Jesteś tutaj

Zarządzanie ryzykiem

Grupa Enea w każdym segmencie prowadzonej działalności narażona jest na ryzyka. Ich materializacja może w istotny, niekorzystny sposób wpłynąć na ciągłość działania poszczególnych Spółek Grupy, ich sytuację finansową oraz zdolność do realizacji wytyczonych celów strategicznych.

Świadomość tych zagrożeń wymaga utrzymania, wykorzystania i ciągłego udoskonalania sformalizowanego i zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem (ERM). Jego ramy określa obowiązująca w Grupie Enea jednolita Polityka Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym. System ERM w Grupie Enea bazuje na kompleksowym ujęciu przedmiotu zarządzania ryzykiem, określeniu szczegółowych zasad identyfikacji i oceny ryzyk. Na tej podstawie następuje wybór kluczowych ryzyk korporacyjnych, a także monitorowanie ekspozycji na te ryzyka oraz przygotowanie i monitorowanie planów mitygacji. W przypadku części ryzyk korporacyjnych takich jak kredytowe, utraty płynności, walutowe i stopy procentowej oraz towarowe sformalizowane podejście do zarządzania ryzykiem przybiera formę dedykowanych Polityk i Procedur.

Przyjęte zasady zarządzania ryzykiem wyznaczone są w oparciu o najwyższe standardy zarządcze i zgodne są z najlepszymi praktykami rynkowymi w tej dziedzinie.

W 2015 r. system zarządzania ryzykiem podlegał dalszemu rozwojowi i optymalizacji procesowej.

Model zarządczy

Koncepcję organizacji zarządzania ryzykiem w Grupie Enea oparto o model skoordynowany. Kluczowym założeniem jego funkcjonowania jest koordynacja procesów zarządzania ryzykiem w Grupie przez Enea SA.

Kluczowe cechy modelu skoordynowanego:

 • Spółki Grupy zarządzają ryzykiem w oparciu o jednolite standardy określone w Politykach i Procedurach
 • Spółki operacyjnie zarządzają ryzykiem w ramach przyznanych limitów i na zasadach zatwierdzanych przez Komitet Ryzyka Grupy Enea
 • Poszczególne spółki raportują do Spółki matki w zakresie realizowanych działań w obszarze zarządzania ryzykiem
 • Enea SA pełni rolę koordynacyjną procesu na obszarze Grupy
 • W Spółkach funkcjonuje podział organizacyjny na Front-, Middle- oraz Back Office

 

Proces zarządzania ryzykiem

Proces zarządzania ryzykiem w Grupie Enea jest procesem wieloetapowym, angażującym wszystkie istotne jednostki organizacyjne Spółek Grupy. Model procesu zgodny jest z najlepszymi praktykami rynkowymi, a także normami obowiązującymi w tym zakresie.

 

Dokumentacja regulująca proces zarządzania ryzykiem w Grupie Enea

Całokształt zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem w Grupie Enea opisany jest zwartym katalogiem dokumentów stanowiących prawo wewnętrzne, na który składają się odpowiednie Polityki oraz Procedury.

Polityki pełnią rolę dokumentów o charakterze konstytutywnym, wyznaczającym ramy prowadzonych działań, wskazującym zakresy odpowiedzialności uczestników, zawierającym fundamentalne wytyczne modelu zarządczego. Procedury opisują przebieg procesowy tychże działań oraz metody stosowane w ramach dokonywanych badań, pomiarów itp.

Komitet Ryzyka Grupy Enea

Kluczowym organem w procesie zarządzania ryzykiem w Grupie Enea jest Komitet Ryzyka. Komitet jest ciałem interdyscyplinarnym, grupującym przedstawicieli kluczowych obszarów biznesowych Grupy Enea, reprezentujących w kolegium wszystkie jej kluczowe Spółki.

Skład Komitetu Ryzyka oraz jego główne prerogatywy Komitetu przedstawione zostały poniżej:

Skład osobowy Komitetu Ryzyka:

 • Prezes Zarządu Enea – Przewodniczący
 • Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Enea – Zastępca
 • Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych Enea Wytwarzanie
 • Członek Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych Enea Operator
 • Prezes Zarządu Enea Trading
 • Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Enea

Kompetencje Komitetu Ryzyka

1. Akceptowanie i rekomendowanie Zarządowi Enea do zatwierdzenia polityk zarządzania ryzykiem, ciągłości działania i ubezpieczeń oraz zmian aktualizacyjnych w tym zakresie

2. Przyjmowanie i analiza informacji o ekspozycji i poziomie ryzyka w Enea i Spółkach Kluczowych

3. Podejmowanie decyzji w szczególności w sprawach:

a) zatwierdzania dokumentacji operacyjnej regulującej proces zarządzania ryzykiem wraz z akceptacją zmian aktualizacyjnych (procedury, metodyki, narzędzia, instrukcji, wytycznych itp.)

b) wynikających z dokumentacji operacyjnej regulującej proces zarządzania ryzykiem oraz udzielania zgody na odstępstwa od zasad opisanych w dokumentacji operacyjnej regulującej proces zarzadzania ryzykiem

c) zatwierdzania mapy ryzyk korporacyjnych, listy ryzyk kluczowych i krytycznych Spółek Kluczowych wraz z właścicielami tych ryzyk

d) zatwierdzania metod mitygacji kluczowych ryzyk, w tym w szczególności poziomów limitów na ryzyko

Zintegrowany system zarządzania ryzykiem

Model ryzyk Grupy Enea

 Model ryzyk Grupy Enea