Jesteś tutaj

22. Świadectwa pochodzenia energii

 31.12.201531.12.2014
     
Wartość netto na początek okresu 201 633 240 521
Wytworzenie we własnym zakresie 132 595 199 838
Nabycie 202 520 252 197
Umorzenie praw do emisji (343 575) (486 472)
Odpis aktualizujący (-) 3 580 (4 451)
Pozostałe zmiany (676) -
Wartość netto na koniec okresu 196 077 201 633