Jesteś tutaj

Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej

Restrukturyzacja majątkowa

Po dokonaniu w poprzednich latach kluczowych zmian organizacyjnych w 2015 r. Grupa Kapitałowa Enea, poza działaniami związanymi z planowanymi zmianami, nie prowadziła istotnych działań w zakresie restrukturyzacji majątkowej. Zgodnie ze Strategią Korporacyjną Grupy Enea na lata 2014-2020, która zakłada koncentrację na działalności podstawowej, prowadzone działania mają na celu zagwarantowanie funkcjonowania właściwych struktur organizacyjnych oraz procesów umożliwiających dalszy rozwój Grupy Kapitałowej Enea.

SegmentDataSpółkaZdarzenie
Wytwarzanie 30 stycznia 2015 r. Ecebe Wykreślenie spółki z rejestru
Pozostała działalność 1 kwietnia 2015 r. Energo-Tour Postawienie spółki w stan likwidacji
Pozostała działalność 1 lipca 2015 r. TARPAN Wykreślenie spółki z rejestru
Pozostała działalność 18 grudnia 2015 r. Hotel EDISON Sprzedaż udziałów
 

Główne dezinwestycje kapitałowe

W 2015 r. dokonano jednej dezinwestycji kapitałowej.

SegmentDataSpółkaZdarzenie
Pozostała działalność 18 grudnia 2015 r. Hotel EDISON Sprzedaż udziałów
 

Zmiany w organizacji Grupy

W 2015 r. Grupa Enea kontynuowała działania ukierunkowane na realizację Strategii Korporacyjnej

SegmentSpółkaZdarzenie
Pozostała działalność Hotel EDISON Wyłączenie z GK Enea (sprzedaż)
  Szpital Uzdrowiskowy ENERGETYK Proces sprzedaży
           

Inwestycje kapitałowe

SegmentDataSpółkaZdarzenie
Pozostała działalność 25 lutego 2015 r. Energo-Tour Zakup przez Enea 0,08% udziałów w celu uporządkowania struktury kapitałowej. Enea posiada obecnie 100% udziałów.
Pozostała działalność 15 kwietnia 2015 r. PGE EJ 1 Zakup przez Enea 10% udziałów spółki celowej, która jest odpowiedzialna za przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3.000 MWe.
Pozostała działalność 29 czerwca 2015 r. Enea Centrum Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 502.500 zł i objęcie wszystkich 5.025 nowych udziałów przez Enea SA, która pokryła je w całości aportem w postaci oprogramowania SAP Business Objects Planning and Consolidation (SAP BPC) stanowiącego aktywo trwałe Enea SA. Podwyższenie kapitału oczekuje na rejestrację w sądzie rejestrowym.
Wytwarzanie 23 czerwca 2015 r. PEC Zachód Rejestracja w KRS spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług na rzecz MPEC sp. z o.o. w Białymstoku. Enea Wytwarzanie sp. z o.o. objęła w Spółce 98% udziałów w kapitale zakładowym, pozostałe 2% objęła Enea Logistyka sp. z o.o.
Pozostała działalność 29 lipca 2015 r. PGE EJ 1 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 69.999.450 zł, w drodze utworzenia 496.450 nowych udziałów o wartości nominalnej 141 zł każdy udział, objęcie wszystkich nowo utworzonych udziałów przez dotychczasowych Wspólników i pokrycie udziałów wkładami pieniężnymi. Enea SA objęła 49.645 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki o łącznej wartości nominalnej 6.999.945 zł i pokryła je wkładem pieniężnym w wysokości 6.999.945 zł. 16 października 2015 r. podwyższenie zostało wpisane do KRS.  
Pozostała działalność 30 lipca 2015 r. Hotel EDISON Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 70.500 zł i objęcie wszystkich 141 nowych udziałów przez Enea SA, która pokryła je w całości aportem. 24 września 2015 r. nastąpiła rejestracja podwyższonego kapitału zakładowego w KRS.
Działalność dystrybucyjna 18 września 2015 r. CSWI Spółka zawiązana przez Enea Operator sp. z o.o. i Enea Pomiary sp. z o.o. z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000 zł, podzielonym na 20 udziałów po 2.500 zł każdy. Celem Spółki jest wdrożenie jednolitego standardu wymiany informacji między uczestnikami detalicznego rynku energii elektrycznej. 10 listopada 2015 r. Enea Operator nabyła od Enea Pomiary 5% udziałów w kapitale zakładowym Spółki CSWI. Od tego dnia Enea Operator posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. 9 grudnia 2015 r. została zawarta umowa sprzedaży udziałów pomiędzy Enea Operator, a 4 spółkami dystrybucyjnymi (RWE STOEN, ENERGA - OPERATOR, PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja), w wyniku której ww. podmioty będą miały po 20% udziałów w kapitale Spółki. Do przeniesienia udziałów dojdzie pod warunkiem uzyskania zgody Prezesa UOKiK.
Innowacje 29 września 2015 r. Enea Innovation Spółka została zawiązana przez Enea 29 września 2015 r. Jej celem jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej Enea determinującej interes Grupy w zakresie wdrażania innowacji. Realizacja tego celu będzie przebiegała za pomocą funduszu typu venture capital, który zorganizowany zostanie w formie spółki komandytowej – Spółka będzie jej komplementariuszem. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000 zł i dzieli się na 50 udziałów po 100 zł każdy. Enea SA objęła 100% udziałów o łącznej wartości 5.000 zł, które zostały pokryte w formie pieniężnej.
Wydobycie 29 października 2015 r. LW Bogdanka 14 września Enea ogłosiła wezwanie na akcje LW Bogdanka SA. Zaoferowano dotychczasowym akcjonariuszom 67,39 zł za akcję. Zapisy na akcje trwały od 2 do 21 października. Po rozliczeniu transakcji 29 października Grupa Enea stała się właścicielem 66% akcji Spółki.