Jesteś tutaj

23. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

   31.12.201531.12.2014
Środki pieniężne w kasie i w banku 125 884 194 521
- środki pieniężne w kasie 103 276
- środki pieniężne w banku 125 781 194 245
Inne środki pieniężne 1 696 210 492 795
- środki pieniężne w drodze 89 -
- lokaty 1 674 692 431 837
- inne 21 429 60 958
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 822 094 687 316
Środki pieniężne wykazane w rachunku przepływów pieniężnych 1 822 094 687 316

Zabezpieczenia ustanowione na środkach pieniężnych zostały wykazane w nocie 19.

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania w Grupie wyniosły na dzień 31 grudnia 2015 r. 59 262 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2014 r. 77 335 tys. zł). Były to środki pieniężne na depozyty transakcyjne energii elektrycznej i praw do emisji CO2 , wadia i kaucje wpłacone przez dostawców oraz blokady środków pieniężnych na zabezpieczenie należytego wykonania robót.