Jesteś tutaj

Najważniejsze wydarzenia w 2015 r.

 

I kwartał

Duże zainteresowanie inwestorów obligacjami korporacyjnymi Enei

Enea pozyskała 1 mld zł dzięki uplasowaniu pierwszej emisji obligacji w ramach programu o łącznej wartości do 5 mld zł. Papiery wartościowe wyemitowano jako obligacje na okaziciela, z pięcioletnim okresem zapadalności. Są one nominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej. Emisję objęło 21 podmiotów: banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, otwarte fundusze emerytalne i ubezpieczyciele. 24 marca obligacje zostały zarejestrowane w KDPW, a 15 maja zadebiutowały na rynku Catalyst warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Wejście do WIG20 potwierdza znaczenie Enei dla warszawskiej giełdy

Akcje Enea SA weszły do najważniejszych indeksów warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych: WIG20 oraz WIG20TR. To efekt rocznej rewizji indeksów przeprowadzonych przez giełdę 12 lutego br. Wcześniej akcje Enea SA wchodziły w skład indeksu mWIG40, który teraz opuściły. Indeks WIG20 jest głównym wskaźnikiem koniunktury, a także głównym indeksem i instrumentem bazowym dla kontraktów terminowych i opcji. Skład portfeli indeksów WIG30 oraz WIG30TR, w skład którego wchodzą akcje Enei, nie uległ zmianie.

Spółka z Grupy Enea wykonawcą czterech elektrowni słonecznych

Enea Oświetlenie zawarła z Miejskim Ośrodkiem Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie umowę, dzięki której na dachach budynków użyteczności publicznej powstały cztery elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy ok. 212 kW. Zainstalowane elektrownie słoneczne dostarczają prąd na potrzeby własne obiektów w Szczecinie. Współfinansowany ze środków unijnych projekt został zakończony na początku sierpnia br.

Więcej ekologicznej energii w Enea Wytwarzanie

W I kwartale 2015 r. zakończono budowę instalacji odazotowania spalin na bloku nr 7 w Elektrowni Kozienice. Jest to kolejny etap budowy instalacji SCR na blokach 200 MW - nr 4 do 8, który ma zapewnić ok. 80%-ową redukcję tlenków azotu w spalinach.

W Elektrociepłowni Białystok od 23 lutego funkcjonuje instalacja odzysku ciepła ze spalin kotła biomasowego. Jest to pierwsza taka instalacja działająca na skalę przemysłową w Polsce. Zastosowana technologia pozwala zwiększyć produkcję ciepła z kotła biomasowego bez dodatkowego zużycia paliwa. Dzięki inwestycji w nowoczesny system odzysku ciepła, Enea Wytwarzanie zredukowała emisję zanieczyszczeń do atmosfery, jednocześnie zwiększając całkowitą sprawność elektrociepłowni.

Wybudowana w MEC Piła kogeneracyjna elektrociepłownia jest jednym z najnowocześniejszych zakładów tego rodzaju w kraju. Może ona produkować jednocześnie ok. 10 MWt energii cieplnej oraz ok. 10 MWe energii elektrycznej i jest zasilana gazem ziemnym. Jej uruchomienie spowodowało zmniejszenie zapotrzebowania na energię ze źródeł konwencjonalnych, przyczyniając się tym samym do redukcji ilości spalanego węgla i emisji szkodliwych substancji, a w szczególności pyłów, tlenków siarki i CO2 do atmosfery.

Enea Wytwarzanie i LW Bogdanka aneksowały umowę na dostawy węgla

25 marca Enea Wytwarzanie oraz LW Bogdanka zawarły aneks do umowy rocznej na dostawę węgla energetycznego w 2015 r. Na jego mocy określone zostały szczegółowe ceny podstawowych dostaw węgla w 2015 r. dla Elektrowni Kozienice.

Grupa upraszcza i optymalizuje swoją strukturę

W I kwartale wdrożono nową architekturę marki. Kluczowe spółki Grupy zmieniły nazwy na: Enea Oświetlenie (d. Eneos), Enea Pomiary (d. Energomiar), Enea Logistyka (d. BHU) i Enea Serwis (d. Energobud Leszno). Wszystkie spółki, z wyjątkiem dystrybucyjnej, używają tego samego logotypu.

II kwartał

Kolejny etap optymalizacji struktury Grupy

1 kwietnia miały miejsce kolejne zmiany w strukturze Grupy: spółka Energo-Tour została postawiona w stan likwidacji. Jej działalność jest stopniowo wygaszana, co jest zgodne ze strategią korporacyjną Grupy Enea zakładającą koncentrację na działalności podstawowej.

Enea nabyła pakiet udziałów operatora przyszłej elektrowni atomowej

15 kwietnia Enea, KGHM Polska Miedź i Tauron Polska Energia nabyły od PGE po 10% udziałów (łącznie 30% udziałów) w PGE EJ 1 - spółce celowej, która będzie pełniła rolę operatora pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. PGE EJ 1 jest odpowiedzialna za przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji elektrowni o mocy około 3.000 MWe.

Fitch Ratings podtrzymuje wysoką ocenę ratingową Enei

27 kwietnia agencja Fitch Ratings podtrzymała dla Spółki długoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie „BBB” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „A (pol)” ze stabilną perspektywą. 29 października Fitch Ratings potwierdził ratingi Enei w związku z przejęciem LW Bogdanka. Perspektywa ratingów jest stabilna.

Enea weszła na rynek niemiecki

Enea rozpoczęła w maju działalność na niemieckim rynku hurtowym energii elektrycznej. Dzięki wyspecjalizowanej spółce Enea Trading jest obecna zarówno na rynku SPOT - EPEX SPOT (European Power Exchange), jak i na rynku terminowym - EEX (European Energy Exchange).

EBI wspiera modernizację sieci energetycznych Enei

29 maja Europejski Bank Inwestycyjny przyznał Enei kredyt w wysokości 946 mln zł na modernizację i rozbudowę sieci elektroenergetycznych w północno-zachodniej Polsce. Program inwestycyjny Enei realizowany w latach 2015-2017 przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności i bezpieczeństwa dystrybucji w tej części kraju.

PEC Zachód – nowa spółka w Białymstoku

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Zachód to nowa spółka zależna Enei Wytwarzanie, która w czerwcu tego roku rozpoczęła działalność w ramach Grupy Enea. PEC Zachód będzie świadczyć usługi na rzecz Segmentu Ciepło, m.in. w zakresie eksploatacji i budowy sieci ciepłowniczej oraz obsługi należącej do MPEC Ciepłowni Zachód. Nowa spółka będzie mogła też zwiększyć zakres swej działalności, wychodząc na rynek zewnętrzny z usługami w zakresie budowy i napraw instalacji wodnych i sieci ciepłowniczych.

III kwartał

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Enei

W związku z upływem 1 lipca VIII kadencji Rady Nadzorczej Enei Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało z dniem 2 lipca w skład Rady Nadzorczej IX kadencji: Sławomira Brzezińskiego, Wojciecha Chmielewskiego, Mariana Gorynię, Wojciecha Klimowicza, Sandrę Malinowską, Tadeusza Mikłosza, Małgorzatę Niezgodę oraz Rafała Szymańskiego. 23 lipca, w związku z rezygnacją Wojciecha Chmielewskiego, w skład Rady Nadzorczej Spółki została powołana Monika Macewicz. 27 sierpnia do Rady Nadzorczej dołączył Radosław Winiarski.

Grupa realizuje projekty w celu zwiększenia mocy wytwórczych z OZE

Enea Wytwarzanie zawarła warunkową umowę zakupu 100% udziałów w spółce, która prowadzi inwestycję budowy farmy wiatrowej o mocy 36 MW. Farma, zlokalizowana w centralnej Polsce, składać się będzie z 12 turbin wiatrowych o mocy 3 MW każda. Uruchomienie farmy planowane jest do końca br. Zgodnie z postanowieniami umowy Enea Wytwarzanie stanie się stuprocentowym udziałowcem w spółce, po formalnym oddaniu inwestycji do eksploatacji. Do końca 2016 r. planowane jest także zakończenie budowy FW Baczyna o mocy 14,1 MW. Spółka analizuje także możliwości realizacji pilotażowego projektu w obszarze fotowoltaiki. W kwietniu br. uzyskano pozwolenie na budowę instalacji o mocy 1 MW w miejscowości Jastrowie.

Enea i Tauron chcą wspólnie rozwijać moce odnawialne

2 lipca br. firmy podpisały list intencyjny, dotyczący wspólnej realizacji strategii zapewniającej optymalny sposób zwiększania mocy ze źródeł odnawialnych i finansowania transakcji nabycia aktywów wiatrowych. Zarówno strategia Enei, jak i Taurona zakłada rozwój odnawialnych źródeł energii, w szczególności farm wiatrowych.

207,5 mln zł trafiło do akcjonariuszy

11 sierpnia Enea wypłaciła dywidendę z zysku za 2014 r. w wysokości 0,47 zł na akcję. Stopa dywidendy wyniosła 3,2%.

Enea wypowiedziała LW Bogdanka kontrakt na dostawy węgla

21 sierpnia Enea Wytwarzanie wypowiedziała LW Bogdanka wieloletnią umowę na dostawy węgla, zawartą w 2010 r. Spółka uznała, że lubelski węgiel jest dla niej zbyt drogi, a zawarty kontrakt i brak elastyczności negocjacyjnej partnera nie dają szans na konieczne, uwzględniające realia rynkowe, obniżki. Dotychczasowa umowa nie pozwalała Enei pozyskiwać paliwa w cenach, które obowiązują dziś na rynkach światowych i na rynku krajowym.

Dodatkowe środki na inwestycje w wyniku końcowego rozliczenia KDT

27 sierpnia Enea Wytwarzanie otrzymała decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie ustalenia kwoty korekty końcowej kosztów osieroconych. Wysokość korekty końcowej wyniosła 316 mln zł i zostanie wypłacona do końca roku. Łączna nominalna wysokość rekompensat z tytułu rozwiązania KDT dla Spółki za cały okres korygowania wyniesie 552 mln zł. Dzięki osiągniętemu kompromisowi Enea może zakończyć toczące się od wielu lat spory sądowe, a dodatkowe środki przeznaczyć na finansowanie kluczowych inwestycji Grupy.

Enea zaktualizowała swoją strategię

Zabezpieczenie dostaw paliw dla własnych aktywów wytwórczych, innowacje oraz rozszerzona polityka personalna – to trzy najważniejsze nowe elementy strategii Grupy. Enea zmodyfikowała także swoje plany inwestycyjne, uwzględniając dynamiczne zmiany uwarunkowań rynkowych i regulacyjnych. Nie zmieniły się misja, wizja oraz mapa celów strategicznych Grupy, gdzie głównymi celami nadal są: wzrost wartości dla akcjonariuszy, zbudowanie długotrwałych relacji z Klientem, wzrost w rentownych obszarach, poprawa efektywności oraz optymalne wykorzystanie potencjału organizacji. W latach 2015-2020 Grupa zainwestuje ok. 17 mld zł.

Utworzenie kolejnych jednostek wspierających działalność Grupy

18 września zawiązana została spółka Centralny System Wymiany Informacji, której celem jest wdrożenie jednolitego standardu wymiany informacji między uczestnikami detalicznego rynku energii elektrycznej. Z kolei 29 września została zawiązana spółka Enea Innovation, której celem jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej Enea determinującej interes Grupy w zakresie wdrażania innowacji.

IV kwartał

Zmiany we władzach Enei

21 października, w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji i członkostwa w Radzie Nadzorczej Enei Mariana Goryni, jej skład został uzupełniony o Tomasza Gołębiowskiego. 2 grudnia ze składu Rady Nadzorczej odwołana została Monika Macewicz, a powołany został Wiesław Piosik. 7 grudnia Rada Nadzorcza Spółki odwołała z tym samym dniem ze składu Zarządu Krzysztofa Zamasza pełniącego funkcję Prezesa Zarządu oraz Pawła Orlofa pełniącego funkcję Członka Zarządu ds. Korporacyjnych. Jednocześnie Rada Nadzorcza oddelegowała Wiesława Piosika do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu.

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego miały miejsce kolejne zmiany w organach Spółki. 7 stycznia 2016 r. Prezesem Zarządu Enei został Mirosław Kowalik, a Wiceprezesem Zarządu ds. Korporacyjnych Wiesław Piosik, który w związku z powołaniem w skład Zarządu zrezygnował z członkostwa w Radzie Nadzorczej. Tego samego dnia swoje funkcje przestali pełnić: Dalida Gepfert, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych oraz Grzegorz Kinelski, Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych. Obowiązki Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych czasowo objął Członek Rady Nadzorczej, Sławomir Brzeziński. 15 stycznia ze składu Rady Nadzorczej odwołani zostali: Sandra Malinowska, Tomasz Gołębiowski i Radosław Winiarski, a w jej skład weszli: Piotr Kossak, Rafał Bargiel, Roman Stryjski i Piotr Mirkowski. 21 stycznia Rada Nadzorcza powołała z dniem 15 lutego Mikołaja Franzkowiaka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych oraz Piotra Adamczaka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych. Tego samego dnia obowiązki Wiceprezesa ds. Handlowych przestał pełnić Sławomir Brzeziński.

GK Enea przejęła najbardziej efektywną kopalnię w Polsce

29 października GK Enea stała się właścicielem łącznie 66% akcji LW Bogdanka, obejmując tym samym kontrolę operacyjną nad najbardziej efektywną polską kopalnią. Skutecznie przeprowadzone wezwanie, w którym zarówno w roli przejmującego, jak i przejmowanego wystąpiły spółki giełdowe notowane w indeksie WIG20, było ważnym wydarzeniem dla całego polskiego rynku kapitałowego. Pewność odbioru lubelskiego węgla przez elektrownie Enei, wzmocnienie pozycji jednego z najważniejszych zakładów pracy na Lubelszczyźnie, oraz wspólne inwestycje i zaangażowanie w życie lokalnych społeczności - to główne korzyści jakie niesie włączenie LW Bogdanka do GK Enea. Współtworzenie nowoczesnego koncernu paliwowo-energetycznego zapewniło Bogdance stabilną przyszłość, a GK Enea zagwarantowała sobie bezpieczne dostawy paliwa po konkurencyjnej cenie.

Fitch potwierdził ratingi Enei w związku z przejęciem LW Bogdanka

Agencja Fitch Ratings, uwzględniając akwizycję LW Bogdanka i spadek średniego ważonego kosztu kapitału (WACC) w segmencie dystrybucji energii elektrycznej od 2016 r., potwierdziła 30 października długoterminowy rating Enei w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie „BBB” oraz krajowy rating długoterminowy na poziomie „A(pol)” ze stabilną perspektywą.

Dodatkowe środki na rozwój Grupy Enea

Enea zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę programową dotyczącą emisji obligacji do kwoty 700 mln zł. Środki pozyskiwane z przyszłych emisji tych obligacji będą przeznaczone na realizację strategii korporacyjnej Grupy. Zawarta umowa jest kolejnym etapem współpracy pomiędzy Eneą i Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach realizowanego przez bank programu „Inwestycje polskie”. Pierwsza umowa, dotycząca programu emisji obligacji do łącznej wysokości 1 mld zł, została zawarta 15 maja 2014 r. Środki te zostały już w pełni wykorzystane.

Nowe taryfy dla Klientów indywidualnych

17 grudnia Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy Enei i Enei Operator na 2016 r. Taryfa dystrybucyjna została obniżona o 1,03% r/r, a taryfa Enei, jako tzw. sprzedawcy z urzędu, uwzględnia obniżkę cen sprzedaży energii dla gospodarstw domowych średnio o 0,7% r/r.

Nowy właściciel Hotelu Edison

Konsekwentnie ograniczamy zaangażowanie w przedsięwzięcia niezwiązane z podstawową działalnością Grupy. Decyzja o wyłączeniu Hotelu Edison z Grupy była naturalną konsekwencją tego podejścia. Położony nad Jeziorem Kierskim obiekt oferujący usługi hotelarskie i gastronomiczne został sprzedany 18 grudnia.