Jesteś tutaj

Wyniki finansowe GK Enea w 2015 i w IVQ 2015

Skonsolidowany rachunek zysków i strat – 2015

[tys. zł]20142015ZmianaZmiana %
Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej 6 220 527 5 730 791 -489 736 -7,9%
Przychody ze sprzedaży energii cieplnej 212 961 275 118 62 157 29,2%
Przychody ze sprzedaży gazu ziemnego 5 087 117 897 112 810 2 217,6%
Przychody ze sprzedaży usług dystrybucyjnych 2 860 165 2 964 470 104 305 3,6%
Przychody z tytułu świadectw pochodzenia 47 076 15 823 -31 253 -66,4%
Przychody ze sprzedaży praw do emisji CO2 32 936 - -32 936 -100,0%
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 103 123 85 341 -17 782 -17,2%
Przychody ze sprzedaży pozostałych usług 116 012 146 257 30 245 26,1%
Rekompensata na pokrycie kosztów osieroconych 257 508 293 147 35 639 13,8%
Sprzedaż węgla   219 548 219 548 100,0%
Przychody ze sprzedaży netto 9 855 395 9 848 392 -7 003 -0,1%
Amortyzacja 728 408 790 375 61 967 8,5%
Koszty świadczeń pracowniczych 948 872 989 489 40 617 4,3%
Zużycie materiałów i surowców oraz wartość sprzedanych towarów 1 821 196 1 791 115 -30 081 -1,7%
Zakup energii i gazu na potrzeby sprzedaży 3 835 730 3 282 923 -552 807 -14,4%
Usługi przesyłowe 710 577 769 503 58 926 8,3%
Inne usługi obce 336 339 423 204 86 865 25,8%
Podatki i opłaty 268 934 290 201 21 267 7,9%
Koszty uzyskania przychodów ze sprzedaży 8 650 056 8 336 810 -313 246 -3,6%
Pozostałe przychody operacyjne 115 066 99 102 -15 964 -13,9%
Pozostałe koszty operacyjne 97 754 262 040 164 286 168,1%
Zysk / (strata) na sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych -5 620 -9 148 -3 528 -62,8%
Odpis z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych 30 556 1 501 621 1 471 065 4 814,3%
Zysk / (strata) operacyjny 1 186 475 -162 125 -1 348 600 -113,7%
Koszty finansowe 125 483 81 751 -43 732 -34,9%
Przychody finansowe 81 178 84 497 3 319 4,1%
Odpis wartości firmy 3 131 251 432 248 301 7 930,4%
Udział w (stratach)/zyskach jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 708 - -708 -100,0%
Przychody z tytułu dywidend 3 355 1 833 -1 522 -45,4%
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 1 143 102 -408 978 -1 552 080 -135,8%
Podatek dochodowy 233 980 -10 100 -244 080 -104,3%
Zysk / (strata) netto okresu sprawozdawczego 909 122 -398 878 -1 308 000 -143,9%
EBITDA 1 945 439 2 129 871 184 432 9,5%

2015:

Czynniki zmiany EBITDA GK Enea

(-) spadek przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej o 490 mln zł:

(-) niższy wolumen sprzedaży w obrocie hurtowym (4.206 GWh), pomimo wzrostu średniej ceny sprzedaży (5%), wpływa na spadek przychodów o 585 mln zł

(+) wzrost średniej ceny sprzedaży w obrocie detalicznym (6,9%) wpływa na wzrost przychodów o 88 mln zł

(+) przychody ze sprzedaży gazu ziemnego – rozszerzenie działalności w segmencie Obrót w IVQ 2014

(+) wzrost sprzedaży usług dystrybucyjnych o 104 mln zł wynika z:

(+) wyższego wolumenu (1,8%) sprzedaży usług dystrybucji odbiorcom końcowym oraz wzrostu stawek opłat w taryfie na 2015 r. (123 mln zł)

(-) niższych przychodów z odsprzedaży na rynek bilansujący (26 mln zł)

(+) wyższych przychodów z tytułu opłat za przyłączenie do sieci (4 mln zł)

(+) wzrost przychodów ze sprzedaży energii cieplnej wynika ze wzrostu ceny o 4,75%

(+) wzrost przychodów ze sprzedaży pozostałych usług (30 mln zł) m.in. obsługa majątku oświetleniowego

(-) spadek przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów o 18 mln zł jest wynikiem konsekwentnego wykluczania działalności „non-core” w Grupie Enea

(+) sprzedaż węgla w wyniku przejęcia LW Bogdanka

(-) spadek średniej ceny praw majątkowych (OZE 32,2%) oraz spadek wolumenu (43,9%) wpływa na obniżenie przychodów z obrotu prawami majątkowymi

(-) wzrost kosztów świadczeń pracowniczych w wyniku przejęcia LW Bogdanka

(-) wzrost kosztów usług przesyłowych o 59 mln zł wynika z wyższych opłat przejściowych i jakościowych

(-) wzrost kosztów usług obcych spowodowany przejęciem LW Bogdanka oraz w związku z przeprowadzonymi inwestycjami na majątku sieciowym

(-) wzrost podatków i opłat głównie wskutek realizacji inwestycji w obszarze majątku sieciowego oraz w wyniku przejęcia LW Bogdanka i MPEC Białystok

(+) spadek kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu o 553 mln zł w wyniku:

(+) spadku wolumenu energii elektrycznej (4.976 GWh), pomimo wzrostu średniej ceny zakupu energii elektrycznej o 2,8%

(-) wzrostu kosztów obowiązków ekologicznych i kogeneracyjnych o 63 mln zł (m.in wejście w życie obowiązków żółtych i czerwonych od 30 kwietnia 2014 r.)

(-) spadek wyniku na pozostałej działalności operacyjnej o 184 mln zł:

(-) rozliczenie powiązania istniejącego przed przejęciem LW Bogdanka na kwotę 94 mln zł (one-off)

(-) wyższe rezerwy na roszczenia o odszkodowanie i sprawy sądowe 22 mln zł

(-) rozpoznanie w 2014 r. dyskonta rezerwy na korytarze przesyłowe w wysokości 26 mln zł (one–off)

(-) wzrost rezerwy na korytarze przesyłowe o 8 mln zł - wzrost stawek

(-) przegląd i weryfikacja stanu należności 13 mln zł

(-) rozliczenie w 2014 r. umowy dot. Lasów Państwowych w wysokości 8 mln zł (one-off)

Rozliczenie odpisu z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych (wpływ na wynik netto):

(-) odpis z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych (-1.502 mln zł)

(-) odpis wartości firmy (-201 mln zł)

(+) podatek odroczony (285 mln zł)

Skonsolidowany rachunek zysków i strat – IVQ 2015

[tys. zł]IVQ 2014IVQ 2015ZmianaZmiana %
Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej 1 693 022 1 490 272 -202 750 -12,0%
Przychody ze sprzedaży energii cieplnej 87 672 90 061 2 389 2,7%
Przychody ze sprzedaży gazu ziemnego 5 087 60 072 54 985 1 080,9%
Przychody ze sprzedaży usług dystrybucyjnych 735 157 781 241 46 084 6,3%
Przychody z tytułu świadectw pochodzenia 16 911 6 610 -10 301 -60,9%
Przychody ze sprzedaży praw do emisji CO2 28 016 - -28 016 -100,0%
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 35 054 16 028 -19 026 -54,3%
Przychody ze sprzedaży pozostałych usług 27 304 34 247 6 943 25,4%
Sprzedaż węgla - 219 548 219 548 100,0%
Przychody ze sprzedaży netto 2 628 223 2 698 079 69 856 2,7%
Amortyzacja 204 211 232 104 27 893 13,7%
Koszty świadczeń pracowniczych 273 730 309 575 35 845 13,1%
Zużycie materiałów i surowców oraz wartość sprzedanych towarów 521 498 447 948 -73 550 -14,1%
Zakup energii i gazu na potrzeby sprzedaży 1 037 968 855 360 -182 608 -17,6%
Usługi przesyłowe 179 666 198 191 18 525 10,3%
Inne usługi obce 91 870 179 939 88 069 95,9%
Podatki i opłaty 70 115 76 547 6 432 9,2%
Koszty uzyskania przychodów ze sprzedaży 2 379 058 2 299 664 -79 394 -3,3%
Pozostałe przychody operacyjne 14 314 52 047 37 733 263,6%
Pozostałe koszty operacyjne 29 466 151 698 122 232 414,8%
Zysk / (strata) na sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych -5 042 -6 239 -1 197 -23,7%
Odpis z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych 30 556 1 501 621 1 471 065 4 814,3%
Zysk / (strata) operacyjny 198 415 -1 209 096 -1 407 511 -709,4%
Koszty finansowe 78 634 36 276 -42 358 -53,9%
Przychody finansowe 10 802 41 595 30 793 285,1%
Odpis wartości firmy 3 131 251 432 248 301 7 930,4%
Udział w (stratach)/zyskach jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności -182 - 182 100,0%
Przychody z tytułu dywidend - - - -
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 127 270 -1 455 209 -1 582 479 -1 243,4%
Podatek dochodowy 51 636 -218 493 -270 129 -523,1%
Zysk / (strata) netto okresu sprawozdawczego 75 634 -1 236 716 -1 312 350 -1 735,1%
EBITDA 433 182 524 629 91 447 21,1%

IVQ 2015:

Czynniki zmiany EBITDA GK Enea

(-) spadek przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej o 203 mln zł:

(-) niższy wolumen sprzedaży w obrocie hurtowym (1.112 GWh), pomimo wzrostu średniej ceny sprzedaży (2,3%), wpływa na spadek przychodów o 172 mln zł

(-) niższy wolumen sprzedaży w obrocie detalicznym pomimo wzrostu średniej ceny sprzedaży (3,4%) wpływa na spadek przychodów o 20 mln zł

(+) przychody ze sprzedaży gazu ziemnego - rozszerzenie działalności w segmencie Obrót w IVQ 2014 – wzrost wolumenu sprzedaży o 376 GWh przy jednoczesnym spadku ceny o 8,4%

(+) wzrost przychodów ze sprzedaży usług dystrybucyjnych o 46 mln zł wynika z:

(+) wyższego wolumenu sprzedaży usług dystrybucji (1,2%) odbiorcom końcowym oraz wzrostu stawek opłat w taryfie na 2015 r. (25 mln zł)

(+) wyższych przychodów z tytułu opłat za przyłączenie do sieci (18 mln zł)

(-) spadek przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów o 19 mln zł jest wynikiem konsekwentnego wykluczania działalności „non-core” w Grupie Enea

(+) wzrost wartości sprzedaży z pozostałych usług w wyniku przejęcia LW Bogdanka

(-) spadek przychodów z tytułu sprzedaży świadectw pochodzenia spowodowany spadkiem ceny Praw Majątkowych OZE o 27,5%

(+) sprzedaż węgla w wyniku przejęcia LW Bogdanka

(-) wzrost kosztów świadczeń pracowniczych o 36 mln zł spowodowany głównie nabyciem LW Bogdanka

(-) wzrost kosztów usług przesyłowych o 19 mln zł wynika ze wzrostu opłat przejściowych i jakościowych

(-) wzrost kosztów usług obcych o 88 mln zł wynika z nabycia LW Bogdanka

(+) spadek kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu o 183 mln zł - spadek wolumenu energii elektrycznej (1.424 GWh) przy równoczesnym wzroście średniej ceny zakupu energii elektrycznej o 1%

(-) spadek wyniku na pozostałej działalności operacyjnej o 86 mln zł spowodowany:

(-) rozliczeniem powiązania istniejącego przed przejęciem LW Bogdanka na kwotę 94 mln zł (one-off)

(-) utworzeniem rezerw na roszczenia o odszkodowanie oraz pozostałych rezerw 11 mln zł

(+) przeglądem i weryfikacją stanu należności 5 mln zł

(+) wynikiem inwentaryzacji majątku 4 mln zł

(+) wyższymi przychodami z tytułu odszkodowań i kar umownych o 3 mln zł

Rozliczenie odpisu z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych (wpływ na wynik netto):

(-) odpis z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych (-1.502 mln zł)

(-) odpis wartości firmy (-201 mln zł)

(+) podatek odroczony (285 mln zł)

Wyniki na poszczególnych segmentach działalności Grupy Kapitałowej Enea

EBITDA [tys. zł]20142015ZmianaZmiana %IVQ 2014IVQ 2015ZmianaZmiana %
Obrót 106 482 126 095 19 613 18,4% 23 691 38 456 14 765 62,3%
Dystrybucja 1 159 401 1 138 882 -20 519 -1,8% 267 930 306 030 38 100 14,2%
Wytwarzanie 738 547 895 409 156 862 21,2% 185 668 187 113 1 445 0,8%
Wytwarzanie bez KDT (one-off) 481 039 602 262 121 223 25,2% 185 668 187 113 1 445 0,8%
Wydobycie (XI-XII) - 156 107 156 107 100,0% - 156 107 156 107 100,0%
Pozostała działalność 22 260 19 252 -3 008 -13,5% -4 011 -9 871 -5 860 -146,1%
Pozycje nieprzypisane i wyłączenia -81 251 -205 874 -124 623 -153,4% -40 096 -153 206 -113 110 -282,1%
EBITDA Razem 1 945 439 2 129 871 184 432 9,5% 433 182 524 629 91 447 21,1%

GK Enea 2015:

Najwyższa EBITDA w segmencie Dystrybucji

Najwyższy przyrost EBITDA w segmencie Wytwarzania o 121 mln zł (po wyłączeniu one-off KDT w IIQ 2014 i IIIQ 2015)

GK Enea IVQ 2015:

Najwyższa EBITDA w segmencie Dystrybucji

Najwyższy przyrost EBITDA w segmencie Dystrybucji (38 mln zł)

Segment Obrotu

[tys. zł]20142015ZmianaZmiana %IVQ 2014IVQ 2015ZmianaZmiana %
Przychody ze sprzedaży 4 181 390 5 932 050 1 750 660 41,9% 1 171 369 1 714 166 542 797 46,3%
EBIT 105 725 125 312 19 587 18,5% 23 480 38 262 14 782 63,0%
Amortyzacja 757 783 26 3,4% 211 194 - 17 - 8,1%
EBITDA 106 482 126 095 19 613 18,4% 23 691 38 456 14 765 62,3%
CAPEX 4 057 26 520 22 463 553,7% 1 092 2 671 1 579 144,6%
Udział przychodów ze sprzedaży segmentu w przychodach ze sprzedaży Grupy 38% 44% 6 p.p.   39% 44% 5 p.p.  

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej realizowana jest przez Enea SA

Handel hurtowy realizowany jest przez Enea Trading sp. z o. o.

2015 Czynniki zmiany EBITDA

Marża I pokrycia

(+) wzrost średniej ceny sprzedaży o 5,9%

(-) wyższe koszty obowiązków ekologicznych o 14,3%

(-) wzrost średniej ceny nabycia energii o 5,0%

(-)spadek wolumenu sprzedaży o 0,9%

(+) wynik na obrocie paliwem gazowym 4 mln zł

Koszty własne

(-) wyższe koszty marketingu handlowego o 5 mln zł

(-) wyższe koszty prowizji dla partnerów handlowych o 6 mln zł

(+) niższe koszty obsługi i windykacji klienta o 8 mln zł

Pozostałe czynniki

(-) rezerwy na sprawy sądowe i potencjalne roszczenia 17 mln zł

(-) należności odpisane w koszty 17 mln zł

IVQ 2015 Czynniki zmiany EBITDA:

Marża I pokrycia

(+) wzrost średniej ceny sprzedaży o 4,6%

(+) niższe koszty obowiązków ekologicznych o 1,6%

(-) wzrost średniej ceny nabycia energii o 2,9%

(-)spadek wolumenu sprzedaży o 4,4%

(+) wynik na obrocie paliwem gazowym 1 mln zł

Koszty własne

(-) wyższe koszty obsługi i windykacji klienta o 3 mln zł

Pozostałe czynniki

(-) odpisane należności w koszty 3 mln zł

(-) rezerwy na sprawy sądowe i potencjalne roszczenia 7 mln zł

(+) niższe odpisy na należności o 6 mln zł

Segment Dystrybucji

[tys. zł]20142015ZmianaZmiana %IVQ 2014IVQ 2015ZmianaZmiana %
Przychody ze sprzedaży 2 987 548 3 069 481 81 933 2,7% 771 664 801 209 29 545 3,8%
usługi dystrybucyjne do odbiorców końcowych 2 697 728 2 824 487 126 759 4,7% 695 791 721 931 26 140 3,8%
opłaty za przyłączenie do sieci 93 694 98 092 4 398 4,7% 24 899 43 616 18 717 75,2%
pozostałe 196 126 146 902 -49 224 -25,1% 50 974 35 662 -15 312 -30,0%
EBIT 730 257 702 059 -28 198 -3,9% 150 329 197 864 47 535 31,6%
Amortyzacja 429 144 436 823 7 679 1,8% 117 601 108 166 -9 435 -8,0%
EBITDA 1 159 401 1 138 882 -20 519 -1,8% 267 930 306 030 38 100 14,2%
CAPEX 825 677 925 106 99 429 12,0% 393 908 434 394 40 486 10,3%
Udział przychodów ze sprzedaży segmentu w przychodach ze sprzedaży netto Grupy 27% 23% -4 p.p.   26% 20% -6 p.p.  

Enea Operator sp. z o.o. odpowiada za dystrybucję energii elektrycznej do 2,49 mln Klientów w zachodniej i północno-zachodniej Polsce na obszarze 58.192 km2.

Podstawowym zadaniem Enea Operator jest dostarczanie energii w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu odpowiednich parametrów jakościowych.

W Segmencie Dystrybucji prezentowane są dane finansowe Spółek:

 • Enea Operator sp. z o.o.,
 • Enea Serwis sp. z o.o.,
 • Enea Pomiary sp. z o.o. oraz
 • Annacond Enterprises sp. z o. o.

2015 Czynniki zmiany EBITDA:

Marża z działalność koncesjonowanej

(+) wyższe przychody ze sprzedaży usług dystrybucji odbiorcom końcowym o 127 mln zł

(-) wyższe koszty zakupu usług przesyłowych o 62 mln zł

(-) wyższe koszty zakupu energii elektrycznej na pokrycie różnicy bilansowej o 12 mln zł

(-) rozpoznanie w 2014 r. ostatecznego rozliczenia zakupu energii elektrycznej na pokrycie różnicy bilansowej za 2013 r. 33 mln zł (one-off)

(+) wyższe przychody z tytułu opłat za przyłączenie do sieci o 4 mln zł

Działalność niekoncesjonowana

(+) wyższy wolumen realizowanych usług, optymalizacja kosztów stałych 33 mln zł (Enea Serwis, Enea Pomiary)

(-) niższe przychody z tytułu usług w związku z przeniesieniem kompetencji do Enea Centrum o 21 mln zł

(-) niższe przychody w związku z częściową rezygnacją ze świadczenia usługi konserwacji oświetlenia drogowego o 13 mln zł

Koszty operacyjne

(+) optymalizacja kosztów materiałów, usług obcych oraz kosztów świadczeń pracowniczych 18 mln zł

(-) wzrost kosztów eksploatacji majątku o 7 mln zł (większy zakres rzeczowy realizacji prac)

(-) wyższe koszty podatków i opłat o 11 mln zł (wzrost wartości majątku sieciowego w wyniku zakończenia zadań inwestycyjnych)

Pozostała działalność operacyjna

(-) rozpoznanie w 2014 r. dyskonta rezerwy na korytarze przesyłowe w wysokości 26 mln zł (one-off)

(-) wzrost rezerwy na korytarze przesyłowe o 8 mln zł

(-) wyższe koszty usuwania szkód losowych o 11 mln zł

(-) rozliczenie w 2014 r. umowy dot. Lasów Państwowych w wysokości 8 mln zł (one-off)

[tys. zł]20142015ZmianaZmiana %IVQ 2014IVQ 2015ZmianaZmiana %
Przychody ze sprzedaży 2 987 548 3 069 481 81 933 2,7% 771 664 801 209 29 545 3,8%
usługi dystrybucyjne do odbiorców końcowych 2 697 728 2 824 487 126 759 4,7% 695 791 721 931 26 140 3,8%
opłaty za przyłączenie do sieci 93 694 98 092 4 398 4,7% 24 899 43 616 18 717 75,2%
pozostałe 196 126 146 902 -49 224 -25,1% 50 974 35 662 -15 312 -30,0%
EBIT 730 257 702 059 -28 198 -3,9% 150 329 197 864 47 535 31,6%
Amortyzacja 429 144 436 823 7 679 1,8% 117 601 108 166 -9 435 -8,0%
EBITDA 1 159 401 1 138 882 -20 519 -1,8% 267 930 306 030 38 100 14,2%
CAPEX 825 677 925 106 99 429 12,0% 393 908 434 394 40 486 10,3%
Udział przychodów ze sprzedaży segmentu w przychodach ze sprzedaży netto Grupy 27% 23% -4 p.p.   26% 20% -6 p.p.  

IVQ 2015 Czynniki zmiany EBITDA:

Marża z działalności koncesjonowanej

(+) wyższe przychody ze sprzedaży usług dystrybucji odbiorcom końcowym o 26 mln zł

(-) wyższe koszty zakupu usług przesyłowych o 15 mln zł

(-) wyższe koszty zakupu energii elektrycznej na pokrycie różnicy bilansowej o 13 mln zł

(+) wyższe przychody z tytułu opłat za przyłączenie do sieci o 19 mln zł

Działalność niekoncesjonowana

(+) wyższy wolumen realizowanych usług, optymalizacja kosztów stałych 9 mln zł (Enea Serwis, Enea Pomiary)

(-) niższe przychody w związku z częściową rezygnacją ze świadczenia usługi konserwacji oświetlenia drogowego o 4 mln zł

Koszty operacyjne

(+) spadek rezerw aktuarialnych o 20 mln zł (przejście pracowników do Enea Centrum one-off)

(-) wzrost kosztów usług eksploatacyjnych o 14 mln zł (większy zakres rzeczowy realizacji prac)

(-) wyższe koszty podatków i opłat o 1 mln zł – wzrost wartości majątku sieciowego w związku z zakończeniem zadań inwestycyjnych

Pozostała działalność operacyjna

(+) niższe rezerwy na potencjalne roszczenia o 8 mln zł

(+) wynik inwentaryzacji majątku 4 mln zł

Segment Wytwarzania

[tys. zł]20142015ZmianaZmiana %IVQ2014IVQ 2015ZmianaZmiana %
Przychody ze sprzedaży 3 489 761 3 531 459 41 698 1,2% 903 278 875 155 -28 123 -3,1%
energia elektryczna 2 774 910 2 820 195 45 285 1,6% 732 728 744 583 11 855 1,6%
świadectwa pochodzenia 188 035 120 290 -67 745 -36,0% 47 237 36 227 -11 010 -23,3%
sprzedaż uprawnień do emisji CO2 32 942 - -32 942 -100,0% 28 017 - -28 017 -100,0%
ciepło 212 961 275 153 62 192 29,2% 87 671 85 756 -1 915 -2,2%
rekompensata na pokrycie kosztów osieroconych 257 508 293 147 35 639 13,8% - - - -
pozostałe 23 405 22 674 -731 -3,1% 7 625 8 589 964 12,6%
EBIT 421 325 - 905 467 -1 326 792 -314,9% 71 458 -1 393 828 -1 465 286 -2 050,6%
Amortyzacja 286 666 299 255 12 589 4,4% 83 654 79 320 -4 334 -5,2%
Odpis z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych 30 556 1 501 621 1 471 065 4 814,3% 30 556 1 501 621 1 471 065 4 814,3%
EBITDA 738 547 895 409 156 862 21,2% 185 668 187 113 1 445 0,8%
CAPEX 1 845 602 1 954 870 109 268 5,9% 715 751 560 383 -155 368 -21,7%
Udział przychodów ze sprzedaży segmentu w przychodach ze sprzedaży netto Grupy 32% 26% -6 p.p.   30% 22% - 8 p.p.  

W Segmencie Wytwarzania prezentowane są dane finansowe Spółki Enea Wytwarzanie sp. z o.o. oraz jej spółek zależnych.

Enea Wytwarzanie posiada m.in. 10 wysokosprawnych i zmodernizowanych bloków energetycznych w Segmencie Elektrowni Systemowych. Roczne zdolności produkcyjne wynoszą w tym segmencie ok. 16 TWh energii elektrycznej.

Testy na utratę wartości aktywów trwałych:

 • wpływ na EBIT -1.502 mln zł (Y2015 i IVQ 2015)

2015 Czynniki zmiany EBITDA

Segment Elektrownie Systemowe:

(+) wzrost marży na wytwarzaniu o 59 mln zł

(+) wyższe przychody tytułu KDT o 36 mln zł

(+) niższe koszty stałe o 16 mln zł

(+) wzrost marży na obrocie i na Rynku Bilansującym o 11 mln zł

(+) wyższe przychody z Regulacyjnych Usług Systemowych o 8 mln zł

Segment Ciepło:

(+) EBITDA MPEC (przejęcie Spółki 16 września 2014 r.) i PEC Zachód (utworzenie Spółki 27 czerwca 2015 r.): +32 mln zł

W pozostałych obszarach Segmentu:

(+) wzrost przychodów ze sprzedaży ciepła o 19 mln zł

(+) wyższy wynik na pozostałej działalności operacyjnej o 5 mln zł

(+) wzrost przychodów z energii elektrycznej o 4 mln zł

(-) spadek przychodów ze świadectw pochodzenia o 6 mln zł

(-) wzrost kosztów zużycia paliw o 12 mln zł

Segment OZE:

(+) Obszar Biogaz (-10 mln zł): w 2015 r. utworzenie rezerw na przyszłe zobowiązania w wysokości 6 mln zł (one-off)

(-) Obszar Wiatr (-16 mln zł): w 2014 r. umorzenie zobowiązań w wys. 10 mln zł (one-off), spadek przychodów ze świadectw pochodzenia o 9 mln zł, niższe koszty stałe o 3 mln zł

(-) Obszar Woda (-2 mln zł): spadek przychodów ze świadectw pochodzenia i przychodów z energii elektrycznej o 8 mln zł, zmniejszenie kosztów stałych o 4 mln zł, wyższy wynik na pozostałej działalności operacyjnej o 2 mln zł

Segmenty Wydobycia

[tys. zł]20142015ZmianaZmiana %IVQ 2014IVQ 2015ZmianaZmiana %
Przychody ze sprzedaży - 362 580 362 580 100,0% - 362 580 362 580 100,0%
węgiel - 355 452 355 452 100,0% - 355 452 355 452 100,0%
pozostałe produkty i usługi - 3 328 3 328 100,0% - 3 328 3 328 100,0%
towary i materiały - 3 800 3 800 100,0% - 3 800 3 800 100,0%
EBIT - 115 666 115 666 100,0% - 115 666 115 666 100,0%
Amortyzacja - 40 441 40 441 100,0% - 40 441 40 441 100,0%
EBITDA - 156 107 156 107 100,0% - 156 107 156 107 100,0%
CAPEX - 51 114 51 114 100,0% - 51 114 51 114 100,0%
Udział przychodów ze sprzedaży segmentu w przychodach ze sprzedaży Grupy - 3% 3 p.p.   - 9% 9 p.p.  

LW Bogdanka

Dane finansowe za dwa miesiące 2015 r. (listopad – grudzień)

Wydobycie realizowane jest na trzech polach: Bogdanka, Nadrybie, Stefanów

Sortymenty produkcji: miał (ok. 98%), groszek, orzech

Główni odbiorcy: energetyka zawodowa i przemysłowa

2015 Czynniki osiągniętej EBITDA:

(+) rentowność EBITDA 43,1% przy rentowności EBIT 31,9%,

(+) rentowność analizowanego okresu (listopad i grudzień) wyższa od rentowności rocznej (przeciętne przychody ze sprzedaży węgla wyższe o ponad 14% niż średni miesięczny poziom w 2015 r.)

(+) średnia ilościowa sprzedaż węgla w analizowanym okresie wyższa o ponad 17% od przeciętnego miesięcznego poziomu z 2015 r.

(-) podpisanie dwóch aneksów do umów na sprzedaż węgla wprowadzających niższe ceny oraz rekalkulację poprzednich dostaw do aktualnej ceny (wpływ rekalkulacji -7,0 mln zł)

(-) utworzenie rezerwy na wzrost funduszu wynagrodzeń

Segment Pozostałej działalności

[tys. zł]20142015ZmianaZmiana %IVQ 2014IVQ 2015ZmianaZmiana %
Przychody ze sprzedaży 418 419 549 156 130 737 31,2% 154 461 162 306 7 845 5,1%
EBIT 7 803 -341 - 8 144 -104,4% -8 165 -16 178 - 8 013 -98,1%
Amortyzacja 14 457 19 593 5 136 35,5% 4 154 6 307 2 153 51,8%
EBITDA 22 260 19 252 -3 008 -13,5% -4 011 -9 871 -5 860 -146,1%
CAPEX 87 539 93 846 6 307 7,2% 53 094 49 191 -3 903 -7,4%
Udział przychodów ze sprzedaży segmentu w przychodach ze sprzedaży Grupy 4% 4% -   5% 4% -1 p.p.  

W segmencie Pozostałej działalności prezentowane są spółki z trzech obszarów:

 • wsparcie dla pozostałych spółek w Grupie Kapitałowej:
  • Enea Centrum sp. z o.o. – stanowiąca Centrum Usług Wspólnych w Grupie w zakresie księgowości, kadr, teleinformatyki, obsługi klienta
  • Enea Logistyka sp. z o.o. – spółka wyspecjalizowana w zakresie działalności logistycznej, magazynowej, zaopatrzeniowej
 • działalność towarzysząca:
  • Enea Oświetlenie sp. z o.o. – spółka wyspecjalizowana w oświetleniu wewnątrz i na zewnątrz budynków; projektuje, buduje oświetlenie drogowe, iluminacje przestrzeni miejskich, podświetlanie budynków zabytkowych i użyteczności publicznej, a także świadczy usługi budowy i kompleksowej obsługi elektrowni fotowoltaicznych
 • działalność pozostała:
  • Grupa prowadzi działania restrukturyzacyjne, których celem jest utrzymanie w strukturze jedynie spółek z podstawowego łańcucha wartości, spółek je wspierających oraz towarzyszących.Do tej grupy spółek należą: Energo-Tour, Szpital Uzdrowiskowy ENERGETYK

Sytuacja majątkowa – struktura aktywów i pasywów Grupy Kapitałowej Enea

Aktywa [tys. zł]Na dzień:Zmiana Zmiana % 
 31 grudnia 201431 grudnia 2015
Aktywa trwałe 14 344 139 18 203 442 3 859 303 26,9%
Rzeczowe aktywa trwałe 13 617 942 17 074 978 3 457 036 25,4%
Użytkowanie wieczyste gruntów 77 281 74 160 -3 121 -4,0%
Wartości niematerialne 389 961 272 116 -117 845 -30,2%
Nieruchomości inwestycyjne 23 431 20 624 -2 807 -12,0%
Inwestycje w jednostkach zależnych - 748 748 100,0%
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 167 207 616 795 449 588 268,9%
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 47 479 23 982 -23 497 -49,5%
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 99 - - 99 -100,0%
Instrumenty pochodne - 844 844 100,0%
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 20 739 28 323 7 584 36,6%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty - 90 872 90 872  100,0% 
Aktywa obrotowe 3 763 901 4 785 554 1 021 653 27,1%
Prawa do emisji CO2 208 720 307 521 98 801 47,3%
Zapasy 508 163 649 509 141 346 27,8%
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 1 764 128 1 732 744 -31 384 -1,8%
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 20 31 956 31 936 159 680,0%
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 189 789 479 -189 310 -99,7%
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 392 251 222 011 -170 240 -43,4%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 687 316 1 822 094 1 134 778 165,1%
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 13 514 19 240 5 726 42,4%
Razem aktywa 18 108 040 22 988 996 4 880 956 27,0%

Struktura rzeczowych aktywów trwałych

Czynniki zmian aktywów trwałych (wzrost o 3.859 mln zł):

wzrost rzeczowych aktywów trwałych o 3.457 mln zł wynika głównie z:

(+) wzrostu nakładów (1.903 mln zł) w segmencie Wytwarzania (budowa bloku energetycznego nr 11 w Kozienicach)

(+) wzrostu nakładów na majątek sieciowy w segmencie Dystrybucji (905 mln zł)

(+) nabycia LW Bogdanka

(-) odpis z tytułu utraty wartości aktywów trwałych (-1.484 mln zł)

spadek wartości niematerialnych o 118 mln zł wynika głównie z:

(-) odpis z tytułu utraty wartości aktywów trwałych (-207 mln zł)

(+)rozwoju oprogramowania dla Grupy Kapitałowej stanowiącego wsparcie w działalności operacyjnej spółek (m.in. systemy klasy ERP) oraz nakłady na rozbudowę SKOK

wzrost aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (o 450 mln zł) dotyczy: odpisu z tytułu utraty wartości aktywów trwałych (285 mln zł), wyceny aktywów LW Bogdanka oraz rezerw na umorzenie praw majątkowych

wzrost środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wynika ze zgromadzonych

Czynniki zmian aktywów obrotowych (wzrost o 1 022 mln zł):

 • wzrost praw do emisji CO2 o 99 mln zł wynika z wyższego nabycia o 30 mln zł oraz niższej sprzedaży o 45 mln zł
 • wzrost stanu zapasów o 141 mln zł wynika ze wzrostu zapasów węgla
 • zmiany w strukturze portfela instrumentów finansowych spowodowane są wycofaniem aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności (wygaśnięcie lokat o terminie zapadalności powyżej 3 miesięcy) oraz spadek aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy wynika z wycofania części środków ulokowanych w papierach wartościowych o wysokiej płynności
 • wzrost środków pieniężnych o 1.135 mln zł wynika z wykazania w sprawozdaniu środków pieniężnych LW Bogdanka SA (258 mln zł), wpływu pod koniec grudnia środków z rozliczenia końcowego KDT oraz działań zmierzających do uzyskania optymalnego poziomu zwrotu z posiadanych przez GK Enea środków pieniężnych (zmniejszenie portfela środków w Asset Management na rzecz lokat bankowych)

Pasywa [tys. zł]Na dzień:Zmiana Zmiana % 
 31 grudnia 201431 grudnia 2015
Razem kapitał własny 12 064 013 12 122 603 58 590 0,5%
Kapitał zakładowy 588 018 588 018 - -
Kapitał z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną 3 632 464 3 632 464 - -
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych 34 777 814 -33 963 -97,7%
Pozostałe kapitały - 45 883 - 45 883 - -
Kapitał rezerwowy z wyceny instrumentów zabezpieczających - 3 980 3 980 100,0%
Zyski zatrzymane 7 804 989 7 158 352 -646 637 -8,3%
Udziały niekontrolujące 49 648 784 858 735 210 1 480,8%
Razem zobowiązania 6 044 027 10 866 393 4 822 366 79,8%
Zobowiązania długoterminowe 4 190 197 8 457 838 4 267 641 101,8%
Zobowiązania krótkoterminowe 1 853 830 2 408 555 554 725 29,9%
Razem pasywa 18 108 040 22 988 996 4 880 956 27,0%

Struktura zobowiązań długoterminowych

Czynniki zmian zobowiązań długoterminowych (wzrost o 4.268 mln zł):

 • Emisja obligacji w ramach zwartych przez Enea umów programowych i uruchomienia kolejnych transz kredytu z EBI (łącznie 3.056 mln zł) ;
 • Wykazanie w ramach GK Enea zobowiązań długoterminowych LW Bogdanka SA 1.234 mln zł, w tym 700 mln zł wyemitowanych obligacji

Struktura zobowiązań krótkoterminowych

Czynniki zmian zobowiązań krótkoterminowych (wzrost o 555 mln zł):

 • 94 mln wzrost zobowiązania z tyt. zakupu rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych
 • 171 mln wzrost zobowiązań z tytułu wynagrodzeń
 • 264 mln wzrost rezerw:
  • 87 mln zł wzrost rezerw na zakup praw do emisji CO2
  • 81 mln zł wzrost rezerw wynikających z nabycia LW Bogdanka
  • 85 mln zł wzrost rezerw na świadectwa pochodzenia

Sytuacja pieniężna Grupy Kapitałowej Enea

Rachunek przepływów pieniężnych [tys. zł]20142015ZmianaZmiana %
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 115 676 2 206 416 1 090 740 97,8%
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 3 048 793 - 3 724 664 - 675 871 -22,2%
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 045 785 2 653 026 1 607 241 153,7%
Zwiększenie / (Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych - 885 879 1 134 778 2 020 657 228,1%
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 573 195 687 316 - 885 879 -56,3%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 687 316 1 822 094 1 134 778 165,1%

Przepływy pieniężne w 2015

1) Nabycie rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz nabycie jednostki zależnej GK Enea 2015

Nabycie rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych GK Enea 2015

Analiza wskaźnikowa 1)

 20142015IVQ 2014IVQ 2015
Wskaźniki rentowności        
ROE - rentowność kapitału własnego 7,5% -3,3% 2,5% -40,8%
ROA - rentowność aktywów 5,0% -1,7% 1,7% -21,5%
Rentowność netto 9,2% -4,1% 2,9% -45,8%
Rentowność operacyjna 12,0% -1,6% 7,5% -44,8%
Rentowność EBITDA 19,7% 21,6% 16,5% 19,4%
Wskaźniki płynności i struktury finansowej        
Wskaźnik bieżącej płynności 2,0 2,0 2,0 2,0
Pokrycie majątku trwałego kapitałami własnymi 0,8 0,7 0,8 0,7
Wskaźnik zadłużenia ogólnego 0,3 0,5 0,3 0,5
Dług netto / EBITDA 0,5 1,8 0,5 1,8
Wskaźniki aktywności gospodarczej        
Cykl rotacji należności krótkoterminowych w dniach 57 65 56 59
Cykl rotacji zobowiązań z tyt. dostaw i usług oraz pozostałych w dniach 64 63 53 57
Cykl rotacji zapasów w dniach 26 31 25 31