Jesteś tutaj

1.Informacje ogólne

1.1. Informacje ogólne dotyczące ENEA S.A. i Grupy Kapitałowej ENEA 

Nazwa (firma):ENEA Spółka Akcyjna
Forma prawna: spółka akcyjna
Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska
Siedziba: Poznań
Adres: ul. Górecka 1, 60-201 Poznań
KRS: 0000012483
Numer telefonu: (+48 61) 884 55 44
Numer faksu: (+48 61) 884 59 59
E-mail: enea@enea.pl
Strona internetowa: www.enea.pl
Numer klasyfikacji statystycznej (REGON): 630139960
Numer klasyfikacji podatkowej (NIP): 777-00-20-640

Głównym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej ENEA („Grupa”, „Grupa Kapitałowa”) jest:

  • produkcja energii elektrycznej i cieplnej (ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Obornikach, Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białymstoku);
  • obrót energią elektryczną (ENEA S.A., ENEA Trading Sp. z o.o.);
  • dystrybucja energii elektrycznej (ENEA Operator Sp. z o.o.);
  • dystrybucja ciepła (ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Obornikach, Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białymstoku);
  • górnictwo i wzbogacanie węgla kamiennego (Grupa Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.).

31 grudnia 2015 r. struktura akcjonariuszy Jednostki Dominującej przedstawia się następująco: Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej posiada 51,50% akcji, pozostali akcjonariusze 48,50%.

Na 31 grudnia 2015 roku statutowy kapitał zakładowy ENEA S.A. był równy 441 443 tys. zł (588 018 tys. zł po przekształceniu na MSSF UE z uwzględnieniem hiperinflacji i innych korekt) i dzielił się na 441 442 578 akcji .

Na 31 grudnia 2015 roku Grupa Kapitałowa składała się z jednostki dominującej ENEA S.A. („Spółka”, „Jednostka Dominująca”), 13 spółek zależnych i 9 spółek pośrednio zależnych.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Grupę.

1.2. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd

 

 31.12.201531.12.2014
Prezes Zarządu p. o. Wiesław Piosik Krzysztof Zamasz
Członek Zarządu ds. Finansowych Dalida Gepfert Dalida Gepfert
Członek Zarządu ds. Handlowych Grzegorz Kinelski Grzegorz Kinelski
Członek Zarządu ds. Korporacyjnych - Paweł Orlof

7 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza ENEA S.A. odwołała Pana Krzysztofa Zamasza - Prezesa Zarządu oraz Pana Pawła Orlofa – Członka Zarządu ds. Korporacyjnych ze składu Zarządu ENEA S.A. i delegowała Członka Rady Nadzorczej Pana Wiesława Piosika do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu ENEA S.A.

30 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza ENEA S.A. podjęła uchwałę o odwołaniu z dniem 7 stycznia 2016 r. Pani Dalidy Gepfert – Członka Zarządu ds. Finansowych oraz Pana Grzegorza Kinelskiego – Członka Zarządu ds. Handlowych ze składu Zarządu ENEA S.A. oraz podjęła uchwałę o cofnięciu delegowania z dniem 7 stycznia 2016 r. Członka Rady Nadzorczej Pana Wiesława Piosika do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu ENEA S.A.

30 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza ENEA S.A. podjęła również uchwałę o powołaniu ze skutkiem od dnia 7 stycznia 2016 r. Pana Mirosława Kowalika na stanowisko Prezesa Zarządu i Pana Wiesława Piosika na stanowisko Członka Zarządu ds. Korporacyjnych w Zarządzie ENEA S.A., kolejnej kadencji, która rozpoczęła się 7 stycznia 2016 r. oraz podjęła uchwałę o delegowaniu z dniem 7 stycznia 2016 r. Członka Rady Nadzorczej Pana Sławomira Brzezińskiego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ds. Handlowych ENEA S.A., do czasu powołania nowego Członka Zarządu ds. Handlowych.

21 stycznia 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o powołaniu ze skutkiem od dnia 15 lutego 2016 r. Pana Piotra Adamczaka na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych i Pana Mikołaja Franzkowiaka na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych.

Rada Nadzorcza

 31.12.201531.12.2014
Przewodniczący Rady Nadzorczej Małgorzata Niezgoda Wojciech Chmielewski
Członek Rady Nadzorczej Radosław Winiarski Jeremi Mordasewicz
Członek Rady Nadzorczej Tomasz Gołębiowski Michał Kowalewski
Członek Rady Nadzorczej Sandra Malinowska Sandra Malinowska
Członek Rady Nadzorczej Wiesław Piosik* Małgorzata Niezgoda
Członek Rady Nadzorczej Sławomir Brzeziński Sławomir Brzeziński
Członek Rady Nadzorczej Wojciech Klimowicz Przemysław Łyczyński
Członek Rady Nadzorczej Tadeusz Mikłosz Tadeusz Mikłosz
Członek Rady Nadzorczej Rafał Szymański -

30 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. podjęło uchwały, w których odwołano ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A., ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji Rady Nadzorczej, tj. z upływem 1 lipca 2015 r.:

- Wojciecha Chmielewskiego,

- Jeremiego Mordasewicza,

- Michała Kowalewskiego,

- Sandrę Malinowską,

- Małgorzatę Niezgodę,

- Sławomira Brzezińskiego,

- Przemysława Łyczyńskiego,

- Tadeusza Mikłosza.

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji:

- Sławomira Brzezińskiego,

- Tadeusza Mikłosza,

- Wojciecha Klimowicza,

- Wojciecha Chmielewskiego,

- Małgorzatę Niezgodę,

- Sandrę Malinowską,

- Rafała Szymańskiego,

- Mariana Gorynia.

Powołania wyżej wymienionych osób wywierają skutek od 2 lipca 2015 r.

22 lipca 2015 r. rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej ENEA S.A. i członkostwa w Radzie Nadzorczej ENEA S.A. złożył Pan Wojciech Chmielewski ze skutkiem na dzień złożenia rezygnacji.

23 lipca 2015 r. do składu Rady Nadzorczej ENEA S.A. została powołana Pani Monika Macewicz.

27 sierpnia 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Radosława Winiarskiego oraz powierzyło funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Niezgodzie.

22 września 2015 r. rezygnację złożył Pan Marian Gorynia ze skutkiem na dzień złożenia rezygnacji.

21 października 2015 r. do składu Rady Nadzorczej ENEA S.A. został powołany Pan Tomasz Gołębiowski.

2 grudnia 2015 r. na podstawie oświadczenia Ministerstwa Skarbu Państwa odwołano Panią Monikę Macewicz z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A. i powołano Pana Wiesława Piosika w skład Rady Nadzorczej ENEA S.A.

*7 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza ENEA S.A. delegowała Członka Rady Nadzorczej Pana Wiesława Piosika do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu ENEA S.A.

30 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza ENEA S.A. cofnęła delegowanie Członka Rady Nadzorczej Pana Wiesława Piosika do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu ENEA S.A. z dniem 7 stycznia 2016 r.

7 stycznia 2016 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Wiesława Piosika z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A. ze skutkiem na dzień 7 stycznia 2016 r. Rezygnacja złożona w związku z powołaniem z dniem 7 stycznia 2016 r. w skład Zarządu Spółki.

15 stycznia 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odwołało ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A. Panią Sandrę Malinowską, Pana Radosława Winiarskiego oraz Pana Tomasza Gołębiewskiego – członka niezależnego i powołało w skład Rady Nadzorczej ENEA S.A. 4 nowych Członków: Pana Piotra Kossaka jako członka niezależnego, Pana Rafała Bargiela, Pana Romana Stryjskiego i Pana Piotra Mirkowskiego.