
Aktywa finansowe 737 824 1 183 632
Zobowiązania finansowe (5 879 745) (2 121 224)
Wpływ zabezpieczenia IRS 2 995 000 -
Razem (2 146 921) (937 592)

W ramach aktywów finansowych o stałej stopie procentowej Grupa prezentuje środki pieniężne deponowane na lokatach.

W poniższej tabeli przedstawiona została efektywna stopa procentowa dotycząca aktywów i zobowiązań, od których naliczane jest oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej:

 31.12.201531.12.2014
 Średnia ważona stopa procentowa (%)Wartość bilansowaŚrednia ważona stopa procentowa (%)Wartość bilansowa
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 1,70 479 3,75 189 789
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 1,32 222 011 4,68 392 350
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1,95 515 334 2,45 601 493
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 5,67 (2 017) 4,31 (2 566)
Kredyty bankowe 2,31 (1 434 558) 2,97 (977 827)
Pożyczki 3,55 (45 016) 3,33 (35 870)
Obligacje 2,65 (1 403 154) 4,00 (1 104 961)
Razem   (2 146 921)   (937 592)

Efektywne stopy procentowe w tabeli powyżej są ustalane jako średnia ważona stóp procentowych.

Poniższa tabela przedstawia wpływ zmiany stopy procentowej na wynik finansowy Grupy w odniesieniu do instrumentów oprocentowych zmienną stopą procentową. Wpływ zmiany stopy procentowej na pozycję „Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe” został zaprezentowany z uwzględnieniem wpływu IRS.

 Wartość bilansowaWpływ ryzyka stopy procentowej na wynik finansowy (okres 12 miesięcy)Wartość bilansowaWpływ ryzyka stopy procentowej na wynik finansowy (okres 12 miesięcy)
 31.12.2015 31.12.2014 
  + 1 p.p.- 1 p.p. + 1 p.p.- 1 p.p.
Aktywa finansowe            
Środki pieniężne 515 334 5 153 (5 153) 601 493 6 015 (6 015)
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 479 5 (5) 189 789 1 898 (1 898)
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 222 011 2 220 (2 220) 392 350 3 924 (3 924)
             
Wpływ na wynik przed opodatkowaniem   7 378 (7 378)   11 837 (11 837)
Podatek 19%   (1 402) 1 402   (2 249) 2 249
Wpływ na wynik po opodatkowaniu   5 976 (5 976)   9 588 (9 588)
             
Zobowiązania finansowe            
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe (2 882 728) (28 827) 28 827 (2 118 658) (21 187) 21 187
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego (2 017) (20) 20 (2 566) (26) 26
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy            
Wpływ na wynik przed opodatkowaniem   (28 847) 28 847   (21 213) 21 213
Podatek 19%   5 481 (5 481)   4 030 (4 030)
Wpływ na wynik po opodatkowaniu   (23 366) 23 366   (17 183) 17 183
             
Razem   (17 390) 17 390   (7 595) 7 595

29.7. Zarządzanie źródłami finansowania

Podstawowym założeniem Grupy w zakresie zarządzania źródłami finansowania jest uzyskanie optymalnej struktury pasywów w celu obniżenia kosztu finansowania działalności, zapewnienia ratingu kredytowego na poziomie inwestycyjnym i źródeł finansowania dla działalności operacyjnej i inwestycyjnej Grupy. Realizowane działania w tym zakresie zmierzają także do zapewnienia bezpieczeństwa finansowego Grupy i satysfakcjonującej wartości dla akcjonariuszy. Przy optymalizowaniu struktury pasywów poprzez stosowanie dźwigni finansowej istotne jest utrzymanie bazy kapitałowej na poziomie pozwalającym na budowanie zaufania ze strony inwestorów, kredytodawców oraz rynku. Grupa monitoruje efektywność i stabilność kapitałów przy pomocy wskaźnika zadłużenia oraz wskaźników rentowności kapitału. Celem Grupy jest zwiększanie efektywności kapitału przy jednoczesnym jego utrzymaniu na bezpiecznym poziomie.

29.8. Wartość godziwa

Poniższa tabela zawiera zestawienie wartości godziwych z wartościami bilansowymi

 31.12.201531.12.2014
 Wartość bilansowaWartość godziwaWartość bilansowaWartość godziwa
Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (udziały i akcje w jednostkach niepowiązanych) 23 982 23 982 47 479 47 479
Długoterminowe aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - - 99 99
Instrumenty pochodne 844 844 - -
Krótkoterminowe aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 479 479 189 789 189 789
Krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 222 011 222 011 392 251 392 251
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 1 423 461 (*) 1 311 179 (*)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 822 094 1 822 094 687 316 687 316
Środki zgromadzone w ramach Funduszu Likwidacji Kopalń 90 872 90 872 - -
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe 5 976 759 6 015 494 2 218 523 2 241 937
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 2 017 2 017 2 566 2 566
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1 042 611 (*) 931 514 (*)
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - - 917 917

(*) - Wartość księgowa należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań jest zbliżona do ich wartości godziwej.

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży to udziały i akcje w jednostkach niepowiązanych, w których udział w kapitale jest mniejszy niż 20%. W pozycji prezentowane są udziały w spółce PGE EJ1 Sp. z o.o. w kwocie 23 402 tys. zł., dla których nie istnieje cena rynkowa notowana na aktywnym rynku i których wartość godziwa – ze względu na wstępną fazę działalności spółki – określana jest na podstawie ponoszonego kosztu oraz inne udziały w jednostkach niepowiązanych nienotowane na aktywnym rynku (580 tys. zł).

Instrumenty pochodne obejmują wyceny transakcji zabezpieczających ryzyko stóp procentowych (Interest Rate Swap). Wartość godziwa instrumentów pochodnych określana jest poprzez wyliczenie wartości bieżącej netto w oparciu o dwie krzywe dochodowości tj. krzywą do ustalenia czynników dyskonta, oraz krzywą służącą do estymacji przyszłych stawek zmiennych stóp referencyjnych.

Krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy to portfel inwestycyjny obsługiwany przez wyspecjalizowaną firmę zajmującą się profesjonalnym zarządzaniem środkami pieniężnymi. Wartość godziwa portfela inwestycyjnego szacowana jest na podstawie notowań rynkowych.

Poniższa tabela przedstawia analizę instrumentów finansowych mierzonych w wartości godziwej, pogrupowanych według trzypoziomowej hierarchii, gdzie:

Poziom 1 - wartość godziwa oparta jest o ceny giełdowe (niekorygowane) oferowane za identyczne aktywa lub zobowiązania na aktywnych rynkach,

Poziom 2 - wartość godziwa ustalana jest na bazie wartości obserwowanych na rynku jednakże nie będących bezpośrednim kwotowaniem rynkowym (np. ustalane są przez odniesienie bezpośrednie lub pośrednie do podobnych instrumentów istniejących na rynku),

Poziom 3 - wartość godziwa ustalana jest na bazie różnych technik wyceny nie opierających się jednakże o jakiekolwiek obserwowalne dane rynkowe.

 31.12.2015
 Poziom 1Poziom 2Poziom 3Razem
Instrumenty pochodne        
Zabezpieczające transakcje swap na stopę procentową - 844 - 844
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy        
Kontrakty typu forward - 6 523 - 6 523
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu inne niż instrumenty pochodne 215 488 - - 215 488
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży        
Nienotowane instrumenty kapitałowe - - 580 580
Razem 215 488 7 367 580 223 435

 31.12.2014
 Poziom 1Poziom 2Poziom 3Razem
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy        
Kontrakty typu forward - 449 - 449
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu inne niż instrumenty pochodne 391 901 - - 391 901
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży        
Notowane instrumenty kapitałowe 46 954 - - 46 954
Nienotowane instrumenty kapitałowe - - 525 525
Razem 438 855 449 525 439 829
         
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy        
Kontrakty typu forward - (917) - (917)
Razem - (917) - (917)